Category Archives: Uutiskirje 01/2013

Kuulumisia kehittämisohjelman arvioinnista

Arvioinnin viimeisin väliraportti on ilmestynyt joulukuussa 2012

Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikön henkilöstöä.

Kehittämisohjelman toteutusta ja tuloksia arvioidaan vuosina 2009–2013. Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, ja sen tuorein väliraportti valmistui joulukuussa 2012. Raportissa esitetyt arviointihavainnot ja niiden pohjalta esitetyt johtopäätökset heijastelivat kehittämisohjelman tilannetta syksyllä 2012.

Väliraportissa tarkasteltiin erityisesti tuotosten ja tulosten juurruttamismahdollisuuksia ja -edellytyksiä. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa opinovi.fi -sivustolla, mutta seuraavaan on koottu muutamia keskeisimpiä havaintoja:

Read More »

Koordinaatioprojektin vuosi 2012 toi paljon uutta

Uuden vuoden alkaessa on hyvä katsoa myös taaksepäin ja pohtia, mitä edellisenä vuonna tehtiin. Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin vuosi 2012 oli vauhdikas, toiminnantäytteinen ja tulvillaan tehokasta yhteistyötä innostavien ihmisten parissa Opin ovi -hankeperheessä ja sen ulkopuolella. Osallistuimme kaiken kaikkiaan 16 Opin ovien ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin seminaareihin, joissa suurimmassa osassa esittelimme toimintaa. Lisäksi haastattelimme lähes kaikki vuonna 2012 päättyneet Opin ovi -projektit ja levitimme Opin ovista tietoa muutamassa kansainvälisessä konferenssissa.

Opin ovi -klinikat olivat odotettuja kohtaamisia ja URAkahvilassa® saatiin kosketus kansalaisiin

Opin ovi -klinikat ovat olleet Opin ovi -projektien vertaisoppimisen areenoita. Ne ovat löytäneet vakiintuneen paikkansa Opin ovi-verkostossa ja niistä on tullut erinomaista palautetta. Teemat klinikoille päätetään yhdessä Opin ovien kanssa.

Klinikoilla käytettiin aktiivisesti toiminnallisia menetelmiä ja asiantuntija-alustuksia ryhmätöiden vauhdittamiseksi. Klinikoiden teemoja vuonna 2012 olivat mm. toiminnan vakiinnuttaminen ja levittäminen, ohjaus työpaikoilla ja yrityksissä, projektien päättäminen ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisen pulmat.  Kolmen viimeisimmän klinikan esitykset kuvattiin videolle, ja ne löytyvät Opin ovi -kanavalta.

Read More »

Keski-Suomen Opin oven kehittämistyön tulos: ohjauspalvelu, strategia ja kehittämisryhmä

Keski-Suomen Opin ovi -projekti päättyi vuoden 2012  lopulla, ja projektin päätösseminaaria vietettiin Jyväskylässä 27.11. Seminaarissa esiteltiin projektin tuotoksia, joihin kuuluvat Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Keski-Suomessa vuoteen 2020 -alueellinen strategia, Opin ovi Keski-Suomi -neuvonta ja ohjauspalvelu sekä maakunnallinen ohjauksen kehittämisryhmä. Projektissa kehitetty neuvonta- ja ohjauspalvelu tulee jatkamaan elämäänsä projektin päätyttyäkin.

Keski-Suomen Opin oven projektipäällikkö Eeva Mäkinen (oik.) sekä projetisuunnittelija Sinikka Hakkarainen projektin loppuseminaarissa.

”Strategian, ohjauksen kehittämisryhmän sekä neuvonta ja -ohjauspalvelun sivutuotteena myös alueellisen ohjaushenkilöstön osaaminen on lisääntynyt”, kertoi Keski-Suomen Opin oven projektipäällikkö Eeva Mäkinen puheenvuorossaan projektin loppuseminaarissa.

”Verkostomainen yhteistyö taas on ollut se liima, joka tätä koko prosessia on pitänyt kasassa.”

