Category Archives: Uutiskirje 06/2013

Kuulumisia kehittämisohjelman arvioinnista

Arvioinnin viimeisin väliraportti on ilmestynyt kesäkuussa 2013

Kehittämisohjelman toteutusta ja tuloksia arvioidaan vuosina 2009–2013. Arvioinnin toteuttaa Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta, ja sen tuorein väliraportti valmistui kesäkuussa 2013. Raportissa esitetyt arviointihavainnot ja niiden pohjalta esitetyt johtopäätökset heijastelivat kehittämisohjelman tilannetta kevätkaudella 2013.

Väliraportissa tarkasteltiin erityisesti tuotoksia, tuloksia ja niiden juurruttamismahdollisuuksia ja -edellytyksiä. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa opinovi.fi -sivustolla, mutta seuraavaan on koottu muutamia keskeisimpiä havaintoja:

Read More »

Vuosi Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan Opin ovien jälkeen

Opin Ovi Pirkanmaa ja Päijät-Hämeen Opin ovi -projektit tulivat tiensä päähän alkuvuodesta 2012, niin ikään Pirkanmaalla vaikuttanut Oma ovi -projekti taas vuoden 2011 lopussa. Miltä näillä alueilla näyttää tänä päivänä, noin vuosi Opin ovien kehittämistyön päätyttyä?

Osa tuotteista jäi elämään

Lahdessa olivat alkukesästä haastateltavina kolmen Hämeen alueen Opin oven sekä alueen TE-toimiston edustajat.

Päijät-Hämeen Opin Oven Lahden keskustassa oppimiskeskus Fellmanniassa pyörittämä ohjauspiste ei enää toimi, mutta Opin Oven tuottamat verkostot toimivat edelleen alueellisen kehittämistyön taustalla.

”Opin ovet ovat tuottaneet hyviä tuloksia, ELY-keskuksen vastuulla olevat nuorisotakuu ja hakevan toiminnan kehittäminen ovat suoraa jatkoa Opin oville”, sanoo Päijät-Hämeen Opin Oven entinen projektikoordinaattori Pirjo Malin.

Opin Ovi Pirkanmaasta syntynyt Opin Ovi -auto ei enää kierrä maakuntaa, mutta muita projektin tuotoksia on jäänyt elämään.

Read More »

Ohjausta aikuisille Turunmaalla

Edu Vuxen Åboland (Koulutusta aikuisille Turunmaalla) on alueellinen projekti, joka on ollut käynnissä Varsinais-Suomen ruotsinkielisissä kunnissa vuosina 2009-2013. Nelivuotisen projektin aikana kaikki mukana olleet ovat kiinnittäneet huomiota neuvonnan vaikutukseen aikuisten opinto- ja uravalinnoissa. Projektin alkaessa elinikäinen ohjaus (lifelong guidance) oli useimmille meistä tuntematon käsite, vaikka olimme työskennelleet pitkään elinikäisen oppimisen parissa.

Edu Vuxen Åboland -projektia ovat johtaneet Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskus (Centret för livslångt lärande) ja ammattikorkeakoulu Novia (CLL/ÅA). Projektissa ovat olleet mukana myös Axxell Utbildning ja Paraisten oppisopimustoimisto. Projektin ovat rahoittaneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Turunmaan kunnat.

Read More »

Osaava Ohjaus -projekti päättyi

Syrjäytymisvaarassa olevista aikuisista jopa kolmannes työllistyi tai aloitti opinnot

Heinäkuussa 2013 päättynyt ESR-rahoitteinen Osaava Ohjaus -projekti keskittyi aikuisten syrjäytymisvaaraan ja syrjäytymiseen liittyvien riskitekijöiden päällekkäisyyteen. Projekti saavutti kolme merkittävää tulosta.

Syrjäytymisen taustalla olevien ongelmien päällekkäisyyttä ei usein tunnisteta eikä tunnusteta, eikä pulmien päällekkäisyydestä ole kattavia kartoituksia Suomessa. Osaava Ohjaus -projekti kartoitti asiakkaidensa tilanteen kokonaisvaltaisesti. Keskinmäärin projektin asiakkailla oli 3,8 seuraavista ongelmista: tukea vaille jääneet oppimisvaikeudet, mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, pitkäaikaistyöttömyys tai rikostausta.

Päällekkäisten ongelmien ratkominen samanaikaisesti vaatii moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Projektissa kehitettiinkin moniammatillinen malli syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten tunnistamiseen ja tukeen. ”Harppaa elämäsi muutokseen”- tukimallia kokeiltiin projektin pilottiryhmissä sekä yksilöasiakastyössä. Pilottiryhmiin osallistui kaikkiaan 73 asiakasta. Yksilöasiakkaita tavoitettiin kahden vuoden aikana 875.

Read More »

Muistatteko vielä OpinOvi L-U:n juhannuksen?

Länsi-Uudenmaan OpinOvi -porukka vietti hauskaa kesäpäivää juhannusrastien merkeissä Kisakallion urheiluopiston upeissa maisemissa. Päivän toteutus oli meidän näkemyksemme loppuseminaarista: tulosten etsimistä rasteilta ilman pönötystä, loistavana apunamme suunnistuksen ohjaaja ja GPS-laitteet.

TTS (Työtehoseura ry) luovutti puheenjohtajan nuijan seuraavalle puheenjohtajalle, Kisakallion Urheiluopistolle 6 kuukauden ajaksi.

Yhteistä TNO-palvelumalliamme, eteispalvelumallia, sen syntymistä sekä sen toteutumista tarkastelimme monesta eri näkökulmasta. Luonnosta löytyi rasteja, joissa oli tunnistettavana OpinOvi –työssä saatuja tuloksia. Pohdimme mm. muutosagentin tehtävää ja soluttautumista organisaatioissa, OpinOvi-toiminnan synnyttämiä tuloksia eli toimintaohjelmaa ja kumppanuussopimusta, alueellista kehittämistyöryhmää puolen vuoden välein vaihtuvine puheenjohtajuuksineen sekä verkostolle suunnattuja yhteisiä TNO-koulutuksia ja niiden tuloksia. Olipa eräs kunnon floppikin mukana, onneksi siitäkin rastista selvittiin… Kaiken tämän on mahdollistanut OpinOvi L-U:n yhteistyöverkosto, joka nyt jatkaa OpinOvi –toiminnan johtamista verkostovetoisesti.

OpinOvi L-U:n periaatteena on ollut valjastaa olemassa olevat rakenteet kumppanuussopimuksen avulla kaikkien käyttöön yhteisen toimintamallin mukaisesti. Tämän onnistuminen helpottaa toimintaa myös tulevissa yhteistyökuvioissa. ”OpinOvi – kehitystyö on ollut minulle varsinainen korkeakoulu verkostomaiseen toimintaan, jota nyt hyödynnän Nuorten aikuisten osaamisohjelmasta vastaavana ohjaajana”, sanoo OpinOven projektityöntekijä Tuula Hapulahti.

Read More »

Opin ovien työ esillä kesän videoissa ja podcasteissa

Opin ovi -kanavalla julkaistiin kesän aikana video- ja podcastmateriaalia yhdestä jos toisesta Opin ovi -projektista ja Opin oven yhteistyökumppanista. Esille pääsivät mm. Etelä-Pirkanmaalla Opin oven työn tuloksena syntynyt Ura Ovi ry, OpinOvi Etelä-Savo, KE-TU-projekti, OpinOvi L-U ja CIMO-Euroguidance.

Ura ovi ry jatkaa siitä, mihin Opin ovi jäi

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa päättyi kesäkuun lopussa, mutta sen aloittamaa työtä alueella jatkaa Valkeakoskelta käsin toimiva Ura Ovi ry. Ura Ovi ry:n uravalmennuspäällikkö Minna Kotilainen sekä uravalmentaja Tarleena Rantanen istahtivat podcast-haastatteluun kertomaan, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Read More »

Nyheter från utvärderingen av utvecklingsprogrammet

Utvärderingens senaste mellanrapport har utkommit i juni 2013

Utvecklingsprogrammets förverkligande och resultat utvärderas under åren 2009-2013. Utvärderingen utförs av enheten för utvärdering och utbildning vid Stiftelsen för Rehabilitering på uppdrag av arbets- och näringsministeriet, och dess senaste mellanrapport blev färdig i juni 2013. Utvärderingsiakttagelserna som presenterats i rapporten samt slutsatserna som dragits på basis av dem återspeglade utvecklingsprogrammet situation under våren 2013.

