Taidetoiminta hoitolaitoksissa lisää tasa-arvoa ja hyvinvointia

Kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa, myös hoito- ja hoivalaitoksissa? Tätä tutkii Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke. Siinä on nostettu keskiöön taiteeseen osallistumisen tärkeys läpi elämänkaaren. Taidetta tulee tarjota matalalla kynnyksellä lapsuudesta vanhuuteen asti. Taiteeseen osallistumisen tärkeys ja mahdollisuus tulee taata myös silloin kun ihminen tarvitsee hoitoa ja hoivaa. Tieteellistä näyttöä on saatu taiteen merkityksestä useiden sairauksien hoitamisessa, hallitsemisessa ja ehkäisemisessä ja ennen kaikkea terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Taiteessa on potentiaalia moneen ja moneksi.

 

Arts in Hospital

Arts in Hospital -hanke syntyi osana Yhdistyneiden kansakuntien kulttuurikehityksen vuosikymmentä 1988–1997 leviten kaikkiaan 18 jäsenmaahan. Suomi on osallistunut kansainväliseen Arts in Hospital –hankkeeseen vuodesta 1992 alkaen. Arts in Hospital -hanke on tukenut kehitystä, joka on johtanut inhimillisen, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman karttumiseen kohti kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Arts in Hospital –hankkeen voi katsoa mahdollistaneen ja luoneen Suomeen useita verkostoja ja hankkeita, käsitteitä ja käytäntöjä. Arts in Hospital on hanke, jonka seurauksena kansalliset ja paikalliset toimintatavat ovat moninaisia kuten taidekin niissä näyttäytyy: moniäänisenä ja monitulkintaisena.

 

 

Katse vuoteen 2025: lisääntyvä tarve ikääntyvien väestöryhmässä

Hoitolaitoksissa toteuttavan taide- ja kulttuuritoiminnan edellytyksiä ja hahmottamista peilaa tulevaisuuden kulttuuripolitiikkaa vuoteen 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiassa nähdään monessa kohtaa merkittävänä kansalaisten osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin. Strategian mukaan osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet. Kuitenkin taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalveluiden tarjonta sosiaali- ja terveydenhuollossa vaihtelee alueittain.

Strategia näkee, että hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävien taide- ja kulttuuripalvelujen ja -tuotteiden kysyntä lisääntyy – eniten ikääntyvien väestöryhmissä. Moniammatillinen palvelutoiminta korostuu entisestään. Tarve jatkaa ja edelleen kehittää kunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja kulttuuritoimen välille jo syntyneitä yhteistyörakenteita tulee olemaan esillä uudistusten toteuttamisvaiheen jälkeenkin. Hallinnonalojen välinen yhteistyö korostuu. Sen lisääntyessä taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset saadaan leviämään aiempaa laajemmin yhteiskuntaan.

Osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin tulee lisätä myös hoitolaitoksissa, joko ammattitaiteilijoiden toteuttamana tai hoitohenkilökunnan toimesta. Toiminnan kytkeminen esimerkiksi yhteisötaiteelliseen tai sosiokulttuuriseen kontekstiin edesauttaa toiminnan jäsentämistä ja pitkäaikaista kehittämistoimintaa. Ammattitaitelijoiden toteuttamia hyviä esimerkkejä on Keski-Suomessa runsaasti. Keski-Suomen Tanssin ohjelmistoon tehty tanssitaiteilija Teija Häyrysen Käsien tanssi on suunniteltu vuorovaikutteinen teos ikääntyvälle vuodepotilaalle ja saattohoitovaiheeseen. Sairaala Novassa kuvataiteesta pääsee nauttimaan eri osastoilla, mutta myös internetissä. Taiteen osallistava potentiaali on tunnistettu.

 

Kirjoittaja:

Jari Karttunen, TanssitM, Tanssinopettaja (YAMK), Erityisopettaja

Lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

 

Luettavaa

Arts Equal 2020. Tietoa hankkeesta. Taideyliopisto. http://www.artsequal.fi/fi/tietoa-hankkeesta

 

Käsien tanssi. Tanssitaiteilija Teija Häyrysen Käsien tanssi on duetto ikääntyvälle ja tanssijalle. Keski-Suomen tanssin keskus. http://tanssinkeskus.fi/tuotekortti/kasientanssi/

 

Liikanen Hanna-Liisa 2003. Taide kohtaa elämän. Arts in Hospital –hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa. Helsinki SMS-Tuotanto Oy

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:20. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79811/okm20.pdf

 

Sairaala Nova. Taideteokset. 2.9.2019 julkaistua taidetta vuodeosastojen (kerrokset 5-7) potilashuoneiden ovissa ja kalustelevyissä. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. https://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti/Taide/Taideteokset

 

Suomen kulttuurirahasto 2019. Taidetta hoitolaitoksiin. Suomen Kulttuurirahasto 2018. https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto/taidetta-hoitolaitoksiin

 

Unric 2019. WHO:n raportti: Taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin. Yhdistyneiden kansakuntien alueellinen tiedotuskeskus. https://unric.org/fi/whon-raportti-taide-voi-tarjota-innovatiivisia-ratkaisuja-monimutkaisiin-terveyshaasteisiin/