Tutkinto valmiiksi -ohjausmalli

Miksi opinnot viivästyvät?

JAMKissa havaittiin keväällä 2017, että tradenomiopiskelijoiden jatkoaikahakemusten määrä oli kasvussa. Mistä johtuu, että opiskelijat eivät saa opintojaan määräaikana päätökseen ja mikä on opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden todellinen osuus tässä kokonaisuudessa? Asian tarkastelu keskeyttäneiden kohdalla osoitti, että useimmilla opiskelijoilla oli opinnäytetyö jäänyt puuttumaan.

Opintojen keskeytymisen on laaja ongelma, sillä opinnäytetyö puuttuu Suomessa n. 15 000 opiskelijalta. Esimerkiksi professori Juha T. Hakalan jo vuonna 1997 perustamassa Maisterihautomossa keskityttiin pro gradun ohjaukseen loistavin tuloksin. Jyväskylän yliopisto tarjoaa Graduretriittiä sekä opintopistemäärältään erilaisia kursseja pro gradun eri vaiheista selviytymiseen. FUASin (Federation of Universities of Applied Sciences) rahoittama, Laureassa toteutettu intensiiviviikko Master Thesis- Camp myös nosti valmistuvien määrää ennätysmäisesti.

Juha T. Hakalan kehittämä ohjausmalli on toteutettu myös Centria ammattikorkeakouluun Valmistumishautomossa:
Valmistumishautomo on oljenkorsi niille opiskelijoille, joiden opinnot ovat viivästyneet työssäkäynnin, henkilökohtaisen elämäntilanteen tai puutteellisen ohjauksen takia. Valmistumishautomon tavoitteena on tehostetusti auttaa opiskelijoita saattamaan loppuun lähes valmiit opinnot sekä opinnäytetyö. Henkilökohtainen ohjaus, avustaminen opinnäytetyöpaikan löytämisessä sekä mahdollisuus nopeaan palautteeseen opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa ovat hautomon tärkeimpiä toimintatapoja.’ (website Centria, 2012)

Kuten edellä mainitaan, huomio oli kiinnitetty ‘viivästyneisiin’ opintoihin. Viivästyminen edeltää usein opintojen keskeytymistä. Voimme kenties jo arvata hankkeen tulokset – kyllä, tutkinnon suorittaneiden määrä nousi Centria amkissa.

Snellmanin kesäyliopisto tarjoaa jo 15.  kerran Gradusparraus-etäkurssista. Kurssilla luvataan ohjausta, yhteisöllisyyttä sekä tukea työtilanteen kohentamiseen. Korkeakoulut ovat ostaneet ohjaukseen liittyvää koulutusta ja valmennusta myös ulkopuolisilta yrityksiltä.

Miksi opinnäytetyöt eivät edisty?  

Projektin aikana selviteltiin ja luokiteltiin vuonna 2016 tehdyn Webropol-kyselyn ’Ohjauksen toimivuus’  ja ‘Opinnäytetyön ohjaus’ -aineisto. Noin 860 avoimen kysymyksen vastaukset jakautuivat neljään pääkategoriaan:

  1. Palaute: epäselvä, viipyvä (3 viikkoa) ja kokonaan puuttuva.
  2. Konkreettisen tuen tarve: Webropol-kyselyn tekeminen, purkaminen ja analysointi, SPSS, Skype, Adobe Connect Pro, ASIO, matematiikan laskut
  3. Tukitoimien tarve: tutoropettajien neuvonta tukitoimiin, ‘varauspalvelu nettiin’
  4. Fast Lane: JAMK on monelle välietappi koulutus-/urasuunnitelmissa (aiempi AMK). Opiskelijat haluavat heti opintojen alussa tietää kuinka tutkinnon voisi suorittaa nopeammin ja ‘Kärki-infot selkeämmiksi

Positiivista palautetta kyselyissä saivat nopeasti palautetta antavat opettajat ja ohjaajat sekä opinto- ohjaajien Pop-Up Lounge. Eräs opiskelija kirjoitti: ‘’Tutorini on kyllä mestari vastaamaan s-postilla nopeasti, joten olen hyvässä asemassa.’

Muita kyselyssä esiin nousevia asioita olivat vertaistuen tarve sekä uraohjaus. Ominaista nopeasti kehittyvälle alalle on epäselvä tulevaisuuden kuva, joka erityisesti TIKOn kohdalla on koettu vaikuttavan opiskelijoiden motivaatioon. Sen vuoksi selkeällä, nopealla ja rakentavalla palautteella sekä oppimaan oppimisella että yhteisöllisyydellä on suora yhteys myös opinnäytetyöstä selviämiseen.

Monipuolinen tarjonta ei tavoita opiskelijoita

Esimerkiksi JAMKin ‘Sujuvuutta opintoihin’ kurssille ei juurikaan tule opiskelijoita. Myös akateeminen kirjoitus on suuri huolen aihe, johon onkin kehitetty jo käytössä olevia tukiharjoituksia International Business- tutkinto-ohjelmassa. JAMKin ja JYU: n järjestämälle Creating Careers- kurssille ei myöskään ole ollut tulijoita.

Hyvin monenlaisia tukitoimia on siis tarjolla, joten ongelma on enemmänkin kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa. On haasteellista etsiä, kun ei tiedä mitä etsii.

Professori Juha T. Hakalan Opinnäytetyön ohjausluento marraskuun lopussa herätti keskustelua ja tilaisuuteen osallistui n. 20 henkilöä, joista kolme oli opiskelijoita. Luento tallennettiin ja polkuavaimet linkkeineen jaettiin osallistujille. Hakala painotti erityisesti opiskelijoiden erilaisuutta, erilaisia lähestymistapoja ja nopeaa palautetta opinnäytetyötä ohjatessa. ‘Joskus voi ottaa askeleen taaksepäin ja katsella edistymistä, kun taas toisinaan pitää varata tarpeeksi rautalankaa pöydän kulmalle.’ (Hakala, 2017) Esiin nousi myös Celia- kirjaston tarjoamat mahdollisuudet kirjoitetun tekstin tuottamisessa haastavissa tilanteissa.

Kontaktointi tuotti tärkeää tietoa

JAMKin Liiketoiminta-yksikön amk-opintonsa keskeyttäneisiin opiskelijoihin otettiin yhteyttä. Puhelinkeskustelun jälkeen opiskelijoille lähetettiin infopaketti, joka sisälsi tutkinto-ohjelmakohtaisen opinto-ohjaajan ja lehtorin yhteystiedot sekä etenemisohjeet seuraavaan vaiheeseen.

Keskusteluissa selvisi monien menneen työharjoittelupaikan imussa työhön ja usein he olivat edenneet hyvin urallaan. Oli myös alan vaihdoksia ja perustettu yrityksiä, jota seurasi perheen perustaminen. Opintojen viivästyksen syynä olivat myös terveydentila itsellä tai lähiomaisella ja elämä itse.

Opinnäytetyön puuttuminen ja heti toisena ruotsin kurssi olivat yleisimpiä puuttuvia opintoja. Joukossa oli myös opiskelija, jolla oli valmis opinnäytetyö jäänyt palauttamatta. Yleinen väärinymmärrys haastatelluilla oli siinä, että koko tutkinto täytyisi suorittaa uudelleen ja että kaikki tehty työ on mennyttä. Yleistunnelma tutkinnon loppuun suorittamisen mahdollisuudesta oli helpottunut ja positiivinen haastateltujen parissa. Jotkut lähellä asuvat opiskelijat varasivatkin jo samalla viikolla ajan tapaamiseen joko lehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa.

Prosessi itse etenee ‘Tutkinnon loppurutistus II’- vaiheeseen, jolloin opiskelijat aloittavat tutkinnon loppuun suorittamisen. Suosituksena on tunnistaa edessä olevat karikot yksityiskohtaisesti, ottaa opettajat hyvissä ajoin suunnitteluun mukaan ja investoida tiedottamiseen. Kun räätälintyötä tehdään, oleellista on tarkka koordinointi ja muistaa että tietoisuus on yhteisöllisyyden avain.

#tutkintovalmiiksi #nytsealkaa #kalkkiviivatpölisee #JAMK

Yhteenveto projektin tuloksista

  1. JAMKin Liiketoimintayksikössä voidaan projektin tuloksena ottaa käyttöön viivästyneiden tai kesken jääneiden opintojen loppuun saattamiseen tarkoitettu ohjausmalli, joka pohjautuu professori Juha T. Hakalan soveltamaan malliin. Suurin syy keskeyttämisiin on ollut puuttuva opinnäytetyö.
  2. Liiketoimintayksikössä viimeisen 10 vuoden aikana keskeyttäneisiin opiskelijoihin on otettu yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla, mikäli opintoja on ollut 180 opintopistettä tai yli keskeyttämisvaiheessa. Opiskelijoita oli yhteensä 53, joista 29 on ilmoittanut halukkuutensa tehdä tutkinto loppuun saakka. Ohjaajat ovat jo tavanneet ensimmäiset opiskelijat ja näille opiskelijoille tarjotaan keväällä ja syksyllä Tutkimus ja kehittäminen –opinnot, jotka edeltävät opinnäytetyötä. Opiskelijoita ohjataan aluksi avoimen amkin kautta tekemään puuttuvia opintoja, jonka jälkeen on mahdollista hakea erillistä opinto-oikeutta yhden vuoden ajaksi.
  3. Liiketoimintayksikkö kehittää projektin tuloksena yhdessä Koulutuksen kehittämispalveluiden kanssa ns. Academic Support Center -mallia, mikäli työlle saadaan yksimielinen tuki. Malli tukee opiskelijoita vaikeissa oppiaineissa ja mm. opinnäytetyön kirjoittamisessa. Malli on varsin yleinen korkeakouluissa.

Kirjoittaja: Ulla Ceesay, Liiketoimintayksikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

LÄHTEET

Centria. Valmistumishautomo, 2012. Accessed 02.01.2018. Retrieved from https://tki.centria.fi/project/valmistumishautomo/62

Gradusparraus Snellmanin Kesäyliopisto. Accessed 02.01.2018. Retrieved from https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/97/article-26998

Hakala, J.T., Raiski, S.: Maisterihautomo, 2010. Accessed 02.01.2018. Retrieved from https://www.chydenius.fi/esittely/yksikot/kasvatustieteet/maisterihautomo

Turunen, H. HAMK Stories International Edition 2016. Accessed 02.01.2018. Retrieved from https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_stories_intl_2016_web

JYU. Gradupajat keväällä 2018. Accessed 02.01.2018. Retrieved from https://kielikeskus.jyu.fi/ajankohtaista/gradupajat-kevat-2018

SVAL. Valtiotieteilijä, Kulutus murroksessa, 2010. Accessed 02.01.2018. Retrieved from https://www.uralehti.fi/wp-content/uploads/2017/02/Val1-2010.pdf