Toukokuussa etsittiin uusia ideoita maatilojen muovien kierrätykseen

Rekka-auton siluetti puiden keskellä

Yhtenä Maatilojen muovit kiertoon (MuKi) -hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja luoda uusia toimintatapoja, miten maa- ja puutarhatiloilla syntyvät muovit saadaan tehokkaasti noudettua tiloilta pois ja toimitettua jatkokäsittelyn kautta uudelleen käytettäväksi. Toimivan logistiikan suunnittelun tueksi hanke jalkautui toukokuussa 2023 erilaisten tapahtumien pariin saadakseen hankittua lisää uusia näkökulmia haasteiden ratkaisemiseen.

CM3 – Transport Conference 2023 – Jyväskylässä 15.-17.5

Teemallisen CM3-konferenssin aiheena oli tänä vuonna uusi vihreämpi ja digitaalisempi moderni liikenne. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämässä ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences) konferenssissa käsiteltiin aihetta suunnittelun haasteiden, menetelmien, välineiden ja teknologioiden näkökulmista. CM3-konferenssin tärkeimpiä tavoitteita oli antaa käytännön esimerkkejä siitä, miten tutkimusta voidaan tehdä, jotta tulosten soveltaminen on mahdollista tavoiteltaessa käytännön ratkaisuja energiatehokkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta ihmisten ja tavaroiden kuljettamisessa.

Konferenssin osuvimpia esityksiä MuKi-hankkeen logistiikan ja kuljetusten suunnittelun kannalta oli Michael Emmerichin tutkimus. Hän oli yhdessä ryhmänsä kanssa ratkaissut jakelun reititysongelmaa, missä jokaiselle asiakkaalle oli määritetty vaihtelevat toimitusaikaikkunat. Tarkoitus oli löytää mahdollisimman vähäpäästöinen ja kustannustehokas toimintamalli asiakkaan toimitusaikavalintaa kunnioittaen. Kun tiedossa oli kuljetettavien tavaroiden määrä ja sijainti (nouto- tai jakelupiste) sekä käytössä oleva kuljetuskalustokapasiteetti, oli mahdollista optimoida sekä kuljetuksen aiheuttamia päästöjä minimoiva, että samalla taloudellisesti kannattavin ratkaisu. Olennaisinta on optimoida reitit ensin ja vasta sen jälkeen tarjota lähettäjälle/vastaanottajalle toiminnan kannalta optimaalisinta aikataulua. Jos aikataulut lukitaan ensin ja muu optimointi tehdään vasta sen jälkeen, on päästöjen minimointi tai kannattava toiminta haastavampaa toteuttaa.

Näitä havaintoja on hyvä hyödyntää, kun suunnitellaan käytännön kuljetusratkaisuja MuKi-hankkeessa. Samalla MuKi-hankkeen kanssa tiiviissä yhteistyössä suoritettava eMuovi-hankeen alustaekosysteemin kyvykkyyksiä pohdittaessa on tärkeää ottaa huomioon näitä samoja havaintoja. Maa- ja puutarhamuovit ovat raaka-ainetta tai jätettä, joka ei tule olemaan aikataulukriittistä keräilyn osalta, mutta tehokkaan reitityksen ja optimaalisen kalustokoon avulla keräilyn toteuttaminen on mahdollista saada taloudellisesti kannattavaksi ja samalla keräilyn aikataulutus luotettavaksi lähettäville tiloille.

CM3 – Transport 2023 – julkaisu sisällöstä ja ohjelmasta

Kuljetus 2023 -messut Jyväskylässä 25.-27.5.2023

Toukokuun lopussa Jyväskylässä järjestettiin kuljetusalan suurin tapahtuma Suomessa, jossa oli paikalla alan keskeiset toimijat. Messuilla näkyvimpiä teemoja olivat vihreäsiirtymä ja vaihtoehtoiset käyttövoimat tieliikenteessä. MuKi-hanke oli osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun messuosastoa, jossa kolmen messupäivän aikana käytiin mielenkiintoisia keskusteluja.

Raaka-aineiden saaminen tiloilta takaisin kiertoon kustannustehokkaasti ja ympäristön kuormitusta minimoiden, vaatii ympärilleen moninaisen kuljetuskaluston ja uudenlaista näkemystä niiden hyödyntämisestä. Raaka-aine keräilyssä on mahdollisuus löytää ne kohdat eri toimitusketjuissa, joiden avulla tiloilla tai niiden läheisyydessä oleva kalusto voi tehostaa toimintaansa. Tässä kohdassa eMuovi-hankkeen alustaekosysteemin hyödyntäminen tulee olemaan merkittävässä roolissa. Toisaalta osa raaka-aineista tullaan keräämään myös tähän tehtävään erikseen suunnitellun kuljetusprosessin avulla. Jamkin osastolla keskustelujen pääpaino oli jonkin muun toimitus- tai kuljetusketjun toiminnan tehokkuuden- ja kannattavuuden parantaminen lisäämällä siihen tällainen raaka-aineiden keräily.

Kun pyritään löytämään mahdollisimman tehokas ja ympäristöä vähiten kuormittava toimintamalli muoviraaka-aineen keräilyssä, on suurin merkitys toimitusketjun suunnittelulla. Kun suunnittelu on tehty, tulee valita oikeanlainen kalusto tehtävään ja pyrkiä keräilemään raaka-aineet optimaalisen kokoisissa erissä. Reittisuunnittelun sekä aikataulutuksen jälkeen viimeisimpänä lenkkinä ketjussa on kuljettajan ajotapa ja ajoneuvossa käytössä oleva käyttövoima. Mahdollisimman energiatehokaan ja taloudellisesti kannattavan toiminnan peruspilarit muodostuvat näistä osista.

Messuosastolla esille nousivat käytännön esimerkit erilaisista toimintaympäristöistä. Tiloille lannoitteita kuljettava kuljetusyrittäjä näki hankkeen toiminnassa potentiaalia, varsinkin kun vastaanottoterminaalien verkosto Suomessa on laaja. Tällä hetkellä yrittäjä kertoi jo keräilevänsä tyhjät suursäkit tiloilta talteen. Tähän samaan keräilyyn voisi mahdollisesti yhdistää muutakin keräilyä. Tällöin kyseeseen tulisi todennäköisesti pienempien ja puhtaampien erien keräily, jolloin raaka-aineet päätyisivät kiertoon.

Energiapuukeräilyssä toimivan yrityksen edustajan kanssa visioitiin erilaisia skenaarioita tehokkaasta keräilystä isompien ja likaisten erityisen likaisten erien osalta. Esimerkiksi samalta tilalta voisi kerätä (jos eräkoot ovat sopivia) samalla kerralla energiapuut, -risut ja -kannot sekä polttoon vietävän muovijätteen.

Oli mukava huomata erilaisissa keskusteluissa, että omat pohdinnat toimistonpöydän ääressä koettiin kentällä operoivien toimijoiden mielestä toteuttamiskelpoisiksi. Lisäksi uusia kulmia ja pohdittavia asioita nousi esille. Tällaisten messutapahtumien etu on ehdottomasti yllättävissä kohtaamisissa sekä uusien kontaktien löytämisessä!

Kirjoittaja:
Kimmo Lehtonen, tuntiopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Uudistuvan teollisuuden instituutti

MuKi -hanketta rahoittaa Euroopan Unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun sekä MTK Pohjois-Savon kanssa.