I mellanrapporten granskade man i synnerhet produkter, resultat och deras inpräglingsmöjligheter och -förutsättningar. Rapporten finns att läsas i sin helhet på opinovi.fi -webbsidan, men nedan har samlats de mest centrala iakttagelserna:

Read More »

Vägledning för vuxna i Åboland

Edu Vuxen Åboland är ett regionalt projekt som har verkat i de svenskspråkiga kommunerna i Egentliga Finland under åren 2009-2013. Under de fyra år som projektet har pågått har alla medverkande parter fått upp ögonen för vägledningens betydelse för vuxnas studie- och karriärval. När projektet inleddes var begreppet livslång vägledning (life long guidence) okänt för de flesta av oss, fastän vi jobbat länge med livslångt lärande.

Fredrika Åkerö, fria bildningens koordinator i Åboland, Bildningsforum r.f. Projektanställd av Edu Vuxen Åboland för pilotering av vägledningsservice i Åboland; Carola Bryggman, överinspektör, Regionförvaltningsverket, svenskspråkiga serviceenheten för utbildningsväsendet, som tar över koordineringsansvaret för vägledningsservicen; och Gerd Kummel-Kunnas, fortbildningsplanerare, Yrkeshögskolan Novia. Projektanställd av Edu Vuxen Åboland och ordförande för Arbetslivsklustret i Åboland.

Edu Vuxen Åboland har letts av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia (CLL/ÅA). Delgenomförare i projektet har varit Axxell Utbildning och Läroavtalsbyrån i Pargas. Projektet har finansierats av Närings-, trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland, Europeiska sociala fonden och de åboländska kommunerna.

Edu Vuxen Åboland har främst varit ett nätverksprojekt för vuxenutbildningssektorn i Åboland.  Alla utbildningsstadier har varit inkluderade: fria bildningen, andra stadiets yrkesutbildning, yrkeshögskole- och universitetsutbildningen. Nätverket har även omfattat de lokala företagarföreningarna, kommunernas företagsrådgivare, arbetskraftsmyndigheter och regionförvaltningsverket. Samarbetet har skett över administrativa, regionala och språkliga gränser. Sammanlagt har Edu Vuxen Åboland omfattat ett 30-tal samarbetsparter. En viktig samarbetspart utanför regionen har varit det nationella Edu Vuxen projektet, som letts av Arcada.

Read More »

Ett år efter Päijänne-Tavastlands och Birkalands Läroportar

Läroport Birkaland och Päijänne-Tavastlands Läroport avslutades i början av år 2012, likaså avslutades Oma ovi som verkat i Birkaland i slutet av år 2011. Hur ser det ut i dessa områden idag, ungefär ett år efter att Läroportarnas utvecklingsarbete tagit slut?

En del av produkterna fortsatte leva

Päijänne-Tavastland Läroports servicepunkt i inlärningscentret Fellmannia i Lahtis centrum fungerar inte längre, men de nätverk som Läroporten gett upphov till fungerar fortfarande i bakgrunden för det regionala utvecklingsarbetet.

”Läroportarna har gett bra resultat, ungdomsgarantin och utvecklandet av den sökande verksamheten som är på ELY-centralernas ansvar är direkt fortsättning på Läroportarna”, säger Pirjo Malin, tidigare projektkoordinator för Päijänne-Tavastland Läroport.

Read More »

Kompetent handledning -projektet avslutades

Av vuxna i risk för utslagning fick upp till en tredjedel arbete eller började studera

Det ESR-finansierade Kompetent handledning -projektet som avslutades i juli 2013 fokuserade på vuxnas risk för utslagning och till utslagningen hörande riskfaktorers överlappning. Projektet uppnådde tre betydande resultat.

Överlappningen för problem som ligger bakom utslagning känns varken ofta igen eller erkänns, och det finns inga omfattande kartläggningar av problemens överlappande natur i Finland. Kompetent handledning -projektet kartlade heltäckande sina kunders situation. Projektets kunder hade i genomsnitt 3,8 av följande problem: inlärningssvårigheter som man inte fått stöd för, mentala problem, missbruksproblem, långtidsarbetslöshet eller en kriminell bakgrund.

Samtidigt lösande av överlappande problem kräver yrkesövergripande kunnande och samarbete. I projektet utvecklade man därför en mångprofessionell modell för att känna igen och stödja vuxna i risk för utslagning. ”Harppaa elämäsi muutokseen”(fritt översatt: Ta en chans för en livsförändring) -stödmodellen testades i projektets pilotgrupper samt i arbetet med enskilda kunder. I pilotgrupperna deltog sammanlagt 73 kunder. Man nådde under två år 875 enskilda kunder.

Read More »