WHO:n kansainvälisten luokitusten verkosto: vuosikokous Genevessä 

WHO:n kansainvälisten luokitusten verkosto, WHO-FIC (Family of International Classifications) network, ylläpitää WHO:n kansainvälisiä luokituksia, joihin kuuluu kansainvälinen tautiluokitus (ICD), toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) ja kansainvälinen terveydenhuollon toimenpideluokitus (ICHI). WHO-FIC’n vuosikokous pidettiin lokakuussa 2022 Genevessä, Sveitsissä. Kutsukokouksen teemana oli ”Yhteentoimivuus ja terveystietojen kartoitus”. Minulla oli ilo osallistua kokoukseen pohjoismaisen NordClassin delegaatiossa. Muutaman vuoden etäkokousten jälkeen kansainvälisten kollegoiden tapaaminen oli erittäin antoisaa.  

WHO:n kansainväliset luokitukset terveydenhuollon raportoinnissa 

Sähköisten terveyskertomusten yleistymisen myötä koodattujen ja kerättyjen tietojen määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Nykyään nämä tiedot on koodattu moniin eri terveydenhuollon terminologioihin eri tarkoituksia varten.  Maailman terveysjärjestön WHO:n kansainväliset luokitukset ovat sairauksien, terveydentilojen ja toimintakyvyn raportoinnin maailmanlaajuiset standardit. Terveydenhuollon toimenpiteiden osalta ne tulevat olemaan keskeisessä asemassa tallennettaessa, käytettäessä, vaihdettaessa ja analysoitaessa terveystietoja. (WHO-FIC 2023.) 

WHO:lla on kolme viiteluokitusta (kuva 1), jotka toimivat maailmanlaajuisena standardina terveystietoja, kliinistä dokumentointia ja tilastollista yhdistelyä varten (WHO-FIC 2023): 

  • kansainvälinen tautiluokitus (ICD), jonka uusin versio ICD-11 hyväksyttiin WHO:n kokouksessa vuonna 2019, ja se tuli voimaan 1. tammikuuta 2022,    
  • toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) hyväksyttiin vuonna 2001 ja suomennus valmistui vuonna 2004. Sitä päivitetään jatkuvasti,  
  • kansainvälinen terveydenhuollon toimenpideluokitus (ICHI) on vielä viimeistelyssä. 
Kuva 1. WHO:n viiteluokitukset, ICD-11, ICF ja ICHI, ovat avainasemassa tiedon tehokkaassa esittämisessä ja tiedonsiirrossa (WHO-FIC 2023).  

WHO:n kansainvälisten luokitusten avulla kaikki terveydenhuollon työntekijät (ja potilaat) voivat kommunikoida samalla kielellä. WHO on luonut uuden yhteisen arkkitehtuurin (WHO-FIC Maintenance Platform) ICD-11:n, ICF:n ja ICHI:n kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. (WHO-FIC Maintenance Platform 2023.)

WHO-FIC -verkosto

WHO ylläpitää luokituksia laajan verkoston ja työryhmien avulla.  WHO-FIC verkostoon kuuluu 23 valtion laitoksiin perustuvaa keskusta, seitsemän akateemisiin laitoksiin perustuvaa keskusta ja yhdeksän kansalaisjärjestöä (WHO-FIC Network 2023). Pohjoismaat muodostavat yhden yhteistyökeskuksen (NordClass), joka tekee yhteistyötä WHO:n kanssa edistääkseen käsitteiden, sisällön, terminologian ja viittaussääntöjen oikeaa käyttöä. NordClass rahoitetaan Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin kansallisten terveysviranomaisten rahoittamilla vuosittaisilla avustuksilla. Suomessa THL on virallinen kansallinen organisaatio, minkä vastuulla on myös luokitusten suomentaminen ja niiden käytön edistäminen Suomessa. Suomi oli muutaman vuoden pois NordClassin toiminnasta, mutta liittyi uudelleen vuoden 2022 alussa. (NordClass 2022.)

WHO:n luokitusten ylläpito tapahtuu eri työryhmien kautta

WHO-FIC on perustanut neljä komiteaa, jotka vastaavat kukin omalla alalla työsuunnitelman etenemisestä. Lisäksi on useita viiteryhmiä, jotka käsittelevät tiettyjä luokitusten osa-alueita (esim. kuolleisuus, sairastavuus, toimintakyky ja perinteinen lääketiede), tarjoavat keskustelualustan teknisemmille keskusteluille ja helpottavat laajemman asiantuntijajoukon osallistumista. (WHO-FIC Network 2023.)

Komiteoissa ja viiteryhmissä on pysyviä jäseniä WHO:sta ja WHO-FIC-verkoston yhteistyökeskusten nimeämät kaksi virallista jäsentä. Koska Pohjoismaiden yhteistyökeskuksessa on viisi maata, jokainen maa ei saa virallista jäsentä joka ryhmään. Yhteistyö tapahtuu NordClassin kokousten kautta.

Näiden pysyvien jäsenten lisäksi yhteistyökumppaneiden nimeämät edustajat voivat osallistua komitean ja viiteryhmän kokouksiin tarkkailijoina. Minä olen tällä hetkellä NordClassin nimeämänä tarkkailijajäsenenä sekä toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden viiteryhmässä (Reference Group on Functioning and Disability, FDRG) että koulutuskomiteassa (Education and Implementation Committee, EIC).

Pitkäjänteistä yhteistyötä

Komiteat ja viiteryhmät työskentelevät pääsiassa teknologian, kuten sähköpostin, verkkosovellusten ja etäkokousten, avulla. Kuitenkin ne kokoontuvat vähintään kerran vuodessa WHO-FIC verkoston vuosikokouksen yhteydessä. Koronapandemian takia kaksi edellistä vuosikokousta järjestettiin etänä.

Vuosikokousten periaatteena on kierrättää niitä eri maanosissa. Ensimmäistä kertaa osallistuin vuosikokoukseen vuonna 2013 Pekingissä, Kiinassa. Kaikki nuo ryhmät ja verkostot olivat silloin melkoisena sekamelskana päässäni. Mutta vuosien aikana toimintatavat ovat selkiytyneet.

Pekingistä alkoi myös kansainvälinen mobiili ICF verkosto (mICF 2023), missä Jamk on mukana rehtorin allekirjoitettua yhteisymmärryssopimuksen (MoA) syyskuussa 2016. Jamkista verkostossa on lisäkseni mukana Jouni Huotari IT-instituutista. Verkosto on poikinut useita hankehakemuksia ja yhden Suomessa toteutuneen, Kelan rahoittaman Asiakaslähtöisen Toimintakykyni -sovelluksen kehittäminen ja käytettävyystutkimuksen vuosina 2016–2017 (Anttila ym. 2017). Parhaillaan yksi Horizon2020 hakemus on arvioitavana.

Vuosikokous Genevessä

Vuosikokouksen ohjelmassa oli viisi päivää kokouksia ja useita rinnakkaissessioita. Minä keskityin ICF:ää ja koulutusta käsitteleviin kokouksiin, kun taas Suomen toinen edustaja, THL:n kehittämispäällikkö Mikko Härkönen osallistui tautiluokitusta käsitteleviin kokouksiin. Keskiviikkoillan vastaanotolle osallistui myös WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus (kuva 2). Kun olin esitäytynyt hänelle, niin hän sanoi selvällä suomen kielellä että ”kiitos”.

Kuva 2. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus ja Pohjoismaiden NordClass delegaation edustajia.

ICF:ää ylläpitävän ryhmän (FDRG) kokoukseen osallistui noin 60 henkilöä paikan päällä ja 25 etänä. Puheenjohtajina jatkavat Thomas Maribo Tanskasta ja Andrea Martinuzzi Italiasta (kuva 3).

Käsiteltäviä asioita oli paljon, joista alhaalla vain muutama nosto. Kaikki posterit on julkaistu WHO:n kotisivulla ja minulta saa tarvittaessa lisätietoja (WHO Poster booklet 2022).

Uuden tautiluokituksen, ICD-11, käyttöönoton valmistelut ovat WHO:ssa ja useissa jäsenmaissa jo pitkällä, mutta pohjoismaat vasta aloittelevat sen kääntämistyötä. Suomessa THL on saanut neljän vuoden rahoituksen ensi vuoden alusta ICD-11 suomentamiseen. Nyt tautiluokitus sisältää ensimmäistä kertaa linkin toimintakykyyn ja sen arviointiin.  WHO Academy aloittaa ICD-11 koulutuksen.

ICF:ää on päivitetty useiden vuosien ajan ja työ jatkuu vielä. Ensi vuonna ICF tullaan julkaisemaan samalla sähköisellä alustalla kuin ICD-11. Se edellyttää sisältöjen yhdenmukaistamista ja korostaa ICF:n päivitysten tärkeyttä erityisesti uuden sähköisen ympäristön huomioon ottamiseksi.

ICHI (International Classification of Health Interventions) on mielenkiintoinen uutuus. Se on yhteinen väline terveydenhuollon toimenpiteiden raportointiin ja analysointiin kliinisiä ja tilastollisia tarkoituksia varten. Se kattaa monenlaisten palveluntarjoajien toteuttamat toimenpiteet terveydenhuoltojärjestelmien kaikilla osa-alueilla. ICHI rakentuu kolmen akselin ympärille: Target (kohde eli kokonaisuus, johon toiminta kohdistuu), Action (toimijan tekemä teko kohteelle) ja Means (keinot eli prosessit ja menetelmät, joilla toiminta toteutetaan). (ICHI 2022.) Se tultaneen hyväksymään ensi vuoden aikana, mutta sen käyttöönotosta Suomessa ei ole vielä keskusteltu.

Lopuksi

Tapaaminen kasvokkain oli erittäin antoisaa ja tarpeellista. Vaikka tietosisältöjä pystyy hyvin käsittelemään etäkokouksissa, tarjoaa tauoilla käydyt keskustelut vapaamman yhteydenpidon tiukan ohjelman ulkopuolella. Henkilökohtainen tutustuminen pohjoismaisen yhteistyöverkoston jäseniin tulee helpottamaan etäkokouksia ja yhteydenpitoa.  

Kokous vahvisti kansainvälistä yhteistyötä. Sain monia konkreettisia yhteyksiä ja vastauksia, joita pystyn hyödyntämään Jamkin hanketyössä ja koulutuksissa. Keskeiset teemat olivat ICF:n kouluttaminen ja mICF sekä WHODAS arviointimenetelmän kehittäminen ja kouluttaminen. Yksi näkyvä hyöty oli myös mahdollisuus välittää tietoa käynnissä olevasta Erasmus+ INPRO-hankkeesta (INPRO 2023). Muun muassa WHO:n tekninen asiantuntija, Nenad Kostanjsek, kertoi että hän ei tiedä, että olisi olemassa ICF:n kompetensseja. Näitä kehitämme INPRO-hankkeessa, mikä lisää uutuusarvoa. WHODAS arviointimenetelmään hän esitti kehittämisehdotuksia, joita täytyy harkita.

WHO-FIC Meeting documents

WHO-FIC Annual Meeting 2022 Timetable

WHO-FIC Annual Meeting 2022 Master Agenda

WHO-FIC Annual Meeting 2022 Posters

Kirjoittaja:

Jaana Paltamaa, vanhempi tutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Anttila, H., Kokko, K., Hiekkala, S., Weckström, & Paltamaa J. 2017. Asiakaslähtöinen Toimintakykyni-sovellus. Kehittäminen ja käytettävyystutkimus. Kela Työpapereita 119. http://hdl.handle.net/10138/187061

ICHI. 2022. International Classification of Health Interventions (ICHI). WHO Family of International Classifications. Viitattu 12.1.2023. https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-health-interventions

INPRO. 2023. INPRO – Interprofessionalism in action. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. Viitattu 10.1.2023. https://www.inproproject.eu/

mICF. 2023. ICanFunction mHealth Solution (mICF). Viitattu 10.1.2023. https://icfmobile.org/

NordClass. 2022. The WHO-FIC Nordic Centre for Classifications in Health Care (NordClass). Viitattu 10.1.2023. https://www.ehelse.no/kodeverk-terminologi/the-nordic-who-fic-classification-centre-nordclass

WHO-FIC Maintenance Platform. 2023. Viitattu 10.1.2023. https://icd.who.int/dev11

WHO-FIC Network. 2023. Viitattu 10.1.2023. https://www.who.int/standards/classifications/who-fic-maintenance.

WHO Poster booklet. 2022. WHO-FIC 2022 Annual meeting 17.-21.10.2022. Viitattu 10.1.2023. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/classification/who-fic-network/meetings/who-fic-network-annual-meeting-2022/whofic-2022_posters-sm.pdf?sfvrsn=c7de670f_1

WHO-FIC. 2023. WHO Family of International Classifications (WHO-FIC). Viitattu 10.1.2023. https://www.who.int/standards/classifications