Monialaisten ohjauspalveluiden koordinaattoreiden koulutushanke päätökseen

ihmisiä kokoontumassa ja kiinnitässä liimalappuja lasiseinälle

Monialaisten ja moniammatillisten ohjauspalveluiden koordinointi vaatii omanlaistaan osaamista – ehkä uudenlaista professiotakin. Usein monialaisissa ohjauspalveluissa työntekijöillä ei ole yhtä yhteistä esihenkilöä, vaan toimintaa koordinoi siihen nimetty koordinaattori. Yksi tällainen monialainen ja moniammatillinen ohjauspalvelu on nuorille, alle 30-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen Ohjaamo-toiminta (ks. Ohjaamot.fi). Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu on ollut vuodesta 2014 mukana kehittämässä Ohjaamo-toimintaa erilaisissa hankkeissa (ks. esim. TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyöhön). Olemme tukeneet Ohjaamojen koordinaattoreiden työtä ja monialaisten palveluiden johtamista erilaisissa valmennuksissa ja vertaisryhmissä.

Tämä kehittämistoiminta sai jatkoa kansainvälisessä Erasmus+-hankkeessa 2020-2022, jossa oli mukana noin 30 Itämeren alueen toimijaa Suomesta, Tanskasta, Ruotsista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Hankkeen keskiössä oli nuorille suunnattujen matalan kynnyksen ohjauspalveluiden koordinaattoreiden osaamisen kehittäminen. Hankkeessa selvitettiin koordinaattorin tehtävänkuvaa ja kompetensseja, laadittiin näiden pohjalta opetussuunnitelma koordinaattoreille tarjottavaan koulutusohjelmaan sekä pilotoitiin koulutusohjelma. Loppuvaiheessa keskityttiin arvioimaan hanketta sekä levittämään tehtyjä pilotointeja.

Koulutusohjelman pilotointi

Hankkeen kehittämistoiminta alkoi vuonna 2020 koordinaattorin kompetenssien tunnistamisella ja määrittämisellä. Tämän jälkeen päästiin suunnittelemaan koulutusohjelma näiden kompetenssien kehittämiseksi. Kompetenssit ja koulutusohjelma toteutettiin englanniksi. Tässä Jamkin opekorkean kouluttajat Päivi Kauppila, Seija Koskela ja Riikka Michelsson sekä Tanskan VIA University Collegen kouluttajat Bo Klindt Poulsen ja Louise Hübertz Poulsen tekivät tiivistä yhteistyötä.

koulutusohjelman logoOpetussuunnitelma ja 15 opintopisteen koulutusohjelma muodostuivat neljästä moduulista:

• Moduuli 1: Matalankynnyksen palvelupisteen rakentaminen (5 ECTS)
• Moduuli 2: Palveluiden tarjoaminen asiakaslähtöisesti (3 ECTS)
• Moduuli 3: Monialaisten palveluiden ja tiimien johtaminen, koordinointi ja kehittäminen (4 ECTS)
• Moduuli 4: Kestävien verkostojen rakentaminen ja kehittäminen (3 ECTS)

Koulutusohjelman pilotointi aloitettiin syksyllä 2021, ja se päättyi toukokuussa 2022. Koulutukseen osallistui 25 henkilöä kahdeksasta eri maasta. Alkuperäinen ajatus oli kokoontua useammassa projektiin osallistuneista maista ja tutustua eri maiden nuorten matalan kynnyksen ohjauspalveluihin paikan päällä. Koronapandemiasta johtuen koulutus järjestettiin viimeistä tapaamista lukuun ottamatta verkossa.

Verkkotapaamiset sisälsivät asiantuntija-alustuksia moduulin teemoista, ryhmän yhteistä työskentelyä ja virtuaalisia vierailuja eri organisaatioihin ja palveluihin. Yksi vierailukohde oli Jyväskylän Nuorten talo, jonne tutustuttiin verkkotallenteiden ja verkkoesittelyjen kautta. Osallistujat vaikuttuivat ohjauspalveluiden monipuolisuudesta ja nuorten äänestä palveluiden kehittämisessä.

Viimeinen koulutustapaaminen oli Tanskan Aarhusissa ja siihen oli mahdollista osallistua joko paikan päällä tai verkon välityksellä. Tapaaminen tarjosi tilaisuuden tutustua laajasti paikalliseen verkostoon ja eri toimijoihin nuorille suunnatuissa ohjauspalveluissa. Tanskan mallissa keskeistä oli tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä ja nuoren kannalta katkeamattoman palvelupolun rakentaminen. Oleellista ei niinkään ollut tuoda eri palveluita saman katon alle.

Kokemuksia pilotoinnista

ovikylttiKoulutusohjelman aikana kävi selväksi, että hankkeeseen osallistuneissa maissa oli erilaisia näkemyksiä siitä, millaisia nuorten matalan kynnyksen ohjauspalveluja oltiin rakentamassa ja keiden tehtävä se on. Lisäksi palvelujen rakentaminen oli eri maissa hyvin eri vaiheissa. Näin ollen myös koordinaattorin tehtävä näyttäytyi erilaisena toimintaympäristöstä riippuen. Tästäkin huolimatta yhteistä maaperää löytyi monista teemoista, kuten nuorten osallistumisesta palvelujen kehittämiseen, monialaisen yhteistyön vahvistamisesta ja tarkoituksenmukaisen verkoston rakentamisesta.

Koulutusohjelman päätteeksi kerätty osallistujapalaute kertoi, että merkitykselliseksi oli koettu mahdollisuus verkostoitua eri toimijoiden kanssa ja oppia eri maiden käytännöistä. Osallistujat tunnistivat niin yhtäläisiä mahdollisuuksia ja haasteita ohjauspalvelujen rakentamisessa kuin niitä kansallisia tai alueellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat palveluihin ja koordinaattorin työhön.

Koordinaattoreiden koulutushankkeen johtopäätöksenä voidaan todeta, että monialaisten palveluiden koordinointi on uudenlainen professio, jonka osaamisvaatimukset sijoittuvat johtamisen ja käytännön ohjauksen välimaastoon. Osaamista voi hankkia monella eri tavalla ja tämänkaltainen koulutusohjelma, jossa on vertaisia eri yksiköistä – tässä tapauksessa myös eri maista –, lisää selkeästi koordinaattoreiden ymmärrystä ja osaamista sekä antaa tukea heidän ammatilliselle kasvulleen. Jatkossa monialaisten palvelujen valmennukseen tulisi saada mukaan koordinaattorien ohella myös palveluverkoston johdon edustajia. Verkostoyhteistyön edellytyksenä on kuitenkin jaettu näkemys tavoitteista, toimintatavoista ja sitoutuminen niiden toteuttamiseen kaikilla tasoilla.

Kirjoittaja:

henkilökuvaRiikka Michelsson, lehtori
Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Päivi Kauppila, lehtori
Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Pasi Savonmäki, yliopettaja
Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Katso hankkeen engalanninkieliset kotisivut