Avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuudet tukemassa siirtymää ammatilliselta toiselta asteelta korkeakouluun

ELO-hankkeen tavoitteena oli rakentaa ketteriä sekä suppeita (n. 15 op, 30 op) että laajoja (55 op) logistiikan alan avoimen ammattikorkeakoulutuksen opintokokonaisuuksia tukemaan siirtymää ammatilliselta toiselta asteelta korkea-asteelle. Opintokokonaisuuksissa pyrittiin huomioimaan modulaarisuus myös muille kohderyhmille sekä mahdollinen valmentavien opintojen tarve. Osana projektia pyritään myös luomaan uusi markkinointityökalu, jonka avulla kasvatetaan potentiaalisten opiskelijoiden tietoisuutta ja näkyvyyttä logistiikasta…

Jatka lukemista

Virtual Integrator. Maahan muuttaneiden henkilöiden korkeakoulutukseen siirtymisen sujuvoittaminen

ELO-projektin tavoitteena oli kehittää virtuaalinen ohjauksen apuväline (MOOC), jonka avulla maahan muuttaneet opiskelijat voidaan paremmin integroida suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja koulutusjärjestelmään sekä auttaa opiskelijaa löytämään itselleen paras vaihtoehto työllistymiseen tai jatkokoulutukseen. Opiskelijoiden keskeyttäminen vähenee ”flipped classroom” –tyyppisen materiaalin avulla. Opiskelijoilla on jo runsaasti pohjatietoa ennen opintojen alkua. MOOC:n kannalta olennaisimmat elementit, videot, on tuotettu ja…

Jatka lukemista

Kollaboratiivinen ohjauksen malli hybridiopetukseen

ELO-hankkeen tavoitteet 2019 Kehittää ohjausmallia ja -käytänteitä, jotka vastaavat opiskelijoiden ja opettajien tarpeisiin hybridimallisessa opiskelussa. Lopputuloksena kehittämistyöstämme on kollaboratiivinen ohjauksen malli hybridiopetukseen. Kokeilua mallinnetaan ammatillisen erityisopettajankoulutuksen (60 op) opintokokonaisuudessa. Kokeilussa pyritään kuitenkin tuottamaan tietoperustaa, toimintamalli, hyviä käytäntöjä yleistettäväksi muihin koulutuksiin. Tehdyt toimenpiteet Opiskelijaryhmän (50 henkilöä) kanssa erimuotoiset kokeilut (verkkokurssit, pienryhmäohjaukset, ohjauspäivät, henkilökohtainen ohjaus) ja palautteet…

Jatka lukemista

YAMK-opiskelijoiden opintojen ohjauksen ja tuen varhaisen puuttumisen malli

ELO-hankkeen tavoitteena oli mallintaa ja pilotoida YAMK-opiskelijoiden opintojen ohjauksen ja varhaisen puuttumisen mallia vuoden 2019 aikana. Tavoitteena oli kriittisten pisteiden tunnistaminen: Ensimmäisen lukuvuoden aikana kiinnitetään huomiota ryhmäytymiseen ja opintojen edistymiseen. Kolmannen lukukauden jälkeen pääpaino opinnoissa siirtyy opinnäytetyöprosessiin ja sitä kautta itseohjautuvuuden merkitys kasvaa. Opinnäytetyönprosessin etenemisen tueksi tavoitteena oli luoda malli matalan kynnyksen opinnäytetyön ohjauspalveluista eli…

Jatka lukemista

Massakurssien (MOOC) kehittäminen opiskelijaa tukevammaksi

ELO-rahoitusta vuonna 2019 saaneen projektin tavoitteena on ollut kehittää JAMKiin logistiikan alan massakursseja siten, että: Opiskelijalle saadaan luotua tunne siitä, että vastuuopettaja on läsnä ja tukee häntä yksilöllisesti opintojen aikana (laatu) Opiskelijan oppimista ja osaamista tuetaan koko kurssin ajan erilaisin menetelmin ja työkaluin (laatu) Vastuuopettaja kykenee hallinnoimaan kurssin aidosti massaryhmälle (tehokkuus) Lopputuotoksena logistiikan alan kouluttajat…

Jatka lukemista

Digitaalinen ohjausassistentti opinto-ohjauksen tukena

Digitaalinen ohjausassistentti (RP) monimuoto-opiskelijoiden opinto-ohjaukseen, opintojen seurantaan ja opinnäytetyöprosessiin Melko alkuvaiheessa hanketta jouduttiin supistamaan, ja se määriteltiin koskemaan vain ohjausprosessia ja opintojen seurantaa, sillä ELO-määrärahan todettiin olevan riittämätön kattamaan myös opinnäytetyöprosessi. Opinnäytetyöprosessin osalta robotin vaatimat prosessitiedot olivat myös liian hajallaan eri tietolähteissä. Suurin kustannuserä oli robotin ohjelmointi ostopalveluna. Hankkeen tavoitteet Hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa tradenomimonimuoto-opiskelijoiden (verkko-opiskelijat) ohjausprosessissa…

Jatka lukemista

Suomalaisen kauran liiketoimintamahdollisuudet –opintokokonaisuus

ELO-resursoinnin avulla vuonna 2019 oli tavoitteena Suomalaisen kauran liiketoimintamahdollisuudet -opintokokonaisuuden kehittäminen Opintojakson monialaisuuden syventäminen Vahva yhteistyö kauratuotteita valmistavien yritysten kanssa Opintojakson monistettavuus Brändityö: JAMK ruokaketjun ajankohtaisen täydennyskoulutuksen tarjoajana Opintojakson toteutus, opetus ja ohjaus, tehdyt toimenpiteet Markkinointipanostukset: Printti- digi- ja somemarkkinointia, yhteistyövideo Kaslink Oy:n kanssa. Optima-verkkotyötilojen päivitys: viestinnän selkeys, raikkaus, visuaalisuus. Oppimistehtävien päivitys: vahva painotus yhteisöllisessä…

Jatka lukemista

Ketterää työn opinnollistamista avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin

Tavoitteena oli implementoida työn opinnollistamista JAMKin Hyvinvointiyksikön avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin ketterien työn opinnollistamisen kokeilujen, opettajien osaamisen vahvistamisen sekä toiminnan mallintamisen kautta. Tavoitteen saavuttamiseksi saatiin ELO-rahoitusta vuonna 2019. Tehdyt toimenpiteet Työn opinnollistamisen periaatteet esiteltiin kaikille avoimen polkuopintojen opiskelijoille. Ketterään kokeiluun osallistui 20 opiskelijaa. Kokeiluissa tarkasteltiin aiemman osaamisen ja työn opinnollistamisen yhdistämistä, ohjaamisen muotoja sekä erilaisia osaamisen…

Jatka lukemista

Robottipedagogisen osaamisen kehittäminen JAMKissa

Tässä ELO rahoitusta vuodelle 2019 saaneessa hankkeessa kehitetään robottipedagogiikkaa osana kieltenopetusta sekä opetusta ja ohjausta. Koulutusmoduuli ja sen sisältämä osaaminen on alasta riippumatonta. Koulutuskokonaisuus suunnitellaan yhdessä ammatillisen opettajakorkeakoulun, kielikeskuksen, teknologiayksikön ja hyvinvointiyksikön kanssa. Kokonaisuuden rakentamisesta ja tarpeesta on keskusteltu myös JAMKin Koulutusosaaminen ja liiketoiminta -vahvuusalaryhmän kanssa. Suunnitteluryhmässä on edustajia neljästä eri yksiköstä. Koulutusmoduuli rakennetaan ensi…

Jatka lukemista

Yrityskohtaisen tutkintokoulutuksen konsepti ja sen skaalautuvuus

Case: Tulevaisuuden digitaalinen liiketoiminta –kehitysohjelma DIGIBISNES ELO-kehittämisrahan tuella avulla rakennetaan yhteistyössä Kasvumarkkinointiyhtiö Aava & Bangin kanssa skaalautuvaa konseptia digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Konseptista on tavoitteena rakentaa sellainen, että sen sisällöillä tuotetaan suoraa hyötyä ja asiakasarvoa sekä yritystasolla että yksilön osaamisen kehittämisen tasolla ja siitä muodostuu modulaarinen kokonaisuus. Kokonaisuus tähtää siihen, että sen kautta voimme tuottaa yrityskohtaisia…

