Opettajana opettajuuden muutoksessa -verkkovalmennus

Tässä elinikäisen oppimisen koulutushankkeessa haluttiin tehdä seuraavaa:

  1. Kehittää uudenlainen monimuotoinen verkkovalmennus, jossa valmennus voisi tarvittaessa tapahtua kahdella kielellä, ja opiskelijat voisivat valita kielen (suomi/englanti)
  2. Kehittää valmennus, jossa operoitaisiin kahdessa eri maassa, tarkoituksena kehitetään kansainvälistä yhteistyötä ja osaamista. Valmennusprosessia suunniteltiin toteutettavaksi osittain yhteistyössä Tallinnan yliopiston kanssa, jolloin muutosten tarkasteluun tulisi mukaan myös kansainvälinen perspektiivi. (Suomi/Viro)
  3. Kehittää koulutustuote, jota olisi mahdollista hyödyntää opettajankoulutuksen tai jatkokoulutusten valinnaisina opintoina sekä myös täydennyskoulutuksen myytävänä tuotteena.
  4. Tarkastella, voisiko valmennus toimia opetus- ja ohjaushenkilöstön kehittämisen välineenä oppilaitoksessa. Valmennuksessa osallistujat laativat omat kehittämissuunnitelmat, joissa pohtivat paitsi omaa, myös organisaationsa osaamista. Näin ollen kehittämissuunnitelmien pohjalta olisi mahdollista tarjota osallistujien oppilaitoksiin räätälöityä täydennyskoulutusta täsmäkoulutuksena.
  5. Kerätä tutkimuksellista aineistoa opetustyön muutoksen jäsentämiseen. Aineistoa hyödynnetään opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja aineiston pohjalta julkaistaan mahdollisesti artikkeli. Valmennuksessa on tarkoitus analysoida niitä muutoksia, jotka vaikuttavat opettajan omaan työhön sekä yhteiskunnallisella että organisaatiotasolla.

Hankkeen tavoitteiden toteutumisen arviointia

  1. Kohta yksi ei toteutunut sellaisenaan, sillä kahdella kielellä toimiminen verkkoympäristössä todettiin suunnittelutiimin kanssa liian haastavaksi toteuttaa laadukkaasti näin lyhyessä aikataulussa.
  2. Kohdan kaksi tavoitteet eivät toteutuneet sellaisenaan. Yhteistyön toteuttamista suunniteltiin ja siitä keskusteltiin mm. yhteistyöpalaverissa Tallinnan yliopiston kanssa Tallinnassa toukokuussa 2017, mutta sekä koulutustiimin että Tallinnan yliopiston kanssa päädyttiin toisenlaiseen lopputulokseen. Suunniteltu yhteinen tulevaisuuspaja jäi pitämättä, eikä ELO-projektin valmennuksesta syntynyt yhteistä opintojaksoa, mutta sen sijaan päädyttiin toisenlaiseen yhteiseen koulutuskokonasuuteen, joka päätettiin toteuttaa kokonaan englannin kielellä (Global Vocational Teacher)
  3. Tämän kohdan tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen hankkeen osalta sellaisenaan. Koulutuksesta on nyt olemassa ns. pilotoitu ja valmisraakaversio. Valinnaisina opintoina toimisi hyvin jo nyt, tosin tehtäviä pitäisi vielä syventää. Myös myytävänä tuotteena toimisi jo nyt, sen vuoksi koulutus on laadittu myyntiä ajatellen OptimaPro -verkkoalustalle.
  4. Koulutuksessa kerätyn palautteen pohjalta kohdan neljä tavoite on saavutettu, valmennus voisi hyvin toimia opetus- ja ohjaushenkilöstön kehittämisen välineenä ja tämänkaltaiselle valmennukselle on juuri nyt oppilaitoksissa huutava tarve.
  5. Tavoitteet on saavutettu. Koulutukseen sisältyi kouluttajien keräämä ennakkokysely. Ennakkokyselyyn saatiin runsaasti aineistoa eri kouluasteilta (peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus ja korkeakoulusektori) Aineistoa on analysoitu ja hyödynnetty valmennusprosessin aikana. Lisäksi kouluttajilla on valmisteilla aineistoon liittyvä verkkojulkaisu, kanavan –ja alustavan pohtiminen on vielä kesken. Palautteessa toistuvat ”tulevaisuuden hallinnan tunne”, ”miten omaa ajattelua laajentaa muiden ajattelun kuuleminen” ja ”oman ajattelun laajentaminen”, lisäksi valmennukseen valitut /kehitetyt välineet ovat toimineet palautteen perusteella hyvin ja ovat osoittautuneet toimiviksi.Tuotteistamisen näkökulmasta pyritty siihen, että dioilla ja tehtävillä ja kaikella käytetyllä materiaalilla on yhtenäinen visuaalinen ilme. Ilme liittynyt valmennuksen tavoitteeseen. Voimaannuttava ote on ollut valmennuksen kokonaisvaltaisena tavoitteena.

Kaiken kaikkiaan verkkotapaamisia ja –valmennuksia on ollut yhteensä 12, mutta osallistujat ovat osallistuneet yhteensä kuuteen erilliseen tapaamiseen. Osallistujia oli yhteensä 10, mutta yksi osallistuja joutui perumaan tulemisensa aikatauluongelmien vuoksi. Ryhmiä oli kaksi, ammatillisen koulutuksen ryhmä sekä ammattikorkeakouluopettajien ryhmä. Samasta oppilaitosmuodosta tulleet opettajat saivat jakaa ajatuksia muutoksista ja saivat samalla vertaistukea.

Mitä matkan varrella opittiin: kollegoille suunnatut hyvät vinkit ja uudet käytänteet

 Yhteisen ymmärryksen rakentamiseen on syytä varata paljon aikaa, etenkin kun koulutuksen teema on moniulotteinen ja moninainen. Koulutuksen suunnitteluun tulisi ehdottomasti (kalenterin niin vain salliessa) varata yhteiset ajankohdat ja hetket. Nyt tulevaisuuspaja sekä muutosvalmennusprosessi olivat osittain päällekkäisiä, johtuen yhteisten suunnitteluaikojen löytymättömyydestä. Uudessa toteutuksessa on syytä varata enemmän aikaa kouluttajien yhteiselle työskentelylle sekä sopia tarkemmin materiaalien jakamisen käytännöt.

Suunnittelutiimi: Eila Burns, Kaija Peuna-Korpioja, Seija Mäkelä ja Milla-Maarit Salo, AOKK sekä Anne Hakala, Koulutuksen kehittämispalvelut (Tulevaisuuspaja-osio), Jyäskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu