JAMK Summer School

Elinikäisen oppimisen edistämisen tavoitteena oli JAMK Summer Schoolin kehittäminen: brändin ja imagon vahvistaminen, markkinoinnin tehostaminen ja positiivinen asiakaskokemus sekä uudenlaisen yhtenäisen toteutusmallin ja sen pilotoinnin suunnittelu elokuulle 2018. Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan, tukipalveluiden, opiskelijahallinnon ja viestinnän/markkinoinnin yhtenäistämistä ja yksinkertaistamista sekä päällekkäisten/rinnakkaisten toimintojen karsimista.

Tavoite oli monitahoinen ja siihen ei lyhyen toteutusajan vuoksi täysin ehditty päästä, kuitenkin päästiin hyvään vauhtiin ja työ jatkuu 2018. Kehittämisessä edettiin kahdella tasolla – analysoitiin toimivia kesäkoulumalleja muualla ja samaan aikaan käynnistettiin elokuun 2018 uudenlaisen toteutuksen suunnittelu.

Tiedonkeruu, suositukset ja tulokset

Kesäkoulun kehittämisen avuksi pyrittiin etsimään hyviä toimivia toteutuksia muualta. Tapaamiset ja keskustelut EAIE (European Association for International Education) –konferenssissa syyskuussa 2017 sekä benchmarking –matka Tanskaan (Copenhagen Business School, 20 vuotta, 2200 opiskelijaa/v) ja Alankomaihin (Utrecht Summer School, 35 vuotta, 4000 opiskelijaa/v) marraskuussa 2017 antoivat hyvän pohjan kehittämiselle. Kerätyn tiedon pohjalta kootaan yhteen ’menestyksekkään kesäkoulun mahdolliset avaimet’ ja mietitään, mitkä niistä ovat sovellettavissa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Työryhmä laati suositukset elokuun kesäkoulutoteutuksen opintotarjonnalle. Tuloksena on keskitetysti hallinnoitu elokuun kesäkoulutoteutus Mix and Match ajalla 13.-31.8.2018, tarjolla kahdeksan opintojaksoa eri yksiköistä. Kehittämishanke johti myös laajempaan hyödylliseen keskusteluun ammattikorkeakoulun erilaisten ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattujen koulutusten suhteesta toisiinsa (Exchange programmes, Double degree programmes, English-language Degree Programmes, Study Abroad Programmes/Study Tours, Summer School, Further education and capacity building, Made-to-order education, Short Programmes).

Keskeisiksi tämänkin kehittämishankkeen näkökulmasta nousivat lainsäädäntö-, talous- ja markkinointikysymykset. Elokuun kesäkoulutoteutuksen myötä kesäkoulun yhteiseen hallinnointiin on nyt varattu summa kansainvälistymispalveluiden budjetista vuodelle 2018.

Johdon sitoutuminen ja selkeä organisaatio oleellista onnistuneessa kesäkoulussa

Haastavinta tässä kehittämisprojektissa oli aikataulu vuonna 2017 – päätös tuesta saatiin juuri ennen kesälomia ja varsinaiseen työhön päästiin vasta elokuussa. Pieni työryhmä on mahdollistanut tehokkaan työskentelyn. Samalla se tarjosi myös idean ja mahdollisuuden kokeilla uudenlaista tapaa kesäkoulun suunnitteluryhmän työskentelyyn jatkossa. Koska kehittämishanke koski kaikkia ammattikorkeakuun yksiköitä, työskentelyä olisi helpottanut johdon selkeämpi sitoutuminen asiaan.

Elokuun 2018 kesäkoulutoteutuksen suunnittelu jatkuu aktiivisesti heti vuoden 2018 alussa käytännön tasolla. Muualta saatuja hyviksi havaittuja käytänteitä ja niiden soveltuvuutta Jyväskylän ammattikorkeakoululle pohditaan työryhmässä ja niiden pohjalta tehdään ehdotus ammattikorkeakoulun johdolle. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousee selkeästi kaksi asiaa: johdon sitoutuminen ja laatu. Miksi kesäkoulu järjestetään, mitä sillä tavoitellaan ja kuinka tavoitteisiin pääsyä mitataan? Kuinka taataan tasainen laatu niin sisällöissä, toteutuksessa kuin hallinonnissa?

Käytännön organisoitumiseen ehdotetaan aiempaa tehokkaampaa mallia: pientä kehittämisryhmää, jossa on edustus kustakin yksiköstä, koordinoijana kansainvälistymispalveluiden asiantuntija. Tämän lisäksi Yammeriin on perustettu JAMK Summer School –ryhmä, jossa kaikki kesäkoulun toteutuksessa mukana olevat ja muutkin aiheesta kiinnostuneet voivat olla mukana ja jakaa tietoa.

Kirjoittaja: JAMK Summer Schoolia koordinoiva Minna Junttila, Kansainvälistymispalvelut

Työryhmä: Anneli Kakko, Mari Kolu, Ani Lietonen, Sirpa Tuomi ja Suvi Ylänen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu