Kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta kehittämässä

Kuntoutuksen tutkimus on valtakunnallisesti hajallaan. Lisäksi synergiaeduissa sekä yhdessä kehittämisessä on vielä hyödyntämättömiä voimavaroja. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamassa REcoRDI-hankkeessa vahvistetaan kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta ja sen hyödyntämistä rakentamalla uudenlaista kuntoutuksen ekosysteemiä ja tutkimuksen tiekarttaa vastaten alueellisiin tarpeisiin. JAMKissa hankkeeseen osallistuu Hyvinvointiyksikön soveltavan tutkimuksen ryhmä tutkimusapulaisineen.

 

      Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation

 

Kuntoutuksen ja kuntoutumisen tutkimus- ja kehittämistoiminta

Kuntoutus toteutuu monialaisesti ja moniammatillisesti eri kuntoutusmuotojen ja/tai eri järjestäjätahojen yhteistyönä. Sen tavoitteena on henkilön toimintakyvyn tukeminen yksilöllisten ja merkityksellisten tavoitteiden mukaisesti. Kuntoutuminen ymmärretään yksilön ja ympäristön väliseksi muutosprosessiksi, jonka kuntoutujien ja ammattilaisten yhteistoiminta mahdollistaa. (Autti-Rämö ym. 2016)

Vaikuttavan kuntoutustoiminnan kehittymistä heikentää hajanainen kuntoutuksen tutkimus- ja verkostoyhteistyö tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) toteuttavien toimijoiden välillä.  Tutkimustyö ja kuntoutuksen laadun sekä vaikuttavuuden kehittäminen edellyttävät monialaista ja moninaista soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Soveltavalla tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa hyödynnetään olemassa olevaa tietoa käytännössä havaittujen ongelmien ratkaisemiseen, olemassa olevien toimintamallien kehittämiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen.

Tällä hetkellä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten siirtyminen käytännön toimenpiteiksi on pitkä prosessi. Tulosten hyödyntämistä tulisi tehostaa, mikä edellyttää uudenlaista ja tehokkaampaa verkostoitumista ammattilaisten ja tutkijoiden välillä. Edelleen tarvitaan uudistuvaa osaamista erityisesti kuntoutuksen soveltavaan tutkimukseen.  Soveltavaa tutkimusta on esimerkiksi sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai TKI-toiminnassa uusien menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemiseksi.

Millaista on Suomessa tehtävä kuntoutuksen soveltava tutkimus?

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ei ole kokonaiskuvaa siitä, millaista kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta Suomessa tehdään ja millaisia tietoaukkoja, haasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia on tunnistettavissa.

Tähän haasteeseen on tartuttu JAMKin ja Metropolian ammattikorkeakoulun yhteisessä REcoRDI-hankkeessa. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda laadukas, systemaattinen ja vaikuttava monialaisen kuntoutuksen soveltava tutkimus, mitä ohjaa alustaekosysteemissä yhteistyössä kehitetty tiekartta. Tiekartan avulla on mahdollista edistää laadukasta ja systemaattista soveltavaa tutkimustoimintaa ja sen hyödyntämistä asiakaslähtöisen kuntoutuksen käytännöissä. REcoRDI-hanke rakentuu viidestä kokonaisuudesta (kuva 1), jotka limittyvät toisiinsa.

 

Kuva 1.REcoRDI-hankkeen toimet (Rantakokko ym. 2019).

 

REcoRDI-hankkeessa lähdetään liikkeelle alueellisista tarpeista edeten kansalliselle tasolle. JAMKilla ja Metropolialla on hankkeessa omat kärkiteemansa. JAMK:ssa nämä ovat ”aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus”, ”asiakas- ja palveluohjaus ja saumattomat kuntoutumisprosessit” sekä ”kuntoutumisen teknologiat ja ympäristöt”. Ekosysteemejä ja tiekarttaa kehitetään aluksi näiden kärkien suuntaisesti alueellisesti, keräten oppia ja kehittäen hyviä toimintamalleja, minkä jälkeen toimintaa laajennetaan kansalliselle tasolle.

Hankkeessa toteutettavan valtakunnallisen selvitystyön avulla tunnistetaan kuntoutuksen soveltavaan tutkimukseen liittyviä tarpeita ja tietoaukkoja. Loppuvuodesta 2019 on lähetetty kysely kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta tekevät henkilöille. Kyselyllä halutaan kartoittaa soveltavan tutkimuksen tekemistä Suomessa sekä tietoa tutkimusaiheista, tutkimusmenetelmistä, yhteistyöstä, rahoituksesta, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja siihen on mahdollisuus vastata vielä alkuvuodesta 2020 (https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/bce8668f-7fb8-41cd-9e9b-6f041a3bb9fd?displayId=Fin1882987). Kyselyn yhteydessä on mahdollisuus ilmaista halukkuutensa osallistua hankkeen aikana järjestettäviin työpajoihin ja soveltavan kuntoutuksen kehittämistoimintaan.

Kuntoutuksen soveltavan tutkimustoiminnan hyvää käytäntöä kehitetään yhdessä hyödyntäen käytännön ammattilaisten, kokemusasiantuntijoiden ja tutkijoiden kokemusta ja osaamista. Vuoden 2020 aikana hankkeessa järjestetään työpajoja kuntoutuksen asiantuntijoille ja tutkijoille alueellisten kuntoutuksen ekosysteemien rakentamiseksi. Työpajat toteutetaan Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. Niissä keskitytään siihen, mitä kuntoutuksen soveltava tutkimus on tulevaisuudessa ja miten sen vaikuttavuutta voidaan lisätä.

Lisäksi olennaisena osana hankkeen toimintoja on tutkimusosaamisen vahvistaminen erilaisilla koulutuksilla sekä TKI-hankesuunnittelun ja tutkimusprosessin mallintamisella. Tarkoituksena on, että tiekartan osana julkaistaan tutkimusprosessin mallipohja, ”template”, jota hyödyntäen tutkimuksen eri vaiheet ja aineistonkeruun vaatimukset voidaan ottaa paremmin huomioon hankesuunnittelussa. Tällöin on mahdollista kehittää käytännössä aidosti hyödyllisiä ratkaisuja tarttuen tutkimuskohteisiin, jotka ovat merkityksellisiä kuntoutuksen ja kuntoutumisen arjessa. Samalla mahdollistuu tutkimuskapasiteetin sekä uusien käytäntöjen, innovaatioiden ja liiketoiminnan kasvu.

Hankkeen tulokset implementoituvat ekosysteemissä koko hankeprosessin ajan. Yhteiskehittäminen mahdollistuu yhteisellä ”tulevaisuudenkuntoutus.fi” alustalla (avautuu keväällä 2020), jossa voi keskustella, sekä tuoda ja hakea tietoa kuntoutukseen liittyvistä asioista, etsiä yhteistyökumppaneita tai ehdottaa tutkimusaiheita. Tarkoituksena on tuoda yhteen kuntoutusalan toimijoita, tutkijoita, päättäjiä ja muita kuntoutuksesta kiinnostuneita.

Soveltavan tutkimuksen avulla on mahdollista vastata sellaisiin tutkimus- ja kehittämistehtäviin, joissa ilmiö on lähtökohdiltaan Kuntoutuksen uudistamiskomitean (2017) linjausten mukainen eli asiakaslähtöinen, kuntoutujan toimintaympäristön ja arjen huomioiva sekä saumattomia prosesseja edistävä. Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen ekosysteemistä ja tiekartasta hyötyvät kuntoutuksen parissa toimivat ammattilaiset sekä viimekädessä myös kuntoutujat, joiden toimintakyvyn tukeminen ja edistyminen arjessa vahvistuu.

 

Kirjoittajat

Jaana Paltamaa, vanhempi tutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Hyvinvointiyksikkö

Nea Vänskä, lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu

REcoRDI –tutkijaryhmä, Jyväskylän ja Metropolian ammattikorkeakoulut

 

Lähteet

Ilona Autti-Rämö, Anna-Liisa Salminen. Kuntoutumisen hyvät käytännöt. Teoksessa Ilona Autti-Rämö, Anna-Liisa Salminen, Marketta Rajavaara ja Aarne Ylinen (toim.) Kuntoutuminen. Duodecim, 2016.

Kuntoutuksen uudistamiskomitea (2017). Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. Saatavissa:<http://julkaisut.valtioneuvosto>.

Rantakokko M, Sipari S, Paltamaa J, Malinen K, Korniloff K, Harra T, Vänskä L, Lehtonen K. RECORDI – Monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimustoiminnan vahvistaminen ekosysteemissä. HANKE-esittely.  Kuntoutus 2019; 42(3): 44−48.

 

REcoRDI-hankkeen edistymistä voit seurata Metropolian ja JAMK:n kotisivuilla sekä Twitterissä tunnuksella @REcoRDIhanke.  Yhteinen alusta ja hankkeen kotisivut (kuntoutuksentulevaisuus.fi) aukeaa kevään 2020 aikana

 

 

| Kirjoittaja: