Kyberturvallisuus (30 op)

Kyberturvallisuuden erikoiskoulutus toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kautta. Opinnot ovat Kyberturvallisuuden AMK-suuntatumisen opintoja. Toteutus tapahtuu monimuotototeutuksena lukuvuoden 2018-2019 aikana ja sisältä seuraavat opintojaksot: Data Network Protocols, 3 op: The student masters the most essential areas of network protocols: concepts, utilized technical implementation methods, generic information on network layers. In addition, the student masters the principles of network…

Jatka lukemista

Kv-koulutuksen digitaalisen alustan luominen, testaaminen ja pilotointi

Moodlen valinta alustaksi Digitaalisen oppimisympäristön suunnittelu Master-tutkinnon koulutusvientitoteutusta varten käynnistyi toukokuussa 2017. Asiakkaalla oli käytössä Moodle, joten oppimisympäristö rakennettiin ylläpito ja helpdesk toimintojen sujuvuuden varmistamiseksi Moodleen. Tämä ratkaisu tukee lisäksi koulutuksen kestävää toteutusta. Ensimmäisenä verkkopedagogiikan suunnittelijat (jatkossa suunnittelija) perehtyivät eri korkeakoulujen Moodle-oppimisympäristöihin. Moodle-oppimisympäristön kehittämiseen haluttiin näkemyksiä työryhmän ulkopuolelta, joten kokemuksia kerättiin suunnittelijoilta sekä Moodle-oppimisympäristöä käyttäneiltä….

Jatka lukemista

Talousjohtaminen ja toiminnanohjaus sosiaali- ja terveysalan yrityksissä

Sote-uudistus tuo sosiaali- ja terveysalan toimijoille uusia haasteita ja kilpailu lisääntyy. Taustalla on myös kokemusta kentältä, että tarve osaamisen lisäämiseen talousjohtamisen saralla tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Tässä lyhyt taustoitus, miksi päädyimme elinikäistä oppimista edistävänä hankkeena tekemään täydennyskoulutuspaketin juuri sote-alan toimijoille talousjohtamisesta. Talousjohtamisen koulutus suunniteltiin täydennyskoulutuksena. Koulutus on rakennettu puhtaasti verkkoympäristöön. Alustana täydennyskoulutuksessa käytetään Optima Pro:ta. Tutkimme…

Jatka lukemista

Matkailun vastuullinen tuotekehitys -korkeakouludiplomi

Elinikäistä oppimista edistävän hankkeemme tavoitteena oli luoda uusi korkeakouludiplomi -koulutus ja käynnistää sen markkinointi syksyn 2017 aikana. Tarkoitus oli aloittaa varsinainen koulutus keväällä 2018. Tavoite saavutettiin ja koulutus alkaa ensimmäisellä kontaktijaksolla 8.-9.2.2018. Lisätietoa koulutuksesta löytyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta, oheisen linkin takaa: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/matkailun-vastuullinen-tuotekehitys/. Palvelumuotoiluprosessissa huomioitiin jatkuva tuotekehitys, vastuullisuus ja laaja yhteistyö Globaali kilpailu ja muuttuvat kulutuskäyttäytymisen…

Jatka lukemista

Tuotteistaminen ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusviennin apuna

1. Tuotteistamisen tavoitteet JAMK:n Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Elinikäistä oppimista edistävälle toiminnalle asetetut tavoitteet olivat asiakasymmärryksen hankkiminen ja tarjoaman muotoilu asiakasvaatimusten mukaiseksi sekä sisäinen tuotteistaminen. Sisäinen tuotteistus määriteltiin koulutustuotteiden moduloinniksi siten, että niiden avulla voidaan aiempaa helpommin tarjota asiakasräätälöityjä kokonaisratkaisuja. Asiakasymmärryksen kartuttamiseksi tuotteistamisen pääkehityskohteiksi asetettiinkin tosielämän identifioidut liiketoimintamahdollisuudet, jotka olivat opettajankoulutuksen tuotteistaminen siten, että se voidaan tarjota…

Jatka lukemista

Teollisuuden kunnossapito-osaaja

Tehokkaalla kunnossapidolla on teollisuuden kilpailukyvyn kannalta keskeinen rooli, varsinkin kun monilla aloilla ei ole tarvetta kapasiteettia lisääviin investointeihin. Korkeakouluissa ja yliopistoissa alan merkityksen kasvu on huomattu ja ne ovatkin alkaneet hankkia osaamista ja lisänneet koulutustarjontaa. Myös Keski-Suomessa tarve alan osaajille on suuri ja tästä syystä Jyväskylän ammattikorkeakoulukin haluaa lisätä alan koulutusta. Teollisuuden kunnossapito-osaajakoulutus on erityisesti…

Jatka lukemista

Nuoren viljelijän aloitustuen opintojaksojen verkkototeutus

Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen tavoitteena oli tehdä verkko-opintototeutukset kuuteen agrologi (AMK) tutkinto-ohjelman opintojaksoon (yht. 40 op), jotta niitä voidaan tarjota verkko-opintoina avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Valittuja opintojaksoja kehitettiin kohti verkkototeutuksia, mutta täysin valmiiksi niitä ei vielä kuitenkaan ehditty saada. Kehitystyö jatkuu siten kevään 2018 aikana. Projektin aikana olemme hankkineet verkkokoulutusosaamista ja tietoteknisiä valmiuksia useissa järjestetyissä koulutustilaisuuksissa,…

Jatka lukemista

Biotalous-opintomoduuli

Elinkäisen oppimisen hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa monimuotototeutusta varten Biotalousmoduulin aktiivitoteutusta tukevat opintojaksot, jotka huomioivat biotalouden erityispiirteet ja –tarpeet. Opintojaksot: Biotalouden perusteet Tuotantologistiikan kehittäminen Biotalouden varasto ja terminaalitekniikka Biotalouden johtaminen Biotalouden uudet liiketoimintamallit Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen Yhteinen suunnittelu auttoi työskentelyssä Aloitimme yhdessä tekemisen elokuussa 2017 tilaisuudella, jossa käytiin läpi biotalouteen liittyviä määritelmiä ja…

Jatka lukemista

JAMK Summer School

Elinikäisen oppimisen edistämisen tavoitteena oli JAMK Summer Schoolin kehittäminen: brändin ja imagon vahvistaminen, markkinoinnin tehostaminen ja positiivinen asiakaskokemus sekä uudenlaisen yhtenäisen toteutusmallin ja sen pilotoinnin suunnittelu elokuulle 2018. Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan, tukipalveluiden, opiskelijahallinnon ja viestinnän/markkinoinnin yhtenäistämistä ja yksinkertaistamista sekä päällekkäisten/rinnakkaisten toimintojen karsimista. Tavoite oli monitahoinen ja siihen ei lyhyen toteutusajan vuoksi täysin ehditty päästä,…

Jatka lukemista

Digiosaaja ja modernit web-teknologiat

1. Digiosaaja Päätavoite vuodelle 2017 oli järjestää avoimessa ammattikorkeakoulussa ”Digiosaaja”-opintokokonaisuus, joka voi olla joko 30 ointopistettä tai suoritettavissa esimerkiksi pienemmissä 10 op:n osioissa kunkin tarpeen mukaan. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat kehittää työelämässä vaadittavia digitaitoja. Suunnittelun osalta pääsimme tavoitteeseen ja suunnittelimme 30 opintopisteen laajuisen koulutuspaketin Tietojenkäsittelyn ja Tieto- ja viestintäteknologian opintotarjonnasta avoimen ammattikorkeakoulun periaatteiden mukaisesti….

Jatka lukemista

Tutkinto valmiiksi

Miksi opinnot viivästyvät? JAMKissa havaittiin keväällä 2017, että tradenomiopiskelijoiden jatkoaikahakemusten määrä oli kasvussa. Mistä johtuu, että opiskelijat eivät saa opintojaan määräaikana päätökseen ja mikä on opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden todellinen osuus tässä kokonaisuudessa? Asian tarkastelu keskeyttäneiden kohdalla osoitti, että useimmilla opiskelijoilla oli opinnäytetyö jäänyt puuttumaan. Opintojen keskeytymisen on laaja ongelma, sillä opinnäytetyö puuttuu Suomessa n. 15…

Jatka lukemista

Fast Track for English for Working Life

Tarkoituksena on kehittää uudenlainen verkkototeutus opintojaksosta Työelämän englanti/English for Working Life vahvan B2- tai C-tason korkeakouluopiskelijoille. Toteutus pilotoidaan kevätlukukaudella 2018. Hakeutuminen opintoihin Opiskelijat hakevat opintojaksolle lyhyellä videotehtävällä. Videotehtävällä kontrolloidaan kielitaito sekä se, että opiskelijalla on kurssin suorittamiseen vaadittavat tietotekniset valmiudet. Tämän jälkeen opintojakson opettajat käyvät läpi hakemukset ja varmistavat, että hakijoilla on riittävän vahvan kielitaito….

