Category Archives: Uutiskirje 02/2013

ERKKERIt päättyivät

ERKKERIn koulutuksia on järjestetty ympäri Suomea.

Helmikuussa 2013 päättyi nelivuotisen projektiparin työskentely – valtakunnalliset koulutusprojektit ERKKERI ja TE-ERKKERI tulivat matkansa päähän. Asiaa juhlistettiin ERKKERien loppuseminaarissa 14.2.2013 Jyväskylässä.

Selvityksissä 2000-luvun puolivälissä todettiin, että aikuisten ohjaus- ja neuvontatyöstä puuttuu ammattitaitoista henkilöstöä.  Lisäksi verkostomaisten työtapojen tarve aikuisten ohjauksessa oli ilmeinen. Nämä seikat muodostivat lähtökohdan sille, että projektirahoituksen turvin lähdettiin rakentamaan uusia koulutusyhteistyön muotoja.  Maan laajuinen Opin Ovi -verkosto huolehti alueellisten ohjausyhteistyöverkostojen rakentamisesta ja koulutustarpeiden kartoittamisesta. Valtakunnalliset STUDIO- ja ERKKERI -projektit taas tarjosivat erilaista ohjauksen ja neuvonnan koulutusta näihin tarpeisiin.

ERKKERI ja TE-ERKKERI muodostivat toimivan kokonaisuuden, joka tuotti yhdessä ohjauksen koulutuksia ja konsultaatioita. ERKKERIä toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. TE-ERKKERIä toteutti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia.

Read More »

Unelmia uudesta työstä -hanke tuki työntekijöitä epävarmassa työelämässä 2010-2013

TJS Opintokeskuksen ja STTK:n ESR-kehittämisohjelmasta rahoitetun Unelmia uudesta työstä -hankkeen tavoitteena oli tukea epävarmassa työelämässä työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan. Hankkeessa tuotettiin tietoa, vaikutettiin päätöksentekijöihin ja järjestettiin yleisötilaisuuksia asian edistämiseksi. Hanke päättyy maaliskuussa 2013.

Hankkeen alussa (2010) laadin TJS Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi-verkoston sivuille ohjeet pätkätyössä pärjäämisestä. Ohjeet perustuvat tutkimuksiini sekä kokemuksiini pätkätyöläisten kouluttajana. Samana vuonna Verna Vaherjoki tutki, miten pätkätyöläiset kohtaavat sosiaaliturvajärjestelmää ja millaisena he kokevat kohtelunsa järjestelmän pyörteissä. Tuloksena julkaisimme Vaherjoen kirjan Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä. Kirjaa voi tilata TJS Opintokeskuksesta postimaksun hinnalla. Myös tässä kirjassa tavoitteena on tukea sekä sosiaaliturvan asiakkaita että tarjota viranomaisille mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa siten, että asiakkaat eivät kokisi sosiaaliturvan nujertavan omaa toimijuuttaan.

Read More »

Hannele Torvinen verkostovalmentaa vahvan osaamisen turvin

Miltä pohjalta verkostovalmennukset syntyvät, ja minkälaisia työprosesseja niiden taakse kätkeytyy? Yksi suurimmista haasteista verkostovalmennusten järjestämisessä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin verkostovalmentaja Hannele Torvisen mukaan onkin siinä, ettei verkostotyöskentelystä ole kukaan kirjoittanut mitään valmista.

”Olemme uuden asian äärellä kaikki, niin verkostotoimijat kuin me verkostovalmentajatkin. Tässä työssä pitää käyttää omaa päätään ja ajatella yhdessä, ja tämä on minusta se innostava puoli. Lähteitä tulee käyttää, mutta ne toimivat raaka-aineina inspiraatiolle ja ajatuksille. Verkostovalmennukset toteutuvat aina tarvelähtöisesti, menemme alueille johonkin valmiina olevaan tilanteeseen. Tämä onkin tarjonnut meille verkostovalmentajille upeita mahdollisuuksia ajatella, oppia ja oivaltaa.”

Read More »

Kun projekti päättyy, Opin ovi -kanava auttaa

Opin ovi -kanavalla ja Opin ovi -uutiskirjeissä on julkaistu paljon materiaalia projektin päättymisestä ja siihen liittyvistä prosesseista. Niinkin paljon, että välillä sivuston käyttäjä on materiaalimäärän keskellä miltei hukassa tarvitsemaansa tietoa etsiessään. Tämä juttu kerää kätevästi yhteen keskeisimmät projektin päättymiseen liittyvät materiaalit niin Opin ovi -kanavalta kuin sitä edeltäneistä uutiskirjeistäkin.

Tukea juurruttamiseen ja raportointiin

Tarvitsetko käytännön apua projektin päättymiseen liittyvissä asioissa? Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoituskoordinaattori Merja Rossi neuvoi projekteja Opin ovi -klinikalla 31.8.2012 mm. loppuraportoinnissa. Samassa yhteydessä hän antoi podcast-haastattelun siitä, miten hyvin kehittämisohjelman tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan rahoittajan näkökulmasta.

Read More »

Tilannekuvaa syksyn 2012 ELY-kierrokselta

LAITURIn kehittämisasiantuntija Mervi Sirviö, projektikoordinaattori Sirpa Nykänen ja kehittämisasiantuntija Antti Laitinen.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian LAITURI-projekti toteutti tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja koskevan selvityskierroksen ELY-keskuksissa syksyllä 2012. Selvityksen taustaryhmänä toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajat.

Lähtökohtana oli tukea ELY-keskusten alueellista TNO-palvelujen verkoston kokoamis- ja koordinointityötä. LAITURI-projekti selvitti tilannekuvaa kolmesta näkökulmasta:

  1. Ohjauspalvelukokonaisuuden kehittäminen verkostoyhteistyönä
  2. Ohjauspalveluiden saatavuus alueella ja verkostoyhteistyö siinä
  3. Ohjausosaamisen kehittäminen osana verkostoyhteistyötä

LAITURI-projektin alkuperäinen painopiste on aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa. Sittemmin elinikäinen ohjaus on nostettu vahvasti esille, joten TNO-palveluita tarkasteltiin myös selvitystyössä laajemmasta näkökulmasta. Tapaamisissa oli mukana TNO-asiantuntijoita  ELY-keskuksista ja TE -toimistoista, ELY-johtoa sekä alueen Opin Ovi- ja muita projekti- ja oppilaitostoimijoita.

Read More »

LAITURI kehitti ja kokeili arviointimenetelmää ohjausyhteistyöhön

LAITURIn Antti Laitinen

Opin ovi -hankeperheeseen kuuluva Laituri-projekti toteutti vuosina 2011 – 2012 laajan yhteistyökokonaisuuden Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kanssa (VAAO). Yhteistyöllä tarjottiin toisaalta konsultatiivista tukea alueelliselle hankkeelle, toisaalta tavoitteena oli tiedonhankinta ja raportointi Opin ovi -hankekokonaisuuden käyttöön.

Laituri-projektin yhtenä tavoitteena on vahvistaa ja tukea verkostomaisesti tuotettavien tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista mm. uudenlaisia menetelmiä (esim. tulevaisuusmenetelmä) kokeilemalla ja kehittämällä. Ajatus yhteistyöstä Etelä-Pirkanmaalla virisi vuoden 2010 syksyllä Laiturin ns. teematyöryhmätoiminnan piirissä, työelämäteemaan liittyen.

Laituri teki pilotissa yhteistyötä erityisesti Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston VAAO:n Konkari-hankkeen, Etelä-Pirkanmaan Opin ovi -projektin sekä Opin ovi -hankeperheeseen kuuluvien STUDIO-, TE-ERKKERI- ja Aikuisohjauksen koordinaatioprojektien kanssa.

Read More »

ERKKERI -projekten slutfördes

I februari 2013 slutfördes det fyraåriga projektparets arbete – de nationella utbildningsprojekten ERKKERI och TE-ERKKERI kom till sin ände. Detta firades under ERKKERI -projektens slutseminarium i Jyväskylä den 14 februari 2013.

