Nivelvarsirobotti

Robotiikan tarve Keski-Suomen yrityksissä

Robots on Road ja RoboCountryside -hankkeiden parissa saadut kokemukset antavat yksittäisen projekti-insinöörin helposti ymmärtää, että ihmisten käsitykset robotiikan mahdollisuuksista yrityksissä ovat kaikkea muuta kuin selkeänä tiedossa. Yhtäällä toivotaan robotiikan tuovan ratkaisun tuotannon pullonkaulana koettuun prosessiin, toisaalla pelätään robotin tulevan ja vievän työpaikat. Yhteisenä nimittäjä vaikuttaisi taustalla olevan se, ettei oikeastaan tiedetä mihin robotti ylipäänsä pystyy.

Edellä mainittujen hankkeiden kannalta tilanne on siis erinomainen. Robots on Road -hankkeen olennaisena osana on kerätä keskisuomalaisten yritysten tuotannon kipupisteitä ja yrittää tuoda näihin ratkaisua robotiikan keinoin. Hankkeessa tehtävien pilotointien myötä selviää samalla myös se mihin robotiikalla pystytään. Tiedottamishanke RoboCountryside puolestaan pyrkii lisäämään ihmisten tietoisuutta robotiikan nykypäivän mahdollisuuksista, niin työssä kuin arjessa. Nähdään myös se, kuinka nopeasta kehityksestä huolimatta kaikella tekniikalla on rajoituksensa. Samalla hälvenevät robotteja kohtaan tunnetut turhat pelot. Robots on Road (Euroopan alueellinen kehitysrahasto) ja RoboCountryside (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto) ovat Euroopan unionin osarahoittamia hankkeita.

Keskisuomalaisten yritysten tahtotilaa hyödyntää robotiikkaa voidaan tarkastella kahdesta eri hyötynäkökulmasta: Omalla toimialalla vallitsevan kovan kilpailun sanelemiin tuotantotavoitteisiin pyritään vastaamaan tahtiaikaa tehostamalla. Tässä mahdollisuudet ylittää ihmisten kyky nopeassa ja samalla tarkassa liiketoistossa tekevät robotista houkuttelevan lisän työyhteisöön. Samaan aikaan tuote- ja tuotantovariaatiot kasvavat ja tuotantoerät pienenevät, joka puolestaan haastaa nykyaikaisetkin robottiteknologiat äärimmilleen. Toisaalta halutaan parantaa yrityksen työntekijöiden työhyvinvointia. Kun ihminen vapautetaan koneen töistä, saadaan työvoima kohdennettua järkevästi ja samalla voidaan karsia turhia sairaspoissaolokustannuksia.

Pääasiassa robotisoitaviksi halutut työtehtävät ovat joko yksittäisen työpisteen tiettyyn työvaiheeseen liittyviä tai sisälogistisia. Ajatuksissa ei ole niinkään koko tuotannon robotisaation edesauttaminen, vaan järkevämmän ratkaisun löytäminen työvoimaa ylimäärin työllistävään mutta yksitoikkoiseen työvaiheeseen. Tavoitellun modernisaation myötä toivotaan myös nostoa yrityksen houkuttelevuuteen työnantajana. Uuden ja pätevän työvoiman onnistuneen rekrytoinnin haasteet ovat nousseet toistuvasti esille keskusteluissa keskisuomalaisten yritysten kanssa. Vaikuttaisi siltä, että nuorten keskuudessa vallitsee terve käsitys siitä, mitkä työtehtävät kuuluisivat nykypäivänä jo koneelle.

Robotisaation kannalta oman haasteensa asettavat yritysten tilat. Hyötyneliöt ovat useasti olleet jo pitkään tehokkaassa käytössä, eikä robotille ole varattavissa näistä omaa tilaa. Tässä robotiikan uusimmat teknologiat ovat avuksi. Yhteistyörobotiikka on ollut viime vuosina kovassa nousussa ja siihen liittyvä tekniikat ovat kehittyneet hyvää vauhtia. Yhteistyörobotiikan perusidea on se, että robotti työskentelee yhteistyössä ihmisen kanssa, vailla erillisiä turva-aitauksia. Näin voidaan robotisoida yksittäinen työvaihe, ilman että robotti valtaa ihmiseltä koko työpistettä. On kuitenkin muistettava, että yhteistyörobotti on turvallinen, vain jos sillä toteutettu sovellus on kanssa työskentelevälle ihmiselle turvallinen.

Toinen viime aikoina suuresti kehittynyt robotiikan osa-alue on mobiilirobotiikka. Perinteisesti automatisoitu sisälogistiikka on tarkoittanut hihnakuljettimien kaltaisia kiinteitä rakenneratkaisuja tai vihivaunuille varattuja kiinteitä käytäviä, joilla kulkeminen on voinut olla ihmisiltä kiellettyä. Näille hyvän vaihtoehdon tarjoavat modernit mobiilirobotit, jotka pystyvät nykyaikaisten turvatekniikoittensa ansiosta liikkumaan autonomisesti ja riittävän turvallisesti ihmisten parissa. Haasteina ovat kuitenkin tiloilta vielä tänä päivänä vaaditut kohtalaisen korkeat laatuvaatimukset. Lisäksi robotti toteuttaa sille ennalta määrättyä tehtävää, eikä välttämättä suoriudu tehtävästä, mikäli rullakkoa tai kuormalavaa on siirretty ennalta määrätystä hakupisteestä.

Edellytykset nykypäivän robotiikan käyttöönoton rajoitteiden kumoamiseksi ovat kuitenkin hyvät. Robotiikan ja sitä sivuavien teknologioiden, kuten konenäön, viimeaikainen kehitys on ollut nopeaa ja uusia ratkaisuja on luvassa jatkuvasti. Lisäksi robottiratkaisujen hintataso on jatkuvassa laskussa, mikä mahdollistaa robotin hankinnan yhä useammalle yrittäjälle. Tärkeimpänä mahdollistajana Robots on Road ja RoboCountryside –hankkeissa ovat kuitenkin keskisuomalaisten yritysten ja ihmisten myötämielinen tahtotila robotiikkaa ja sen kehittämistä kohtaan. Vaikka vielä ei täysin tiedetäkään mihin kaikkeen robotti pystyy, siitä ollaan valmiita ottamaan yhdessä selvää.

-Aleksi Nuora, projekti-insinööri, Jyväskylän ammattikorkeakoulu