Suomalainen musiikkikampus panostaa pelillisyyteen ja uusiin teknologioihin

Suomalainen musiikkikampus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattiopiston muodostama musiikkikoulutuksen ja -tutkimuksen osaamiskeskittymä. Kolmen organisaation yhteinen musiikkialan henkilöstömäärä on noin 150. Musiikkikampuksella opiskelee noin 700 ammattiin tähtäävää opiskelijaa. Lisäksi Jyväskylän ammattiopiston taiteen perusopetuksen piirissä on noin 1500 opiskelijaa. Suomalaisella musiikkikampuksella toimivat Jyväskylän ammattiopiston muusikon koulutus ja musiikin ja tanssin perusopetus, Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin koulutus sekä Jyväskylän yliopiston musiikin laitos sekä muu musiikin opetus lähinnä opettajankoulutuslaitoksella.

Suomalainen musiikkikampuksen visiona on olla kansainvälisesti tunnustettu ja ainutlaatuinen musiikkialan tutkimus-, kehittämis- ja osaamisympäristö, jonka kulmakivet ovat uuden tutkimustiedon luominen ja soveltaminen, uuteen tietoon perustuva musiikkipedagogiikan kehittäminen ja strateginen kumppanuus. Musiikkikampus toimii aktiivisessa yhteistyössä Jyväskylän ja koko Keski-Suomen kulttuuritoimijoiden, yritysten ja julkishallinnon kanssa. Suomalaisen musiikkikampuksen kehittämistyön pohjana on ollut kolme strategista kehittämisteemaa: musiikki yhteisöjen hyvinvoinnissa, musiikkialan liiketoimintaosaaminen ja johtaminen sekä musiikkiteknologian pedagogiset sovellukset.

Suomalaiselle musiikkikampuksella toteutetaan parhaillaan PLAY. Pelillisyys, asiantuntijuus ja yrittäjyys musiikissa – hanketta, jonka päätoteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Jyväskylän ammattiopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta. Hanke tukee vahvasti musiikkikampuksen kolmatta strategista kehittämisteemaa eli musiikkiteknologian pelilliset sovellukset.

PLAY-hankkeen päätavoitteena on nostaa Suomalaisen musiikkikampuksen henkilöstön musiikkikasvatusteknologiaan ja pelillisyyteen liittyvä pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti korkealle tasolle. Hankkeen aikana on testattu ja otettu käyttöön pelillisyyttä ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviä pedagogisia menetelmiä musiikkikampuksen eri koulutusasteille.  Samalla on rakennettu vahvempia verkostoja pelialan yritysten ja musiikkialan toimijoiden kanssa. Tietoa PLAY-hankkeesta on koottu tähän portaaliin.  Syksyllä 2017 hankkeen taustoista, toiminnasta ja tuloksista voi lukea tarkemmin, kun siitä kirjoitettu julkaisu ilmestyy.

Jyväskylässä on korkeatasoista ja monipuolista osaamista sekä pelialaan että musiikkiin liittyen. Näiden kahden osaamisalueen yhdistäminen yhtäältä pelimusiikiksi ja toisaalta musiikin oppimispeleiksi olisi järkevä ja hyvä strateginen linjaus, jolla voisi olla suuri alueellinen merkitys.  Näin ollen Jyväskylässä musiikin hyödyntäminen paitsi pelillisyyden niin myös virtuaalisen- /lisätyn todellisuuden kontekstissa on todellinen kehittämismahdollisuus.

Suomalainen musiikkikampus jatkaa musiikkiteknologiaan ja uusiin käyttöliittymiin perustuvaa kehittämistyötään ja suunnitteilla on hankkeita tähän teemaan liittyen. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi virtuaalitodellisuuden, laajennetun todellisuuden ja muiden uusien käyttöliittymien mahdollisuuksia, mitä kautta esimerkiksi musiikin etäopiskeluun tai musiikillisten sisältöjen kytkeminen matkailuun voi saada aivan uusia ulottuvuuksia. Tätä kautta siitä hyötyy Jyväskylä, koko Keski-Suomi ja mahdollisesti myös koko Suomi.

Petri Jussila, projektiasiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointi