Robotti tuli töihin – Etäläsnäolorobotiikalla Covid-19 pandemian aiheuttamia haasteita vastaan hyvinvointialan yrityksissä

Robotti tuli töihin -projektissa vanhus- ja vammaispalveluita tarjoaville hyvinvointialan yrityksille lähdetään kevään 2021 aikana pilotoimaan etäläsnäolon mahdollistavaa teknologiaa ja robotiikkaa. Tarve tällaisen teknologian hyödyntämiselle on noussut vahvasti esille 2020 alkaneen Covid-19 pandemian aikana. Yritykset ja palveluyksiköt ovat rajoittaneet vierailuita tiloihinsa ja asiakkaiden sekä henkilökunnan kohtaamisia tartuntojen pelossa. Palvelut ovat tämän myötä siirtyneet verkon kautta toteutettaviksi ja samalla asiakkaiden sosiaalisista kontakteista tai niiden vähenemisestä on noussut huoli. Tarjolle on tullut erilaisia kohtaamiset mahdollistavia tilaratkaisuita, mutta myös teknologia tarjoaa tähän omat keinonsa.

Robotti tuli töihin -projektissa tehtiin syksyllä 2020 vertailua erilaisista etäläsnäolon mahdollistavista teknologioista. Vertailuissa huomioitiin käyttäjäkokemukset, laitteiden saatavuus, käytettävyys ja hinnoittelu. Käyttäjäkokemuksia kerättiin verkkolähteistä, ammattikorkeakoulu- ja yliopistoverkostoilta, laitteiden käyttäjiltä suoraan sekä julkaistuista materiaaleista kuten artikkelit, raportit ja käyttäjävideot. Projektiin osallistuvilla asiantuntijoilla oli myös aiempia kokemuksia laitteiden käytöstä ja käytettävyydestä. Laitteiden saatavuutta ja hintavertailua tehtiin verkkolähteiden ja yritysyhteyksien kautta. Valinta kohdistui lopulta norjalaisen No Isolationin tuotteisiin AV1 ja KOMP. Kyseinen laitevalmistaja oli lisäksi vielä kiinnostunut yhteistyöstä, joten lähtökohdat laitepilotoinneille koettiin hyviksi. Valittujen laitteiden osalta pilotoinnit ovat projektin asiantuntijoiden saamien tietojen mukaan laajuudeltaan suurimmat toistaiseksi Suomessa tehdyt. Robotti tuli töihin ei kuitenkaan ole ainoa kyseisistä etäläsnäolorobotiikasta ja -teknologioista kiinnostunut projekti. Samaan aikaan myös Sataedu testaa yhteistyössä syksyllä 2020 alkaneen DigiDiakon projektin kanssa KOMPin soveltuvuutta asiakastyöhön.

Millaisista laitteista sitten on kyse?

AV1 etäläsnäolorobotti mahdollistaa laitteen toimimisen käyttäjän silminä, korvina ja äänenä tilassa, jossa laite on. Tällainen teknologia soveltuu mm. henkilöille, jotka eivät sairauden tms. vuoksi syystä tai toisesta pääse osallistumaan sosiaalisiin tilanteisiin. Alkujaan AV1 on suunniteltu koulunkäynnin ja sitä tukevan osallistumisen mahdollistamiseen lapsille ja nuorille. Laitteen ja mobiilisovelluksen avulla käyttäjä saa osallistumisen tunteen ja pääsee vuorovaikuttamaan tilanteissa liikuttamalla robottia, keskustelemalla ja näkemällä robotin ympärille. Laitteeseen on tarjolla myös hallinnointisovellus, joka helpottaa asetusten määrittelyä sekä kertoo robotin tilan ja tarjoaa käyttäjätukea. (The child’s eyes, ears and voice in the classroom, 2021.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: AV1 etäläsnäolorobottia tutkimassa (kuvat: Viivi Kaartinen)

 

Toisena valittuna laitteena oli KOMP. Tämä laite näyttää päällisin puolin TV:ltä, eikä vaadi sen käyttäjältä juuri lainkaan lisäosaamista. Alkujaan laite onkin suunniteltu ikääntyneiden tarpeisiin lähtökohtana se, ettei ikääntyneen tarvitse olla huolissaan oman teknologiaosaamisensa riittävyydestä. Yksi syy valintaan olikin sen automaatioaste loppukäyttäjän näkökulmasta. Laite mahdollistaa ammattilaisten ja läheisten yhteydenpidon ikääntyneeseen tai muuhun laitetta käyttävään henkilöön kuvien jakamisen, viestien, videopuheluiden ja muistutusten kautta. Se voi myös auttaa hahmottamaan vuorokausirytmiä ja kertoo nykyään jopa säätilan. (Revolutionary technology. For those who didn’t grow up with it. 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: KOMP ja kuvaviesti (kuva: Toni Pekkola)

Ensikokemukset asiantuntijoiden näkökulmasta

Laitteiden saavuttua ne otettiin heti testattaviksi projektitiimissä. Alussa ilmeni pieniä haasteita laiteasetuksiin liittyen. Yhteys laitevalmistajaan saatiin kuitenkin saman tien ja varsinainen testaus onnistui toisella yrittämällä varsin helposti valmistajalta saadun pikaisen perehdytyksen jälkeen. Ensi tuntumalta käytettävyys ja laitteiden toiminta arvioitiin projektitiimissä hyviksi, kuten oli hankinnan osalta etukäteen arvioitukin muualta saadun palautteen perusteella. Laitteiden sekä sovellusten käyttö koettiin helpoksi ja vaivattomaksi. Myös kuvan ja äänen laatu yllättivät positiivisella tavalla. Yhteydet saatiin rakennettua sovelluksen käyttäjän ja laitteen käyttäjän välille nopeasti.

Hallinnointisovellusten kautta myös laitteiden ammattimaisempi käyttö mahdollistuu projektin pilottitestauksissa. Muutamia kysymyksiäkin toki heräsi, mutta niihin päästään paneutumaan tarkemmin yrityspilottien aikana. Projektissa jäädään mielenkiinnolla odottamaan, millaisia ajatuksia osallistuvilla yrityksillä on laitteiden testauksiin liittyen ja millaisia kokemuksia syntyy kevään mittaan.

Kirjoittaja:

Toni Pekkola, projektiasiantuntija,

JAMK hyvinvointiyksikkö TKI

Robotti tuli töihin

Robotii tuli töihin on Keski-Suomen alueella 1.4.2019-31.3.2022 toteutettava ESR-hanke, jossa vastataan pk-yritysten tarpeisiin ottaa käyttöön liiketoimintaa tehostavia robotiikan ja automaation ratkaisuja henkilöstön kannalta kestävällä ja tuloksellisella tavalla. Hankkeen toteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY.

Lisätietoa JAMKin robotiikka-hankkeista 

Lähteet:

The child’s eyes, ears and voice in the classroom. 2021. https://www.noisolation.com/global/av1/ viitattu 18.3.2021.

Revolutionary technology. For those who didn’t grow up with it. 2021. https://www.noisolation.com/global/komp/ viitattu 18.3.2021.