Robotti ajaa mopolla

Robotiikkaa opetushenkilöstölle ja tulevaisuuden osaajille

Robojob –koulutuksen lähtökohdat

Opetushallitus rahoittaa erilaisia varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutushankkeita ja järjestää näistä vuosittain avustushakuja. Saimme kevään 2020 avustushaussa rahoitusta robotiikka teemaan liittyvään täydennyskoulutushankkeeseen.  Tässä blogitekstissä on kerrottu tarkemmin täydennyskoulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta. Koulutushankkeen tavoitteena oli kasvatus- ja opetustoimen henkilöstön robotiikka osaamisen vahvistaminen ja koulutus ei edellyttänyt osallistujilta ennakko-osaamista robotiikasta.  Tavoitteena oli koulutushankkeen avulla lisätä ymmärrystä robotiikkaan liittyvistä rinnakkaisilmiöistä ja tuottaa uutta tietoa ja ideoita toteuttaa robotiikkaan liittyvää koulutussisältöä omassa työssään.

Koulutuskokonaisuuden sisältö huomioi mm. OPH:n Osaamisen ennakointifoorumin esittelyssä olleen Osaamiskorttipakan esille nostettuja sisältöjä. Päällimmäisenä näistä nousevat esille robotiikkateknologian käyttötaidot, innostamis- ja motivointikyky sekä digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot. Koulutuspäivien teemoissa sivuttiin mm. myös digitaalisen tiedon hyödyntämiseen ja arviointiin liittyviä taitoja ja keinoälyn hyödyntämistä. Omana aihepiirinään esiin nostettiin myös eettisyys ja kriittiset ajattelutaidot. (Opetushallitus)

Koulutuksen toteuttaminen

Alun perin kontaktiopetukseksi suunniteltu RoboJob päädyttiin muuttamaan webinaaritoteutukseksi Covid-19 rajoitusten ja suositusten takia. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että itsenäiseen opiskeluun tarkoitetun materiaalin lisäksi oppijat osallistuivat koulutuksen aikana kolmeen webinaariin. Näistä ensimmäisessä, aloituswebinaarissa käytiin läpi johdatus robotiikkaan ja pohdittiin robotiikkaa ilmiönä mm. osallistavien ryhmäkeskusteluiden ja näitä tukevien digitaalisten vuorovaikutusalustojen kautta. Toinen webinaari toteutettiin koko päivän mittaisena opetuspäivänä. Päivään sisältyi perehtymistä pedagogisiin menetelmiin, robotiikan tarkastelua eettisten ja asenteellisten kysymysten kautta sekä tulevaisuuskatsaus robotiikkaan eri aloilla. Lisäksi opiskelijat pääsivät ryhmäkeskustelun ja erilaisten oppimista tukevien digitaalisten alustojen kautta pohtimaan robotiikan mahdollisuuksia omalla alallaan. Kolmannessa webinaarissa esiteltiin robotiikan aikajanaa historiasta tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tutustuttiin robotiikan ratkaisuihin käytännön esimerkkien avulla ja opiskelijat esittelivät omat oppimistehtävänsä, joista käytiin myös yhteistä keskustelua kehittävässä hengessä.

Pieni robotti seisoo pöydällä näytön vieressä

Koulutuksen demonstraatioissa käytettyä välineistöä (Kuva: Toni Pekkola)

Toteutuksessa huomioitiin kohderyhmien tarpeet ja kiinnostuksen kohteet mm. tarjotun oheismateriaalin osalta. Toteutusta tukemaan olikin tuotettu oheismateriaalia roboteista, koneoppimisesta ja osaamisesta, johon opiskelijat pääsivät itsenäisesti perehtymään. Varsinaisten kontaktikertojen yhteyteen koottiin tarjolle myös ajankohtaisten uutisointien pohjalta robotiikkaan liittyviä artikkeleita ja julkaisuja oppijoiden hyödynnettäväksi.

Esimerkkejä tehtävistä

Osallistujina opintojaksolla oli opettajia ja muita opetusta kehittäviä henkilöitä aina varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön. Oppimistehtävinä oli tuottaa oppimispäiväkirjaa sekä pedagogista materiaalia omaan opetukseen. Pedagogisia sisältöjä tuotettiin muun muassa otsikoilla Kotiseutuhistoriaa robotiikan avulla, Tekstiiliteollisuus ja sen käyttämä robotiikka, Bee-Bot-robotin käyttö, Robotit ihmisille vaarallisissa toimintaympäristöissä ja Robotiikan tulevaisuuden kehityksen innovointi peruskoulussa. Oppimistehtäviin valikoituneiden aihepiirien laajuudesta voi havaita koulutusasteiden kirjoa osallistujien opetuksen kohderyhmissä.

Osallistujien erilaiset taustat opettajina ja opetuksen kehittäjinä rikastuttivat myös webinaarien yhteistoiminnallisia osuuksia sekä keskusteluita. Tämä saattaisi tuntua kouluttajan näkökulmasta haasteelliselta. Tällä opintojaksolla kouluttajilla oli kokemusta hyvin eri ikäisten opettamisesta robotiikan aihepiireissä sekä monipuolisesti asiantuntijuutta sekä pedagogiikasta että robotiikasta osana teknologian ja hyvinvointiteknologian laajaa kenttää.

Tuloksia ja palautetta oppijoilta

Koulutusosiossa osallistujien tekemät oppimispäiväkirjat sisälsivät kattavasti pohdintaa robotiikasta omaan opettajuuteen peilattuna. Opintojaksolle tuli myös palautetta oppimispäiväkirjojen muodossa, sillä oppimispäiväkirjoista saatiin hyvä mielikuva siitä, millaisena kokonaisuus osallistujille näyttäytyi.

Oppimispäiväkirjoissa tuli esiin monenlaisia havaintoja robotiikasta ilmiönä sekä siitä, mitä osaamisia robotiikkaan tarvitaan ja mitä osaamisia robotiikalla voidaan edistää. Oppimispäiväkirjojen mukaan ymmärrys robotiikan moniammatillisuudesta sekä robotiikkaan liittyvästä monialaisesta osaamisesta laajeni. Oppilaitosten ja opetussuunnitelmien vaatimukset robotiikan osalta olivat monella pohdinnan aiheena, ja nämä olivat monilla olleet myös syynä opintojaksolle osallistumiseen. Oppimispäiväkirjoista heijastui monenlaisia tunteita robotiikan opettamiseen liittyen. Opintojaksoa luotaessa yhtenä ajatuksena oli kasvattaa opettajien rohkeutta tarttua robotiikan tematiikkaan opetusasteesta ja taustoista riippumatta. Oppimispäiväkirjoissa moni kertoi uteliaisuuden lisääntyneen arjen ympäristöissä olevaa robotiikkaa kohtaan, ja rohkeus aihepiirin käsittelyyn opetuksessa vaikutti lisääntyneen.

Opinnoista keräsimme myös palautetta sähköisellä kyselylomakkeella. Saadun palautteen mukaan koulutus sisälsi hyvän kokonaiskuvan ja infopaketin robotiikasta, uusia käytännön esimerkkejä omaan opetukseen ja pedagogisia ideoita. Jatkossa toivottiin enemmän ammatillisen opetuksen tarpeisiin liittyvää robotiikan koulutustarjontaa.

Robotiikka historiasta tulevaan oli webinaarien viimeisenä teemana ja viimeiseksi pohdinnaksi jäi ajatus siitä, mitä robotit kykenevät nyt ja tulevaisuudessa tekemään ja mitä osaamista siihen tarvitaan. Lapsista ja nuorista kasvaa uusi sukupolvi tulevaisuuden osaajia myös robotiikan alalle, ja sen edistämiseen toivommekin antaneemme eväitä opintojaksolle osallistuneille opettajille ja opetuksen kehittäjille.

Kuvituskuva

Kokosimme webinaarissa osallistujien kanssa sanapilviä siitä, mitä osaamista robotiikkaan tarvitaan. (Kuva: Jonna Salmijärvi)

Sanapilvi, kuvituskuva

Mentimeter (Kuva: Jonna Salmijärvi)

Lähteet

Opetushallitus. Osaamisen ennakointifoorumi – Osaamiskorttipakka. Osaamisen ennakointifoorumi – Osaamiskorttipakka (oph.fi) viitattu 13.5.2022

Kirjoittajat

Toni Pekkola, projektiasiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jonna Salmijärvi, verkkopedagogiikan suunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Sanna Peltola, vanhempi asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu