Työhön kytkeytyvällä kuntoutuksella pidennetään työuria

Työkyvyn edistäminen ja työurien jatkaminen on tärkeä yhteiskunnallinen tavoite. Kuntoutusosaamisen kehittäminen yhteistyössä työpaikkojen kanssa on keino tukea työssä pysymistä ja pidempiä työuria. Työntekijän yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen ja sujuva yhteistoiminta työpaikan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen toimijoiden kesken edistävät työkykyä ja kuntoutumista. Toiminnan tueksi työpaikoilla tarvitaan tietoa ja yhteisiä käytäntöjä.

Työkyvyn tukeminen on yhteistyötä

Työkyvyn tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää moniammatillista osaamista, jonka tulisi toteutua työpaikkojen toimijoiden, työterveyshuollon, kuntoutuksen ja muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tarkoituksenmukaisella ja joustavalla yhteistyöllä.

Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tavoitteena on edistää työntekijän työkykyä ja työssä jatkamista sekä tukea työelämässä pysymistä työuran eri vaiheissa. Lähtökohtana on yhteistyö työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon edustajien kanssa. Kuntoutuksessa yhdistyvät työssä toimimista, työkykyä ja työhyvinvointia edistävät yksilölliset tarpeet

Kuntoutustoimenpiteet kohdistuvat työntekijän lisäksi työhön liittyviin tekijöihin. Onkin tärkeää tunnistaa sekä työkyvyn tukemista edistävät että estävät tekijät työympäristössä, työprosesseissa tai vuorovaikutuksessa. Työntekijän työkyvyn tuen tarpeesta lähtevä koordinoitu ja tavoitteellinen yhteistoiminta on edellytys onnistuneelle kuntoutumiselle.

Työelämään ja työn tekemiseen liittyvät jatkuvat muutokset haastavat työkyvyn tukea toteuttavien ammattilaisten osaamista. Tarvitaan osaamista palvelujen ja prosessien muotoilusta ja yhteensovittamisesta sekä uusia malleja vastuun jaosta ja yhdessä toimimisesta.

On tärkeää, että kuntoutuksen tarve tunnistetaan varhaisessa vaiheessa. Työntekijän työkyvyn tukeminen edellyttää myös suunnitelmallista ja moniammatillista yhteistyötä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurantaa.

Uusia toimintatapoja kehittämässä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoima KUURA-hanke vastaa haasteeseen vahvistamalla kuntoutusosaamista ja tuottamalla toimivia työkykyä tukevia käytäntöjä yhteistyössä hankkeessa mukana olevien työpaikkojen kanssa.  Hankkeessa luodaan  työkyvyn edistämisen tueksi kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli . Tarkoituksena on tukea kuntoutusosaamisen kehittymistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa työpaikoilla osana työkykyjohtamista ja monialaista yhteistyötä.

Työpaikkojen tarpeiden arviointi ja kehittämisen kohteiden valinta toteutuu yhteisten tapaamisten, kyselyjen ja työpajatyöskentelyn keinoin. Valittuja kehittämistoimia pilotoidaan ja arvioidaan työpaikoilla tietopakettia ja työn muokkauksen toimintamallia hyödyntäen. Parhaat käytännöt kootaan ja jalostetaan hankkeessa mukana olevien eri toimialojen työpaikkojen käyttöön.

Hankkeen päättyessä työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli levitetään työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön valtakunnallisesti.

Kirjoittajat: 

Sanna Sihvonen, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

 

 

Anja Tanttu, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

KUURA-hanke

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto ovat käynnistäneet ESR-rahoitteisen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (KUURA)-hankkeen. Yhteistyössä toteutettavan hankkeen tavoitteena on vahvistaa kuntoutusosaamista ja tuottaa toimivia työkykyä tukevia käytäntöjä yhteistyössä hankkeessa mukana olevien työpaikkojen kanssa.

Lisätietoja hankkeesta: Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä, KUURA-hanke

Lähteet:

Juvonen-Posti P. 2018. Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien tukemisessa – moninäkökulmainen ja monimenetelmäinen tutkimus kontekstuaalisista mekanismeista. Väitöskirja. Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Viitattu 19.3.2021. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526219271.pdf

Kuntoutuksen uudistaminen. 2020. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022. Sosiaali-ja terveysministeriön julkaisuja 2020:39