Jatka lukemista

PedaTrainer -tutoropettajakoulutus

Elinikäistä oppimista edistävänä hankkeena oli vuonna 2017 tarkoitus rakentaa erityisesti perusopetuksen tutoropettajille suunnattu koulutuskonsepti. Koulutuskonseptin oli tarkoitus rakentua verkostoitumiseen ja hyvien kokemusten jakamiseen keskittyvistä valmennustapaamisista sekä tutoreiden sisältöosaamista kehittävästä verkkokurssitarjottimisesta. Tämän lisäksi oli tarkoitus suunnitella muissakin perusopetuksen puolelle suuntautuvissa markkinointiponnisteluissa hyödynnettävä markkinointikonsepti. Perusopetuksen maailmaan sukellettiin PedaTrainer-konseptin suunnittelussa mukana olleiden kouluttajien ja suunnittelijan verkostojen kautta sekä…

Jatka lukemista

Opettajana opettajuuden muutoksessa -verkkovalmennus

Tässä elinikäisen oppimisen koulutushankkeessa haluttiin tehdä seuraavaa: Kehittää uudenlainen monimuotoinen verkkovalmennus, jossa valmennus voisi tarvittaessa tapahtua kahdella kielellä, ja opiskelijat voisivat valita kielen (suomi/englanti) Kehittää valmennus, jossa operoitaisiin kahdessa eri maassa, tarkoituksena kehitetään kansainvälistä yhteistyötä ja osaamista. Valmennusprosessia suunniteltiin toteutettavaksi osittain yhteistyössä Tallinnan yliopiston kanssa, jolloin muutosten tarkasteluun tulisi mukaan myös kansainvälinen perspektiivi. (Suomi/Viro) Kehittää…

Jatka lukemista

Osaavaksi ohjaajaksi

Elinikäistä oppimista tukevan hankkeen päätavoitteena oli luoda uudentyyppinen koulutustuote uusille asiakasryhmille JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Työskentelyä fokusointiin maksulliseen palvelutoimintaan ja tuotteistamiseen. AOKK:n koulutustuotteen luomiseksi luotiin alustava markkinointiesite ja verkkosivu koulutustuotteelle/-tuotteille, ja markkinointiin tuotteita uusille asiakasryhmille. Lisäksi haastateltiin asiakkaita ja kouluttajaa. Asiakashaastattelujen videot viimeisteltiin ja tuotiin verkkosivulle. https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Opetus-ja-ohjaus/Ohjausosaaminen/osaavaksi-ohjaajaksi/ Hankkeen aikana havaittiin, että paljon on jo tehty ja…

Jatka lukemista

Digitaalinen materiaalipankki ruotsin kielen opetuksessa

Uutena haasteena monialaiset opiskelijaryhmät Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintoihin kuuluvien kielten ja viestinnän opintojaksojen ilmoittautumiskäytänteet muuttuivat lukuvuoden 2017 alussa. Suurin osa kyseisten opintojaksojen kurssitarjonnasta siirtyi tuolloin avoimeksi kaikille opiskelijoille, mistä seurasi opintojaksojen muuttuminen sekaryhmätoteutuksiksi. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että opiskelijat ilmoittautuvat haluamalleen kielten opintojaksolle ja opiskelevat kieltä samassa ryhmässä eri alojen opiskelijoiden kanssa alakohtaisen ryhmän sijaan. Tämä…

