Opinnäytetyön arviointikriteereissä on seuraavat kohdat:
– Kehittämis- & analyysimenetelmät
– Kehittämis- & tutkimusote

Mistä näissä on kyse?

Vastaus:

Koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen vastaa kysymykseesi näin:

”Kehittämis- ja analyysimenetelmät sekä kehittämis- ja tutkimusote selkiintyvät nimenomaan opinnäytetyön tekemisen prosessin aikana seminaareissa sekä ohjaajan tuella.

JAMKissa halutaan korostaa sitä, että opinnäytetyöt ovat paitsi tutkimuksellisia, niin hyvin usein myös kehittämisprojektin luonteisia prosesseja, missä kehittämismenetelmien hallinta ovat yhtä keskeisiä kuin tutkimusmenetelmien hallinta. Näitä asioita sitten valottaa laaja tutkimus- ja kehittämiskirjallisuus.”

Lue myös Jorma Kanasen kommentti!

Kommentit

  1. Kananen Jorma

    Tutkimusote tarkoittaa yleensä samaa kuin lähestymistapa. Tutkimusotteet jaetaan esim. kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusote. Tämä on jamkin yleinen käytäntö. Luokitteluja on muitakin koulukunnasta riippuen. Kun on valittu tutkimusote, niin siitä seuraavat tutkimusotteelle tyypilliset menetelmät koskien tiedonkeruuta ja kerätyn tiedon käsittelyä (=analyysimenetelmä). Kvalin tiedonkeruumenetelmiä ovat mm. teemahaastattelu. Kun olet kerännyt teemahaastattelulla aineiston, se on käsiteltävä menetelmillä esim. luokittelu, mallintaminen jne. Kvantitatiivisen tiedonkeruumenetelmiä on mm. kysely (survey), jolla kerättyjä tietoja käsitellään tilastollisin menetelmin alkaen suorista jakaumista ristiintaulukointeihin, korrelaatio-, faktori-, diskriminanttianalyyseihin saakka jne.Valitettavasti nuo arviointikriteerien selitykset puuttuvat, mutta ne löytyvät esim. allekirjoittaneen kirjoista: Opinnäytetyön kirj. opas, Kehittämistutkimus ja Case-tutkimus. Näiden kirjojen lopussa on selitetty nuokin asiat kansanomaisesti.
    Jorma Kananen