Människor som står runt ett träd.

TESSU2 faciliterar kollegialt stöd för Navigatorerna

Texten är ett sammandrag av en artikel publicerad i CLL:s (Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi) nyhetsbrev.


Samarbete över sektorsgränserna och frågor som berör det är välbekanta för Navigatorerna, som i flera år målmedvetet arbetat för att det sektorövergripande samarbetet ska vara en naturlig del i deras tjänster och verksamhetskultur.

Beroende på behoven hos målgruppen och i det lokala samhället ser Navigatorerna olika ut. TESSU2 stöder Navigatorer i hela landet att stärka sin serviceförmåga, genom att utveckla verksamhet och arbetssätt så att det sektorövergripande samarbetet blir en naturlig del av verksamhetskulturen.

TESSU2 vill stöda Navigatorernas mångprofessionella team att utvecklas till självstyrande och kollegialt lärande team som systematiskt utvärderar sin verksamhet och utvecklar sin kompetens, så att de unga i sin tur ska få så bra och smidig service som möjligt.

Under de navigatorspecifika utvecklingsprocesser som genomförts i TESSU under de gångna åren har det blivit allt tydligare att navigatorpersonal har behov av att få komma samman även över navigator- och regiongränserna. Detta för att ta del av varandras erfarenheter och lära av varandras fungerande modeller för att utveckla verksamheten.

Projektet har svarat på det här behovet genom att utforma fler möjligheter för personer och team som verkar vid olika Navigatorer att mötas. Under hösten 2020 startade följaktligen två nya former av processer, som gett Navigatorernas koordinatorer möjligheter att på olika sätt reflektera tillsammans över frågor som rör deras arbete.

Projektet erbjuder tid och utrymme för att utbyta tankar gällande både det egna ledaruppdraget i stort och hur Navigatorns verksamhet svarar på de krav som den aktuella situationen i samhället ställer.

De två nya handledningshelheter som TESSU2 utformat för navigatorkoordinatorerna har syftat till att stöda dem i utvecklingsarbetet. Den ena processen, Att koordinera och leda Navigatorn, har samlat ett trettiotal navigatorkoordinatorer från hela Finland.

Den andra formen av handledning som erbjudits koordinatorerna går ut på kollegialt mentorskap i grupp. Kollegialt mentorskap för Navigatorkoordinatorer genomförs i mindre grupper om cirka 5–6 deltagare.

Projektets satsning på navigatorkoordinatorerna har rönt uppskattning. Koordinatorerna har satt värde på att få utbyta erfarenheter med och lära av andra som har liknande ansvar och uppgifter som de själva.

Under våren 2021 fortsätter TESSU2 att erbjuda tillfällen för dem att komma samman, både för kollegialt mentorskap i små grupper och för temadiskussioner i en större skara. De ska tillsammans med sina medarbetare och nätverk fortlöpande utveckla verksamheten för att Navigatorn smidigt ska kunna erbjuda de unga kunderna den service och det stöd de behöver – just nu och i framtiden.

Cilla Nyman, Satu Laitila, Camilla Stenbäck och Madelene Orre
Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Cilla Satu Camilla Madelene

Foto: Stefan Westergård, ÅA