Jatka lukemista

Työelämän viestinnän opintoja projektityönä

Viestintätaitoja kehittävä oppimiskokonaisuus Työelämän viestintä -opintojakso on 3 op:n laajuinen ja kuuluu Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisiin opintoihin. Tavoitteena oli luoda monipuolisesti viestintätaitoja kehittävä projektimuotoinen oppimiskokonaisuus, joka sopii käytettäväksi sekaryhmissä kaikilla toteutustavoilla. Kielten ja viestinnän opintojaksot on syksystä 2017 lähtien toteutettu ns. sekaryhmissä eli opiskelijat ovat eri tutkinto-ohjelmista ja eri vuosikursseilta. Toteutustapoja ovat kontakti-, verkko- ja monimuotototeutukset,…

Jatka lukemista

Asiakasohjauksen korkeakouludiplomi sosiaali- ja terveysalalle

Korkeakouludiplomin sisältö Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä suunniteltiin syksyn 2017 aikana 60 opintopisteen laajuinen korkeakouludiplomikoulutus Asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot koottiin korkeakouludiplomin teemaan liittyvistä sosiaali- ja terveysalan yhteisistä opinnoista sekä kuntoutuksen ohjaaja ja sosionomi AMK -tutkinto-ohjelman opinnoista. Korkeakouludiplomissa opiskellaan muun muassa sosiaali- ja terveysalan palveluita, kuntoutustarpeen arviointia ja kuntoutusprosessia sekä ohjausmenetelmiä asiakas- ja palveluohjauksen näkökulmasta…

Jatka lukemista

English as a Tool for Online Teaching

Laadukasta ja innostavaa verkko-opiskelua englanniksi Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen päätavoitteena oli luoda verkkopohjainen, englanninkielinen koulutustuote vuoden 2017 aikana. Koulutustuote suunnattiin opetus- ja ohjaushenkilöstölle, joka haluaa sekä parantaa englannin kielen osaamistaan ja saada vinkkejä ja välineitä siihen, kuinka mahdollistetaan pedagogisesti laadukkaan ja innostavan oppimiskokemuksen syntymistä online -opetuksessa ja -ohjauksessa. Lisäksi koulutus antaa opettajille ja ohjaajille välineitä vieraalla…

Jatka lukemista

Työn opinnollistaminen restonomiopinnoissa videoinnin kautta

Iris connect -järjestelmän soveltuvuus työpaikalla toteutuvaan oppimiseen Ruoka- ja ravintolapalveluiden päivittäisjohtamisen opintojakso suoritetaan kokonaan opiskelijan työpaikalla. Elinikäisen oppimisen hankkeessa pilotoitiin teknologisia mahdollisuuksia työn dokumentointiin ja arviointiin työpaikan ja JAMKin välillä. Samalla mahdollistetaan näyttömahdollisuus työpaikalla ajasta ja paikasta riippumattomasti. Miten elinikäisen oppimisen poluilla kuljetaan nyt entistä sujuvammin? Opit   Uudenlainen tapa oppia työpaikalle viedyn videointimenetelmän kautta haastaa opiskelijan…

Jatka lukemista

Huippu-urheilu, korkeakouluopiskelu ja työn opinnollistaminen

Urheilu-uran ja opintojen yhdistäminen Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen päätavoite vuonna 2017 oli tarjota Urheiluakatemiaurheilijoille uusi 15 opintopisteen opintokokonaisuus, jonka avulla heidän osaamistaan opinnollistetaan ja heitä autetaan urheilu-uran ja opiskelun yhdistämisessä. Opintokokonaisuuden tavoitteena on yhdistää sekä opinnoissa että urheilu-uralla saatua tietotaitoa ja kehittää urheilijaopiskelijan osaamista tulevaisuutta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Opinnot on tarkoitettu kansallisen tason huippu-urheilijoille, jotka ovat…

Jatka lukemista

Työelämän tutkiva kehittäminen – YAMK-opintojakson verkkototeutus

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittäminen Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdestä YAMK opintojaksosta 100 % verkkototeutus, jota voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi. Monimuotototeutuksena olleen opintojakson siirtäminen verkkoon edellyttää tiivistä yhteistyötä opetusta toteuttavan opettajatiimin kesken. Hankkeen alussa opintojakson monimuotototeutuksesta vastanneet opettajat ideoivat verkkototeutusta Carpe Diem -mallin mukaisesti MSVisio-ohjelmalla yhdessä JAMKin verkkopedgogiikan suunnittelijoiden ja pedagenttien kanssa….

Jatka lukemista