Ungdomstjänster i Svenskfinland 2021

TESSU2-teamet bjöds in till Regionförvaltningsverkets webbinarium 28.1.2021 med rubriken Ungdomstjänster och service på svenska. Webinariet riktade sig till svenskspråkiga och tvåspråkiga aktörer inom svenskspråkiga ungdomstjänster och ordnades som ett samarbete mellan Regionförvaltningsverkens ungdomsenheter och Regionförvaltningsverkens Svenska enhet för bildningsväsendet. Den rådande pandemin orsakade en ofrivillig paus för detta nätverk ifjol men det kompenserades nu med drygt 80 åhörare på plats.

Vi fick ta del av aktuella ärenden och nuläget i Svenskfinland inom de svenskspråkiga ungdomstjänsterna – från gräsrots- till myndighetsnivå. RUNGPO-programmet (Riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2020–2023) lyftes fram av UKM:s representant där centrala mål och åtgärder om ungas uppväxt- och levnadsvillkor angetts och nationella mål som ställs på den europeiska och internationella verksamheten inom ungdomsområdet. Inom detta program har UKM utarbetat sex olika kompetenscenter vars syften är att bl.a. reagera på aktuella behov inom ungdomsarbetet, ta fram och förmedla kunskap samt stöda UKM i dess informationsstyrning och utvecklingsverksamhet. Alla kompetenscenter skall måna om både svenskan och finskan genom tätt samarbete och det långsiktiga målet är att alla unga ska ha ett meningsfullt liv och känna delaktighet i samhället.

Nuoska – ungdomsarbete i skolor och läroanstalter – är en del av dessa kompetenscenter där svenskspråkiga organisationer är mest representerade med Luckan, Folkhälsan och Åbo Akademi. Tvåspråkigheten lyfts starkt fram av UKM och skall genomsyra verksamheten. Gemensamt strävar man efter utveckling av svensktalande organisationer, översättning av material och ta i beaktande språkkunskaper i rekryteringen.

Den svenska verksamheten ska inte vara en översättning av den finska, utan produktionen av service sker parallellt på två språk redan i planeringsskedet.

Folkhälsans uppgifter är att tillsammans med Föreningen Luckan rf och Åbo Akademi ordna utbildningar och fortbildningar, skapa nätverk för yrkespersoner inom ungdomsområdet och pilotera nya arbetsmetoder inom ramen för mobbningsförebyggande arbete på andra stadiet. Åbo Akademi kommer också att forska om ungdomsarbete i skolor eftersom det ej gjorts motsvarande forskning om just detta i Svenskfinland. För mer information om de sex kompetenscentran, besök www.folkhalsan.fi/kompetenscenter

Vi i TESSU2-teamet tackar för en trevlig eftermiddag som även bjöd på ljusglimtar i form av inskickade levande vykort från ungdomsverkstäder och -aktörer från olika håll i Svenskfinland. Den svenskspråkiga ungdomsverksamheten fortsätter att utvecklas och vi med den!

 

Camilla Stenbäck & Madelene Orre
Åbo Akademi

Camilla Stenbäck Madelene Orre