Suomi toisen kielenä -opetuksen digitalisointi

Finnish 1 ja Finnish 2 –opintojaksojen materiaalin uudistaminen ELO-kehittämisrahoituksella Mikä oli tavoitteena Tavoitteena oli uudistaa ja luoda uutta materiaalia JAMKin Kielikeskuksen Suomi toisena kielenä –opetukseen. Tavoitteena oli myös huomioida digitaalisuus ja funktionaalisuus sekä tehdä opiskelua tukevaa digimateriaalia. Miten asia ratkaistiin JAMKin S2-opettajat päivittivät Finnish 1 –opintojakson materiaalin vuonna 2018 ja loivat tähän myös digitaalista materiaalia….

Jatka lukemista

Tuotteistaminen ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusviennin apuna

1. Tuotteistamisen tavoitteet JAMK:n Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Elinikäistä oppimista edistävälle toiminnalle asetetut tavoitteet olivat asiakasymmärryksen hankkiminen ja tarjoaman muotoilu asiakasvaatimusten mukaiseksi sekä sisäinen tuotteistaminen. Sisäinen tuotteistus määriteltiin koulutustuotteiden moduloinniksi siten, että niiden avulla voidaan aiempaa helpommin tarjota asiakasräätälöityjä kokonaisratkaisuja. Asiakasymmärryksen kartuttamiseksi tuotteistamisen pääkehityskohteiksi asetettiinkin tosielämän identifioidut liiketoimintamahdollisuudet, jotka olivat opettajankoulutuksen tuotteistaminen siten, että se voidaan tarjota…

Jatka lukemista

Työn opinnollistaminen restonomiopinnoissa videoinnin kautta

Iris connect -järjestelmän soveltuvuus työpaikalla toteutuvaan oppimiseen Ruoka- ja ravintolapalveluiden päivittäisjohtamisen opintojakso suoritetaan kokonaan opiskelijan työpaikalla. Elinikäisen oppimisen hankkeessa pilotoitiin teknologisia mahdollisuuksia työn dokumentointiin ja arviointiin työpaikan ja JAMKin välillä. Samalla mahdollistetaan näyttömahdollisuus työpaikalla ajasta ja paikasta riippumattomasti. Miten elinikäisen oppimisen poluilla kuljetaan nyt entistä sujuvammin? Opit   Uudenlainen tapa oppia työpaikalle viedyn videointimenetelmän kautta haastaa opiskelijan…

Jatka lukemista

English as a Tool for Online Teaching

Laadukasta ja innostavaa verkko-opiskelua englanniksi Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen päätavoitteena oli luoda verkkopohjainen, englanninkielinen koulutustuote vuoden 2017 aikana. Koulutustuote suunnattiin opetus- ja ohjaushenkilöstölle, joka haluaa sekä parantaa englannin kielen osaamistaan ja saada vinkkejä ja välineitä siihen, kuinka mahdollistetaan pedagogisesti laadukkaan ja innostavan oppimiskokemuksen syntymistä online -opetuksessa ja -ohjauksessa. Lisäksi koulutus antaa opettajille ja ohjaajille välineitä vieraalla…

Jatka lukemista

Nuoren viljelijän aloitustuen opintojaksojen verkkototeutus

Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen tavoitteena oli tehdä verkko-opintototeutukset kuuteen agrologi (AMK) tutkinto-ohjelman opintojaksoon (yht. 40 op), jotta niitä voidaan tarjota verkko-opintoina avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Valittuja opintojaksoja kehitettiin kohti verkkototeutuksia, mutta täysin valmiiksi niitä ei vielä kuitenkaan ehditty saada. Kehitystyö jatkuu siten kevään 2018 aikana. Projektin aikana olemme hankkineet verkkokoulutusosaamista ja tietoteknisiä valmiuksia useissa järjestetyissä koulutustilaisuuksissa,…

Jatka lukemista

Teollisuuden kunnossapito-osaaja

Tehokkaalla kunnossapidolla on teollisuuden kilpailukyvyn kannalta keskeinen rooli, varsinkin kun monilla aloilla ei ole tarvetta kapasiteettia lisääviin investointeihin. Korkeakouluissa ja yliopistoissa alan merkityksen kasvu on huomattu ja ne ovatkin alkaneet hankkia osaamista ja lisänneet koulutustarjontaa. Myös Keski-Suomessa tarve alan osaajille on suuri ja tästä syystä Jyväskylän ammattikorkeakoulukin haluaa lisätä alan koulutusta. Teollisuuden kunnossapito-osaajakoulutus on erityisesti…

Jatka lukemista

Fast Track for English for Working Life

Tarkoituksena on kehittää uudenlainen verkkototeutus opintojaksosta Työelämän englanti/English for Working Life vahvan B2- tai C-tason korkeakouluopiskelijoille. Toteutus pilotoidaan kevätlukukaudella 2018. Hakeutuminen opintoihin Opiskelijat hakevat opintojaksolle lyhyellä videotehtävällä. Videotehtävällä kontrolloidaan kielitaito sekä se, että opiskelijalla on kurssin suorittamiseen vaadittavat tietotekniset valmiudet. Tämän jälkeen opintojakson opettajat käyvät läpi hakemukset ja varmistavat, että hakijoilla on riittävän vahvan kielitaito….

Jatka lukemista

Työelämän tutkiva kehittäminen – YAMK-opintojakson verkkototeutus

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittäminen Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen tavoitteena oli kehittää vuonna 2017 yhdestä YAMK opintojaksosta 100 % verkkototeutus, jota voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi. Monimuotototeutuksena olleen opintojakson siirtäminen verkkoon edellyttää tiivistä yhteistyötä opetusta toteuttavan opettajatiimin kesken. Hankkeen alussa opintojakson monimuotototeutuksesta vastanneet opettajat ideoivat verkkototeutusta Carpe Diem -mallin mukaisesti MSVisio-ohjelmalla yhdessä JAMKin verkkopedgogiikan suunnittelijoiden ja…

Jatka lukemista