Työelämän tutkiva kehittäminen – YAMK-opintojakson verkkototeutus

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittäminen

Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen tavoitteena oli kehittää vuonna 2017 yhdestä YAMK opintojaksosta 100 % verkkototeutus, jota voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi. Monimuotototeutuksena olleen opintojakson siirtäminen verkkoon edellyttää tiivistä yhteistyötä opetusta toteuttavan opettajatiimin kesken. Hankkeen alussa opintojakson monimuotototeutuksesta vastanneet opettajat ideoivat verkkototeutusta Carpe Diem -mallin mukaisesti MSVisio-ohjelmalla yhdessä JAMKin verkkopedgogiikan suunnittelijoiden ja pedagenttien kanssa.

Carpe Diem –suunnittelumalli auttoi jäsentämään opintojakson suunnittelua systemaattisesti aikatauluttamisesta arviointiin. Heti suunnitteluprosessin alussa huomasimme, miten arvokasta apua verkkopedagogiikan suunnittelijoilta ja pedagenteilta saa. Huomio kiinnittyi siihen, miten verkkopedagogiikan mahdollisuuksia hyödyntäen opintojaksosta saa mielenkiintoisen kokonaisuuden. Samalla tulee kiinnitettyä huomiota opintojakson kuormittavuuteen koko prosessin ajan sekä opiskelijoiden että opettajien näkökulmasta.

Kansainvälinen toimintaympäristö

Kansainvälisyyden huomioiminen oli haasteellista. Ideointi lähti aluksi siitä, miten suomenkielinen toteutus voidaan toteuttaa englanniksi ja millä tavalla verkkopedagogiikka soveltuu erilaisiin kansainvälisiin yhteyksiin. Koulutusviennin näkökulmasta verkko-oppimisalustana toimi esimerkkitapauksessa asiakkaan valitsemana ja hallinnoimana Moodle-ympäristö, jolloin alkuperäiset ideat Optima-ympäristöön suunniteltuina eivät toimineet.

Esimerkkitapauksessa tuli huomioida kulttuuriset erilaisuudet toimintaympäristössä ja tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa. Tämä tarkoitti todellisten työelämän kehittämisideoiden työstämisen vaihtumista teoreettiseksi näyttöön perustuvan hoitotyön esimerkkien analysoinniksi. Koulutusvientiä varten opintojaksoja tulee muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti kulttuuriset tekijät huomioiden muun muassa oppimateriaalien ja oppimistehtävien sekä pedagogiikan osalta.

Toinen näkökulma kansainvälisyyteen nousi vaihto-opiskelijoiden tarpeista. Tästä näkökulmasta saatiin muokattua opintojaksosta englanninkielinen versio Optima-ympäristöön. Vaihto-opiskelijoiden osalta 100 % verkkototeutus ei palvele opiskelijoita, vaan heille tuli räätälöidä kontakteja sisältävä kokonaisuus.

Tässä toteutuksessa aito työelämän toimeksianto ei vielä ensimmäisessä vaiheessa ollut mahdollista, vaan pilotissa jouduttiin laatimaan teoreettisempi toimeksianto koulutusviennin tapaan. Vaihto-opiskelijoiden osalta tulevaisuudessa tämä opintojakso voisi toteutua Future Factory –toimintaympäristössä yhdessä suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Näin kansainväliset vaihto-opiskelijat saisivat kontaktin suomalaiseen työelämän kehittämiseen yhden työelämästä saadun toimeksiannon kautta.

Joustavat opiskelumahdollisuudet YAMK-opinnoissa

Suomalaisille opiskelijoille laadittiin Master-opintojakso -työtila, jota voidaan monistaa eri toteutuksille opettajatiimin vastatessa opetuksesta. Opintojaksosta toteutetaan kevätlukukaudella 2018 kaksi pilottia, joissa on mukana sosiaali- ja terveysalan monialaiset opiskelijaryhmät, musiikkipedagogiikan YAMK-opiskelijat sekä avoimen amk:n YAMK-polkuopiskelijoita. Opintojaksopalautteiden perusteella verkkototeutusta kehitetään edelleen keväällä 2018.

Lisäksi verkkototeutus tullaan arvioimaan eAMK-hankkeessa kehitettyjen verkko-opetuksen laatukriteereiden avulla kevään 2018 aikana. Syksystä 2018 verkkototeutus tulee olemaan tarjolla opiskelijoille, mikä mahdollistaa opiskelijalähtöiset joustavat valinnat opintotarjonnassa.

Joustavien opiskelumahdollisuuksien kehittäminen edellyttää erilaisten pedagogisten vaihtoehtojen hyödyntämistä monipuolisesti, jotta opiskelija voi valita hänelle sopivan vaihtoehdon monimuoto-, verkko- ja hybriditoteutusten välillä. Lisääntyvä kansainvälisten opiskelijoiden osallistuminen ylemmän amk:n opetukseen edellyttää englanninkielisen opetustarjonnan lisäämistä.

Yhtenä vaihtoehtoisena toteutustapana ovat kaksikieliset opintojaksot, joita olemme kokeilleet kesäkoulutoteutuksissa. Tämä haastaa opiskelijat uudenlaiseen oppimiseen ja opettajat joustaviin pedagogisiin ratkaisuihin opintojaksojen toteutuksessa. Uutena mahdollisuutena tulevaisuudessa tämän tyyppisessä opintojaksossa on integrointi Future Factory -toimintaan ylemmän amk:n opetuksessa, jolloin tutkivan kehittämistoiminnan soveltaminen tapahtuisi aidossa työelämälähtöisessä toimeksiannossa, jota toteuttaisi monialainen ja monikulttuurinen opiskelijaryhmä.

Työryhmä: Sirpa Tuomi, Tapio Mäkelä, Sanna Sihvonen, Riitta Räsänen, Armi Hirvonen (englanninkielinen Optima), Sari Järvinen (englanninkielinen Moodle), Jonna Salmijärvi, Leena Seriola

Kirjoittaja: Sirpa Tuomi, Hyvinvointiyksikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu