Monialaiset palvelut ja niiden toivottu hyöty on nostettu viime aikoina keskusteluissa esiin erilaisissa kansallisissa foorumeissa. Niillä tavoitellaan asiakkaille parempia, kokonaisvaltaisia ja yhteen sovitettuja tehokkaampia palveluja entisten pirstoutuneiden palvelujen sijaan. Tällä hetkellä monialaisista palveluista nuorten Ohjaamot ovat hyvä esimerkki monialaisten palvelujen melko onnistuneesta kehittämisestä ja kehittämisen tuesta, jota TESSU-projektit toteuttivat vuosina 2015–2022.

Rohkeita ylityksiä monilla rajoilla

Kun rakennetaan monialaista yhteistyötä, ei riitä, että tuodaan laaja kattaus eri hallinnonalan ja organisaatioiden asiantuntijoita samaan tilaan. Se vaatii riittävästi aikaa, yhteistä tahtotilaa, johtamisen muutosta ja monenlaisia rajanylityksiä niin rakenteissa, toimintakulttuureissa, asenteissa kuin asiantuntijuuksissa. Monialaisissa palveluissa on tärkeää rakentaa yhteistä ymmärrystä, mitä monialaisuus tarkoittaa yhteisenä ja jokaisen omana työnä, ja mitä se tarkoittaa juuri meidän monialaisesti toimivan yhteisön arjessa. Tärkeää on myös tehdä näkyväksi ne tekijät, jotka mahdollistavat tai haittaavat monialaista yhteistyötä – unohtamatta hyötyjä. Monialainen yhteinen työ ei tarkoita samalla toimintatavalla tehtyä työtä kuin omassa kotiorganisaatiossa.

Kyvykkyys toteuttaa yhteistyö monialaisesti

Kun onnistutaan luomaan toimiva monialainen toimintakulttuuri, siinä sisäinen vuorovaikutus toimii jouhevasti, yhteistyö on selkeästi organisoitunut, yhteistyö on työntekijöiden voimavaroja tukevaa ja osaamisen johtaminen on vahvaa. Tämä edellyttää ennen kaikkea kykyä kehittää toimintaa monialaisen yhteistyön tunnuspiirteiden mukaisesti hyödyntämällä olemassa olevia resursseja, osaamisia sekä kykyä, halua ja motivaatio oppia yhdessä.

Monialaisessa yhteistyössä on kysymys yhteisestä työstä, työotteesta ja yhteisestä kielestä, jossa arvostavan vuorovaikutuksen avulla syntyy verkoston keskinäinen luottamus ja sitoutuminen ja jossa jokaisella on kirkkaana tavoite niin yhteisestä kuin omasta työstä. Kehittämistyössä syntyy yhteistä tietoa eri asiantuntijoiden osaamisista, toimintatavoista ja arvoista, joita hyödynnetään, kun laaditaan yhteiset tavoitteet toiminnalle, kun sovitaan rooleista ja vastuista, ja kun yhteensovitetaan asiantuntijoiden osaamisia.

Mutta ei riitä, että toimijat ovat innostuneita ja motivoituneita kehittämään, tarvitaan kaiken mahdollistaja – toimijoiden esihenkilöiden tuki. Jos tuki puuttuu, se saattaa lannistaa ja syödä toimijoiden positiivisen kehittämisotteen hyvinkin nopeasti, jolloin motivaatio ja vire kehittämistyöhön laskee.

Pitkäjännitteistä tukea Ohjaamoille

Nuorten monialaiset Ohjaamot ovat pitkäjännitteisellä työllä rakentaneet sellainen palvelukonsepti, jossa nuoria aidosti kuunnellaan ja palvelut tuotetaan yhteisenä työnä. Ohjaamojen kehittämistyötä on tehty aina vuodesta 2014 alkaen, joka kertoo myös siitä, että hetkessä ei tällainen palvelu synny. Kehittämistyötä on tuettu niin erilaisin hankkein ja valtion varoin. Siihen on liittynyt monia onnistumisia, mutta myös vastoinkäymisiä. Siitä huolimatta sitkeä periksiantamaton kehittämistyö on tuottanut nuortenkin mielestä erinomaista palvelua – heti ei siis kannata luovuttaa.

Pitkäjännitteistä kehittämistukea tuottivat TESSU – Tehdään ohjausta yhdessä – ja TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projektit, joiden tavoitteena oli auttaa Ohjaamoja arvioimaan ja parantamaan palvelukykyään tukemalla monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamisen kehittämistä. TESSU tarjosi yli 6 vuoden ajan Ohjaamoille yhteisen foorumin valmennusten muodossa, jossa toimijoille mahdollistettiin tila ratkoa monialaisen ohjauksen ja yhteistyön kysymyksiä ja kehittää yhteistä monialaista toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Ohjaamot laativat valmennuksen tavoitteet ja sisällöt itse omista tarpeistaan valmentajien kanssa. Ohjaamon toimijoille kohdennettujen valmennusprosessien rinnalla toteutettiin Ohjaamokoordinaattoreille tuotettua johtamisen ja koordinoinnin valmennusta ja vertaismentorointia, joka täydensi Ohjaamojen kehittämisen tukemista.

Perinnöksi tietoa ja työkaluja

TESSU-loppujulkaisuja kasassa ja ympärillä postituskuoriaVuosien saatossa 70 Ohjaamosta lähes 60 saivat TESSU-projektien tukea. Ohjaamot kokivat, että monialainen työ kehittyi melko hyvin valmennusten myötä. Sitoutuminen, keskinäinen arvostus, ymmärrys yhteisestä tavoitteesta, toisten osaamisten tunteminen, luottamus ja vuorovaikutus katsottiin myös lisääntyneen valmennuksen tuella. Vertaisuus ja vertaistuki koettiin tärkeäksi erityisesti useamman Ohjaamon yhteisvalmennuksissa ja koordinaattoreiden tuessa. Arvostava keskusteluilmapiiri mahdollisti avoimen keskustelun ja hyvien käytänteiden jakaminen, joka puolestaan lisäsi hyvinvointia ja auttoi jaksamaan muutosten aikana.

TESSUssa syntyi lukuisa joukko julkaisuja, erilaisia välineitä, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä monialaisen työn kehittämisen tueksi. Julkaisut ja materiaalit on koottu Monialaisesti oppien ja ohjaten – työkaluja monialaisen työn kehittämiseen -verkkojulkaisuun kaikkien käyttöön.

Lisäksi tuotettiin Monialaisesti oppien ja ohjaten -loppujulkaisu, joka on suunnattu kaikille monialaisten palvelujen kehittäjille ja päättäjille, Ohjaamon toimijoille ja johdolle sekä verkostolle. Julkaisu antaa virikkeitä kaikille monialaisesta yhteistyö- ja ohjausosaamista kiinnostuneille.

 

Auli SesayAuli Sesay
Suunnittelija, TESSU-projektipäällikkö vuosina 2015-2022
TESSU-projektin verkkosivut 
Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Saatat olla kiinnostunut myös näistä:

TESSUn vuosi 2021 – Iloa, hämmennystä ja turnauskestävyyttä

Osaamista valmennuksella – Hitti ja huti?

Lirutellaanko yhteiseen maaliin?

Miten tehdä osaamista näkyväksi Ohjaamossa?

Ohjaamot murroksessa – Esimiestyö muutoksen tukena

Kuka luo edellytykset monialaisuudelle?

Yhdessä on lupa löytää uutta, oppia ja kasvaa

Tukea ja tuuletusta! Vertaismentorointia Ohjaamoiden koordinaattoreille

Ohjaamo Varkauden valmennuksessa monialainen yhteistyö nousee aidosti esiin