I utredningarna från medlet av 2000-talet konstaterades att det finns en brist på yrkeskvalificerad personal inom vuxenvägledning och -handledning. Dessutom fanns det ett tydligt behov av nätverksaktiga arbetssätt inom vuxenutbildningen. Dessa faktorer skapade utgångspunkten till att man med hjälp av projektfinansiering började grunda nya former av samarbete för utbildning. Det riksomfattande Läroport -nätverket skötte om grundandet av regionala samarbetsnätverk för vägledning samt om kartläggningen av utbildningsbehoven. De nationella STUDIO- och ERKKERI -projekten erbjöd å sin sida olika slags utbildningar i vägledning och handledning för dessa behov.

Read More »

Drömmar om ett nytt jobb -projektet stödde personer som jobbar i ett osäkert arbetsliv

Målet med projektet Drömmar om ett nytt jobb som finansierats av TJS Opintokeskus och STTK:s ESF-utvecklingsprogram var att stödja personer som jobbar i ett osäkert arbetsliv och förbättra arbetsförhållandena och -villkoren för dessa personer. I projektet framställde man kunskap, påverkade beslutsfattare och ordnade evenemang för allmänheten för att främja ändamålet. Projektet tar slut i mars 2013.

I början av projektet (2010) uppgjorde jag anvisningar för TJS Opintokeskus, STTK:s och Läroport -nätverkets webbsidor om hur man klarar sig i snittjobb. Anvisningarna baserar sig på min forskning samt erfarenhet av att utbilda personer som gör snittjobb. Samma år undersökte Verna Vaherjoki hur personer som gör snittjobb möter socialskyddssystemet och hur de upplever att de blir behandlade i systemet. Som slutprodukt publicerade vi Vaherjokis bok Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä. Boken kan beställas från TJS Opintokeskus för priset av postavgiften. Målet med denna bok är också att stödja både socialskyddets kunder och erbjuda möjligheter för myndigheterna att utveckla sin egen verksamhet så att inte kunderna skulle uppleva att socialskyddet bryter ner det egna arbetet.

Read More »

Hannele Torvinen nätverkscoachar med stark kunskap

På basis av vad skapas nätverksutbildningar och hurdana arbetsprocesser gömmer sig bakom dessa? Enligt Vuxenutbildningens koordinationsprojekts nätverkscoach Hannele Torvinen är en av de största utmaningarna med att ordna nätverksutbildningar det att ingen har skrivit något klart om nätverksarbete.

”Det är nytt för alla, både för nätverksaktörerna och för oss nätverkscoachar. I detta jobb måste man använda sitt eget huvud och fundera tillsammans, och detta utgör enligt mig den inspirerande delen. Källor bör användas men de fungerar som råvaror för inspiration och tankar. Nätverksutbildningarna förverkligas alltid utgående från behov, vi går till områden med redan existerande ställningar. Detta har också erbjudit oss nätverkscoachar utmärkta möjligheter att tänka, lära och begripa saker.”

Read More »

När ett projekt tar slut hjälper Läroport -kanalen

På Läroport -kanalen och i Läroport -nyhetsbreven har publicerats mycket material om när projekt avslutas och därtill hörande processer. Till och med så mycket att portalens användare ibland är näst intill borttappad bland mängden material då han eller hon söker behövlig information. Denna artikel samlar behändigt det mest centrala materialet med tanke på avslutande av projekt från både Läroport -kanalen och dess föregångare i form av nyhetsbreven.

Stöd för etablering och rapportering

Behöver du praktisk hjälp med frågor som har att göra med avslutandet av ett projekt? Finansieringskoordinator Merja Rossi från Sydöstra Finlands ELY-central gav råd åt projekt på Läroport -kliniken den 31 augusti 2012 om bl.a. slutrapportering. Vid samma tillfälle gav hon en podcastintervju om hur bra man lyckats uppnå utvecklingsprogrammets mål från finansiärens synvinkel sett.

Read More »