Read More »

Opin Ovi Kymi -projektissa tehty palvelukäsikirja

Opin Ovi Kymi -projektin aikana rakennettiin maakunnallinen Koulutusneuvonta Kymiedu -palvelu, jonka asiakkaina ovat sekä koulutukseen hakeutumassa olevat aikuiset että koulutustietoa hakevat kymenlaaksolaiset työyhteisöt.

Koulutusneuvonta Kymiedun henkilöasiakkaiden palvelumuotoina ovat verkko-, puhelin-, sähköposti- ja neuvontapistepalvelu sekä ajanvarauksella toimivat ohjauspalvelut. Työyhteisöpalvelut koostuvat puhelin- ja verkkopalvelusta.

Koulutusneuvonta Kymiedun henkilöasiakkaita palvelevan verkoston neuvojien ja ohjaajien työn tueksi on tehty palvelukäsikirja, jossa kerrotaan lyhyesti Kymiedu-palvelusta ja mitä se toimijoilta edellyttää. Käsikirjan pääluvut ovat palvelun rajaus, palvelulupaus, palvelun rakenne ja sisältö, palvelun tuottaminen ja laadunvarmistus. Palvelun rajauksessa kuvataan Kymiedu-palvelun suhde muihin olemassa oleviin neuvonta- ja ohjauspalveluihin. Palvelulupaus on laadittu verkoston neuvojien ja ohjaajien työn laadunhallintaa ajatellen. Palvelun rakenne ja sisältö- ja palvelun tuottaminen -luvut keskittyvät nimensä mukaisesti siihen, miten palvelu tuotetaan asiakkaille. Laadunvarmistus-luvun sisällössä on ohjeistusta projektin aikaisten seurantatietojen keräämiseen. Tämän luvun sisältö tullee siis hiukan muuttumaan projektin päättymisen jälkeen. Katso myös Opin Ovi Kymin videoesittely ”Lue lisää”-linkin takaa.

Lue palvelukäsikirja täältä!

Read More »

Opin ovien työ pohjustanut ELY-keskusten roolia TNO-koordinoijana

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden koordinointitehtävien siirtyminen ELY-keskuksille on pääaiheena kevään ensimmäisissä Opin ovi -podcasteissa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osaamispalveluiden hankintäpäällikkö sekä TNO-palveluiden vastuuhenkilö Ritva Kaikkonen kertoo Kymin seudun tilanteesta Opin Ovi Kymin päättymisen jäljiltä. Osuma-hankkeen projektikoordinaattori Helena Ylisirniö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kehittämisjohtaja Terttu Kiviranta puolestaan paneutuvat aiheeseen niin ELY-keskusten kuin oppilaitostenkin näkökulmasta.

Kymissä Opin oven työtä jatketaan Kaakkois-Suomen Elo-foorumin voimin

”Opin ovi -projektien toimiessa ohjausta on kehitetty ESR-rahoitteisten hankkeiden voimin. Ohjauksen koordinointi on meille uutta, olemme Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa perustaneet Elo-foorumin viime lokakuussa ja sitä tekemään”, toteaa Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELYstä.

Read More »

Nyheter om utvecklingsprogrammets utvärdering

Utvärderingens senaste mellanrapport utkom i december 2012

Utvecklingsprogrammets förverkligande och resultat utvärderas under åren 2009-2013. Utvärderingen genomförs av Rehabiliteringsstiftelsens utvärderings- och utbildningsenhet på uppdrag av arbets- och näringslivsministeriet. Den färskaste mellanrapporten blev klar i december 2012. Iakttagelserna som bedömningarna grundar sig på och som framställs i rapporten, samt slutsatserna som dras av dessa speglar utvecklingsprogrammets situation under hösten 2012.

I mellanrapporten granskades speciellt utbytets och resultatens möjligheter och förutsättningar att rota sig. Rapporten i sin helhet kan läsas på opinto.fi –nätsidorna, men några av de mest centrala iakttagelserna återges nedan:

Read More »

Resultat av Mellersta Finlands Opin ovis utvecklingsarbete: vägledningstjänst, strategi och utvecklingsgrupp

Mellersta Finlands Opin ovi-projekt avslutades i slutet av 2012 och projektets avslutningsseminarium hölls i Jyväskylä den 27 november. Vid seminariet presenterades bland annat följande projektresultat: Regional strategi för informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för vuxna i Mellersta Finland till och med år 2020, Mellersta Finlands Opin ovis rådgivnings- och vägledningstjänst samt en regional utvecklingsgrupp för vägledning. Rådgivnings- och vägledningstjänsten som skapats inom ramen för projektet kommer att leva vidare även efter projektets slut.

”Även den regionala vägledningspersonalens kunskap har ökat som en biprodukt av strategin, utvecklingsgruppen för vägledning samt rådgivnings- och vägledningstjänsten”, berättade Mellersta Finlands Opin ovis projektchef Eeva Mäkinen när hon talade vid projektets slutseminarium.

”Ett nätverksliknande samarbete är limmet som bundit samman hela denna process.”

Två tankar har lyfts fram i Mellersta Finlands regionala strategi: att göra det enklare att hitta tjänster samt att uppmärksamma kundens behov.

Read More »

Tjänsteguiden som sammanställdes under Opin Ovi Kymi -projektet

Under Opin Ovi Kymi -projektet byggdes den landskapsomfattande tjänsten Koulutusneuvonta Kymiedu upp. Tjänstens kunder består både av vuxna som söker sig till utbildning och av arbetsgemenskaper i Kymmenedalen som önskar mera uppgifter om utbildningsmöjligheter.

Till Koulutusneuvonta Kymiedus tjänsteformer hör rådgivning via Internet, telefon och en rådgivningspunkt samt olika handledningstjänster, vilka bör reserveras på förhand. Tjänsterna som riktar sig till arbetsgemenskaper består av rådgivning via telefon och Internet.

En tjänsteguide som stöder rådgivare och handledare inom nätverket som betjänar personkunder har sammanställts. I denna presenteras kortfattat Kymiedu-tjänsten och vad som förutsätts av de medverkande. Huvudkapitlen i guiden behandlar tjänsternas begränsning, löfte om tjänster, tjänstens struktur och innehåll, produktion av tjänster och kvalitetssäkring.

I kapitlet om begränsning av tjänsten beskrivs Kymiedu-tjänstens förhållande till andra rådgivnings- och handledningstjänster. Tjänsteguiden har sammanställts med tanke på kvalitetshanteringen i nätverkets rådgivares och handledares arbete. Kapitlen om tjänstens struktur och innehåll och om produktion av tjänster behandlar, som namnen antyder, hur tjänsterna produceras åt kunderna. Kapitlet om kvalitetssäkring innehåller handledning i insamlandet av uppföljningsuppgifter under projektets gång. Innehållet i detta kapitel kommer alltså att förändras en aning efter att projektet har avslutats.

Läs tjänsteguiden här!


Läroportarna grund för ELY-centralerna som TNO-koordinerare

Överföringen av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster (TNO) till ELY-centralerna för näringsliv, trafik och miljö är huvudtemat för vårterminens första podcaster från Läroporten. Ritva Kaikkonen är anskaffningschef för kunskapstjänster vid ELY-centralen i Sydöstra Finland och ansvarar för TNO-tjänsterna. Hon berättar om läget i Kymmenedalen sedan Kymmenedalens Läroport avslutats. Helena Ylisirniö vid ELY-centralen i Norra Österbotten är koordinator för projektet Osuma (sv. Fullträff). Hon och utvecklingschef Terttu Kiviranta vid Jyväskylänejdens samkommun för utbildning talar om ämnet ur både ELY-centralernas och läroanstalternas synvinkel.

I Kymmendalen fortsätter läroportens arbete inom Sydöstra Finlands Elo-forum

”Så länge Läroportsprojekten pågick utvecklades finansieringen inom ramen för ESR-finansierade projekt. Koordineringen av handledningsarbetet är något nytt för oss, men redan i oktober grundade Sydöstra Finlands ELY-central i detta syfte ett forum för livslång handledning”, säger Ritva Kaikkonen vid Sydöstra Finlands ELY.

Read More »