Massakurssien (MOOC) kehittäminen opiskelijaa tukevammaksi

ELO-rahoitusta vuonna 2019 saaneen projektin tavoitteena on ollut kehittää JAMKiin logistiikan alan massakursseja siten, että: Opiskelijalle saadaan luotua tunne siitä, että vastuuopettaja on läsnä ja tukee häntä yksilöllisesti opintojen aikana (laatu) Opiskelijan oppimista ja osaamista tuetaan koko kurssin ajan erilaisin menetelmin ja työkaluin (laatu) Vastuuopettaja kykenee hallinnoimaan kurssin aidosti massaryhmälle (tehokkuus) Lopputuotoksena logistiikan alan kouluttajat…

Jatka lukemista

Toimitilajohtamisen korkeakouludiplomi kolmen korkeakoulun yhteistyönä

Vuoden 2019 ELo-resursoinnin tuella oli tavoitteena suunnitella eAMKin verkkopedagogisten laatukriteerien mukaiset Toimitilajohtamisen verkko-opinnot, työelämälähtöisenä jatkuvan oppimisen korkeakouludiplomina toteutettavaksi lukuvuodesta 2019-2020 alkaen. Korkeakouludiplomi rakentuu palveluliiketoiminnan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja liiketalouden tutkinto-ohjelmien opinnoista. Korkeakouludiplomikoulutus muodostuu kahdesta osaamisalueesta: kiinteistöjohtaminen 30 op ja tilasuunnittelu 30 op. Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun periaatteiden ja maksuasetuksen mukaisesti. Suunniteltu 60 opintopisteen laajuinen korkeakouludiplomi…

Jatka lukemista

Yhteistyöoppilaitostoiminta Alkio-opiston kanssa: kieli- ja viestintäopintojen materiaalipaketit

Mikä oli tavoitteena JAMKin yhteistyöoppilaitos Alkio-opisto järjestää JAMKin opetussuunnitelmien mukaista avointa korkeakouluopetusta. Näihin opintoihin haluttiin liittää mukaan myös JAMKin pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. JAMKin ELO-hankerahoituksella oli vuonna 2018 tavoitteena tuottaa viestintäopintoihin yhteistyöoppilaitossopimuksen (YTOL) mukainen sähköinen tukimateriaali. Miten asia ratkaistiin Vuoden 2018 aikana laadittiin sähköiset materiaalipaketit, jotka auttavat Alkio-opiston opettajaa JAMKin opetussuunnitelmien mukaisten kieli- ja viestintäopintojen…

Jatka lukemista

Työelämän viestinnän opintoja projektityönä

Viestintätaitoja kehittävä oppimiskokonaisuus Työelämän viestintä -opintojakso on 3 op:n laajuinen ja kuuluu Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisiin opintoihin. Tavoitteena oli luoda monipuolisesti viestintätaitoja kehittävä projektimuotoinen oppimiskokonaisuus, joka sopii käytettäväksi sekaryhmissä kaikilla toteutustavoilla. Kielten ja viestinnän opintojaksot on syksystä 2017 lähtien toteutettu ns. sekaryhmissä eli opiskelijat ovat eri tutkinto-ohjelmista ja eri vuosikursseilta. Toteutustapoja ovat kontakti-, verkko- ja monimuotototeutukset,…

Jatka lukemista

Tuotteistaminen ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusviennin apuna

1. Tuotteistamisen tavoitteet JAMK:n Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Elinikäistä oppimista edistävälle toiminnalle asetetut tavoitteet olivat asiakasymmärryksen hankkiminen ja tarjoaman muotoilu asiakasvaatimusten mukaiseksi sekä sisäinen tuotteistaminen. Sisäinen tuotteistus määriteltiin koulutustuotteiden moduloinniksi siten, että niiden avulla voidaan aiempaa helpommin tarjota asiakasräätälöityjä kokonaisratkaisuja. Asiakasymmärryksen kartuttamiseksi tuotteistamisen pääkehityskohteiksi asetettiinkin tosielämän identifioidut liiketoimintamahdollisuudet, jotka olivat opettajankoulutuksen tuotteistaminen siten, että se voidaan tarjota…

Jatka lukemista

Teollisuuden kunnossapito-osaaja

Tehokkaalla kunnossapidolla on teollisuuden kilpailukyvyn kannalta keskeinen rooli, varsinkin kun monilla aloilla ei ole tarvetta kapasiteettia lisääviin investointeihin. Korkeakouluissa ja yliopistoissa alan merkityksen kasvu on huomattu ja ne ovatkin alkaneet hankkia osaamista ja lisänneet koulutustarjontaa. Myös Keski-Suomessa tarve alan osaajille on suuri ja tästä syystä Jyväskylän ammattikorkeakoulukin haluaa lisätä alan koulutusta. Teollisuuden kunnossapito-osaajakoulutus on erityisesti…

Jatka lukemista

Fast Track for English for Working Life

Tarkoituksena on kehittää uudenlainen verkkototeutus opintojaksosta Työelämän englanti/English for Working Life vahvan B2- tai C-tason korkeakouluopiskelijoille. Toteutus pilotoidaan kevätlukukaudella 2018. Hakeutuminen opintoihin Opiskelijat hakevat opintojaksolle lyhyellä videotehtävällä. Videotehtävällä kontrolloidaan kielitaito sekä se, että opiskelijalla on kurssin suorittamiseen vaadittavat tietotekniset valmiudet. Tämän jälkeen opintojakson opettajat käyvät läpi hakemukset ja varmistavat, että hakijoilla on riittävän vahvan kielitaito….

Jatka lukemista

Työelämän tutkiva kehittäminen – YAMK-opintojakson verkkototeutus

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittäminen Elinikäistä oppimista edistävän hankkeen tavoitteena oli kehittää vuonna 2017 yhdestä YAMK opintojaksosta 100 % verkkototeutus, jota voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi. Monimuotototeutuksena olleen opintojakson siirtäminen verkkoon edellyttää tiivistä yhteistyötä opetusta toteuttavan opettajatiimin kesken. Hankkeen alussa opintojakson monimuotototeutuksesta vastanneet opettajat ideoivat verkkototeutusta Carpe Diem -mallin mukaisesti MSVisio-ohjelmalla yhdessä JAMKin verkkopedgogiikan suunnittelijoiden ja…

Jatka lukemista