Jatka lukemista

Esteettömän matkailun koulutuskokonaisuus

Koulutuksen sisältösuunnittelussa hyödynnetään monialaista asiantuntemusta ja osin olemassa olevien opintojaksojen sisältöjä. Lisäksi vuodelle 2019 myönnetyillä ELO-kehittämisresursseilla kehitetään uusia opetussisältöjä, jotka tukevat koulutuskokonaisuuden osaamistavoitteita. Kansainvälistä näkemystä koulutuskokonaisuuden kehittämiseen haetaan benchmarkaten ENAT (European Network for Accessible Tourism) -verkoston koulutustarjontaa. Alustavia teemoja kehitettävään koulutuskokonaisuuteen ovat: Asiakasymmärryksen lisääminen Rakennetun ympäristön esteettömyys Esteetön vieraanvaraisuus Viestinnän saavutettavuus Saavutettavuudesta ja esteettömyydestä viestiminen…

Jatka lukemista

Liiketalouden monimuoto-opintopolku avoimessa ammattikorkeakoulussa

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin ilmoittautuneiden jonojen purku Syksyllä 2018 avoimen ammattikorkeakoulun liiketalouden opinnoissa jonoon jäi useita kymmeniä hakijoita ilman polkupaikkaa. ELO-rahoituksen avulla tavoitteena oli tehdä polkuopinnot, jotka toimivat joustavalla sisäänotolla ja ryhmään voidaan integroida verkko-opintoina opiskelevia eri ikäisiä ja taustaisia opiskelijoita. Toimintamalli jatkaa myös tulevina vuosina. Polkuopinnot alkoivat tammikuussa 2019 ja ryhmässä aloitti 31 opiskelijaa. Toinen…

Jatka lukemista

Lohkoketjunteknologian ymmärryksen ja osaamisen kasvattaminen

Lohkoketjut luovat tulevaisuudessa palvelusektorille monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämän vuoksi myös JAMKin on kehitettävä lohkoketjuihin liittyviä opintojaksoja, joita pystytään tarjoamaan eri kanavia pitkin opiskelijoille sekä yhteistyökumppaneille. ELO-rahoitusta vuonna 2019 saaneen projektin tavoitteena oli lohkoketjuteknologian tunnettuuden edistäminen ja lohkoketjuihin liittyvän opintotarjonnan kehittäminen. Lohkoketjuteknologian sovellusalueet ovat erittäin laajoja: pankki- ja vakuutustoiminta, logistiikkaketjut, terveydenhuolto, kiinteistöala, elintarvikeala, liikenne ja viestintä,…

Jatka lukemista

Monialaisesti toteutettava sosiaali- ja terveysalan avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot

ELO-rahoituksen avulla tehdyt toimenpiteet vuonna 2019 Opetus avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnossa, hyvinvointiyksikön ensimmäisen vuoden opintoja 45 op, hyvinvointiyksikön vapaasti valittavia opintoja 5 op ja CampusOnline –opintoja 5 op Opetus avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoissa yhteistyöorganisaatiossa Seinäjoella. Opetusta toteutettu monimuotoisesti sekä etänä että lähipäivissä. Opiskelijoiden opintojen ohjaus toimintaterapian avoimen polkuopinnoissa. Organisaatioiden välinen yhteistyötä Jamkin ja Seamkin välillä avoimen polkuopintojen…

Jatka lukemista

Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteena oli suunnitella poikkitieteellinen ”Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoiminnan kehittäminen” -korkeakouludiplomikoulutus JAMKin Hyvinvointiyksikön ja Liiketoimintayksikön yhteistyönä. Koulutuksen tarkoituksena on vastata alalla olevaan osaamisvajeeseen liiketoiminnan kehittämisessä erityisesti yritysten, mutta myös kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa. Hyvinvointialan osaajat työllistyvät entistä useammin myös yrittäjinä ja heillä on tarve kehittää omaa liiketoimintaosaamistaan jatkuvan oppimisen tarjonnan kautta. Tehdyt toimenpiteet Syksyn 2019…

Jatka lukemista

Toimitilajohtamisen korkeakouludiplomi kolmen korkeakoulun yhteistyönä

Vuoden 2019 ELo-resursoinnin tuella oli tavoitteena suunnitella eAMKin verkkopedagogisten laatukriteerien mukaiset Toimitilajohtamisen verkko-opinnot, työelämälähtöisenä jatkuvan oppimisen korkeakouludiplomina toteutettavaksi lukuvuodesta 2019-2020 alkaen. Korkeakouludiplomi rakentuu palveluliiketoiminnan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja liiketalouden tutkinto-ohjelmien opinnoista. Korkeakouludiplomikoulutus muodostuu kahdesta osaamisalueesta: kiinteistöjohtaminen 30 op ja tilasuunnittelu 30 op. Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun periaatteiden ja maksuasetuksen mukaisesti. Suunniteltu 60 opintopisteen laajuinen korkeakouludiplomi…

Jatka lukemista

Elinikäisen oppimisen kehittämishankkeet Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuonna 2019

Vuonna 2019 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jatkettiin elinikäisen oppimisen mahdollistamista muun muassa monipuolisilla sisäisillä ELO-kehittämishankkeilla. Erityishuomio kohdistui uusiin jatkuvan oppimisen avauksiin ja pedagogisiin ratkaisuihin.  ELO-rahoituksella tuettua kehittämistyötä toteutettiin monialaisesti sekä JAMKissa että kumppanien kanssa seuraavissa hankkeissa: Digitaalinen ohjausassistentti (RP) monimuoto-opiskelijoiden opinto-ohjaukseen, opintojen seurantaan ja opinnäytetyöprosessiin Esteettömän matkailun täydennyskoulutus Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoiminnan kehittäminen – Korkeakouludiplomikoulutuksen suunnittelu…

Jatka lukemista

Hyvinvointivalmennuksen korkeakouludiplomikoulutus, ensimmäinen toteutus

ELO-hankkeen tavoitteet Koota Jamkin hyvinvointiyksikön olemassa olevista opintojaksoista opintokokonaisuus, joka vastaa laaja-alaisesti osallistuvien opiskelijoiden ja yhteiskunnasta nouseviin tarpeisiin hyvinvoinnin ymmärtämisestä ja siihen vaikuttamisesta. Opintojaksoista kootun kokonaisuuden tarkoitus on lisätä osallistujan laaja-alaista ymmärrystä hyvinvoinnista, toimintakyvystä ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä tutkimustietoon perustuen sekä tarjota menetelmiä hyvinvoinnin arvioinnin ja siihen vaikuttamisen tueksi. Tehdyt toimenpiteet Kokonaisuuden suunnittelu ja…

Jatka lukemista

JAMKin vuosikertomus: jatkuvan oppimisen edistäminen jatkui vuonna 2018

Elinikäisen oppimisen (ELO) kehittämisryhmä jatkoi jatkuvan oppimisen edistämistyötä JAMKissa. ELO-rahoituksella tuettiin muun muassa erilaisia henkilöstöltä nousseita kehittämisideoita ja koulutuskokonaisuuksia. – ELO-toiminta on jäsentynyt ja erilaiset elinikäisen oppimisen aloitteet ovat tuottaneet JAMKin koulutustarjontaan monipuolisia uusia joustavia koulutuksia, iloitsee ELO-kehittämisryhmän sihteeri, asiantuntija Tytti Pintilä. Myös selvitystyö ELO-koulutuspalveluista ja organisoitumisesta käynnistyi elokuussa 2018. – Tavoitteenamme on ollut rakentaa yhteistä ymmärrystä…

Jatka lukemista

Tekniikka-alan opintopaketti ammatilliselle toiselle asteelle

JAMK on järjestänyt matematiikan valmentavia opintoja erillistoteutuksena toisen asteen tekniikan alan opiskelijoille. Opinnot on koettu hyödyllisiksi, joten vuonna 2018 ELO-hankerahoituksella laajennettiin tarjontaa. Halusimme suunnitella opintokokonaisuuden joka valmentaa ja kannustaa Gradian tekniikan alan opiskelijoita ammattikorkeakoulun opintoihin. joka tarjotaan avoimen amkin kautta ja suoritetut opinnot sisällytetään toisen asteen tekniikan alan perustutkintoon. Pilotiksi valittiin logistiikan perustutkinto ja suunnittelussa…

Jatka lukemista

Digitaalinen liiketoiminta –korkeakouludiplomi

JAMKin ELO-kehittämisrahoituksen avulla rakennettiin vuonna 2018 avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan uusi osaamiskokonaisuus, Digitaalinen liiketoiminta -korkeakouludiplomikoulutus (60 op) Opintojaksot ICT-valmiudet Taulukkolaskennan tehokäyttö Informaatio-oikeus Palvelumuotoiluprosessi Yrityksen tietojärjestelmät Hankintatoimi Muutosjohtaminen Projektien taloudellinen johtaminen Ohjelmointia liiketalouden ammattilaiselle Ohjelmistotuotanto ja ketterät menetelmät Tietokannat Verkkokauppa Työelämäprojekti Opintoihin ilmoittautuminen oli avoinna JAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa 19.12.2018 – 24.2.2019. Kattavasta markkinoinnista ja alustavasta kiinnostuksesta huolimatta…

Jatka lukemista

Hyvinvointivalmennuksen korkeakouludiplomikoulutus

Suunnittelun vaiheet Opintojen suunnittelu alkoi JAMKissa keväällä 2018, jolloin pohdittiin, millaisista JAMKin OPSeista löytyvistä opinnoista tällaisen hyvinvointivalmennus-osaamiskokonaisuuden tulisi koostua. Syksyllä 2018 näistä osista koottiin korkeakouludiplomin opetussuunnitelma, tarkasteltiin opintojaksojen sisällölliset kokonaisuudet, tehtiin opinnoista koko ajan täydentyvä jatkumo sekä luotiin sähköinen oppimisympäristö kokoamaan kaikki opintojaksot ja niiden materiaalit yhteen. Oppimisympäristöä täydennetään opintojen edetessä kulloisenkin lukukauden opintosisällöillä. Opiskelijaryhmän…

Jatka lukemista

Konetekniikan suunnitteluosaaja -opintokokonaisuus

JAMKin ELO-hankerahoituksella vuonna 2018 suunniteltiin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan työelämän tarpeisiin soveltuva, noin 30 op laajuinen, joustava ja monimuotoinen opintokokonaisuus konetekniseen suunnitteluun. Suunnittelun alkuvaiheessa pidettiin työpajaa työelämän edustajien kanssa. Työpajasta esille nousevista tarpeista alettiin suunnitella opintokokonaisuutta, joka vahvistaisi ja lisäisi yritysten työntekijöiden osaamista. JAMKin OPSeista löytyvien opintojaksojen sisällöt tarkistettiin ja koottiin osaamiskokonaisuudeksi. Suunnittelussa otettiin huomioon työelämän…

Jatka lukemista

Yhteistyöoppilaitostoiminta Alkio-opiston kanssa: kieli- ja viestintäopintojen materiaalipaketit

Mikä oli tavoitteena JAMKin yhteistyöoppilaitos Alkio-opisto järjestää JAMKin opetussuunnitelmien mukaista avointa korkeakouluopetusta. Näihin opintoihin haluttiin liittää mukaan myös JAMKin pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. JAMKin ELO-hankerahoituksella oli vuonna 2018 tavoitteena tuottaa viestintäopintoihin yhteistyöoppilaitossopimuksen (YTOL) mukainen sähköinen tukimateriaali. Miten asia ratkaistiin Vuoden 2018 aikana laadittiin sähköiset materiaalipaketit, jotka auttavat Alkio-opiston opettajaa JAMKin opetussuunnitelmien mukaisten kieli- ja viestintäopintojen…

Jatka lukemista

Suomi toisen kielenä -opetuksen digitalisointi

Finnish 1 ja Finnish 2 –opintojaksojen materiaalin uudistaminen ELO-kehittämisrahoituksella Mikä oli tavoitteena Tavoitteena oli uudistaa ja luoda uutta materiaalia JAMKin Kielikeskuksen Suomi toisena kielenä –opetukseen. Tavoitteena oli myös huomioida digitaalisuus ja funktionaalisuus sekä tehdä opiskelua tukevaa digimateriaalia. Miten asia ratkaistiin JAMKin S2-opettajat päivittivät Finnish 1 –opintojakson materiaalin vuonna 2018 ja loivat tähän myös digitaalista materiaalia….

Jatka lukemista

Hotelli- ja ravintolaesimiehen työkalut -korkeakouludiplomi

JAMKin ELO-kehittämisrahalla suunniteltiin vuonna 2018 63 opintopisteen laajuinen monialainen Hotelli- ja ravintolaesimiehen työkalut -korkeakouludiplomi. Opintojaksot: ICT-valmiudet 3 op Itsensä johtaminen 5 op Elämyksellinen palvelumuotoilu 10 op Henkilöstöjohtamisen työkalut 5 op Taloushallinto 5 op Digitaaliset asiakaspalvelut 5op Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus 5 op Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5 op Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5 op…

Jatka lukemista

Elinikäisen oppimisen hankkeet Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuonna 2018

Vuonna 2018 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jatkettiin elinikäisen oppimisen mahdollistamista muun muassa monipuolisilla sisäisillä kehittämishankkeilla. Erityishuomio kohdistui uusiin elinikäisen oppimisen avauksiin ja pedagogisiin ratkaisuihin. ELO-rahoituksella tuettua kehittämistyötä toteutettiin monialaisesti sekä JAMKissa että kumppanien kanssa seuraavissa hankkeissa: Advanced mechanical engineering and construction (Konetekniikan suunnitteluohjaaja) Avoimen amk:n opintopaketti Gradialle Digitaalinen liiketoiminta –kokonaisuus Erikoistumiskoulutuksen luominen vaativan erityisen tuen tarpeeseen Hotelli-…

Jatka lukemista

JAMKin vuosikertomus: vuonna 2017 ajatus elinikäisestä oppimisesta alkoi konkretisoitua

JAMK on sitoutunut uudistamaan elinikäistä oppimista tukevat koulutusrakenteensa koulutuslupauksensa mukaisesti. Uudistunut JAMK pitää huolta yksilön osaamisesta koko työuran ajan. Uudet oppimisen muodot, erikoistumiskoulutukset, täydennyskoulutus, ympärivuotinen opiskelu ja avoin korkeakoulutus ovat erityisinä kehittämiskohteina. Elinikäisen oppimisen kehittämisryhmä jakoi vuonna 2017 strategiarahoitusta uusien elinikäistä oppimista tukevien koulutusten suunnitteluun ja käynnistämiseen. – Avoimen haun jälkeen strategiarahoitusta myönnettiin 27 hyvin…

Jatka lukemista

Kyberturvallisuus (30 op)

Kyberturvallisuuden erikoiskoulutus toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kautta. Opinnot ovat Kyberturvallisuuden AMK-suuntautumisen opintoja. Toteutus tapahtuu monimuotototeutuksena lukuvuoden 2018-2019 aikana ja sisältä seuraavat opintojaksot: Data Network Protocols, 3 op: The student masters the most essential areas of network protocols: concepts, utilized technical implementation methods, generic information on network layers. In addition, the student masters the principles…

Jatka lukemista

Työelämän viestinnän opintoja projektityönä

Viestintätaitoja kehittävä oppimiskokonaisuus Työelämän viestintä -opintojakso on 3 op:n laajuinen ja kuuluu Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisiin opintoihin. Tavoitteena oli luoda monipuolisesti viestintätaitoja kehittävä projektimuotoinen oppimiskokonaisuus, joka sopii käytettäväksi sekaryhmissä kaikilla toteutustavoilla. Kielten ja viestinnän opintojaksot on syksystä 2017 lähtien toteutettu ns. sekaryhmissä eli opiskelijat ovat eri tutkinto-ohjelmista ja eri vuosikursseilta. Toteutustapoja ovat kontakti-, verkko- ja monimuotototeutukset,…

Jatka lukemista