Projektityö on osa opettajuutta 

Helsingin yliopistossa opettajan pedagogisia opintoja tekevä Vivi Vaissi teki ensimmäisen opettajaharjoittelunsa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa syksyllä 2021. Ennen harjoitteluaan hän ei tarkasti tiennyt, että korkeakouluissa opettajuus pitää sisällään myös aluekehittämis- ja projektityötä.  

Monipuolista kokemuksen kartuttamista 

Tavoitteenani oli saada kokemusta luentojen suunnittelusta ja pitämisestä alusta loppuun. Lisäksi toivoin pääseväni kokeilemaan uusia opetusmenetelmiä ja haastamaan itseäni kouluttajana, ohjaajana ja esiintyjänä. Halusin myös nähdä, millaista on korkeakouluopettajan työ eri osa-alueineen. Tavoitteeni täyttyivät täysin”, kertoo tyytyväinen Vaissi ja jatkaa, että projektityöhön hän sai tutustua kahdessakin projektissa. 

Luonnosta voimaa hektiseen elämään 

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanke näyttäytyi harjoittelijan silmin monipuolisena ja tärkeänä kokonaisuutena. ”Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (2021) mukaan heikentynyt ja pidän tärkeänä, että siihen kiinnitetään huomiota. Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeessa on mielestäni hienosti myös paikallisia mahdollisuuksia. Opiskelijaelämä on usein hektistä, mutta Korpilahdella ja muuallakin Jyväskylässä on hyvät mahdollisuudet hyödyntää rauhallisia maisemia ja luontoa osana opiskelupäivää. Esimerkiksi luonnossa liikkuminen voi tuoda myönteisiä vaikutuksia myös niille opiskelijoille, joiden vapaa-aikaan ja arkeen luonto ei kuulu”, pohtii Vaissi ja kertoo osallistuneensa hankkeen marraskuiselle Kick Off -viikolle mielellään. 

Kulttuurikävelyllä uusia ideoita yhteisöllisyyteen 

Vivi Vaissi toimi palkkatyössä monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminnan kehittäjänä Suomen Punaisella Ristillä. Vastuualueena hänellä oli Länsi-Suomen piiri, toimipisteet Seinäjoella ja Jyväskylässä. Myös Korpilahdella toimii Punaisen Ristin osasto, joka järjestää muun muassa ystävätoimintaa. ”Korpilahti onkin aktiivinen ja vireä kylä monella osa-alueella, myös kulttuurin saralla. Kick Off -viikon Kulttuurikävelyä kimpassa Korpilahdella -tapahtuma vahvisti ajatuksiani siitä, että kylissä on voimaa. Työssäni Punaisessa Ristissä tärkeimpiä toimijoita ovat paikallisosastot ja niiden vapaaehtoiset. Hankkeen tiimoilta olisikin hyvä yhdistää paikallisia järjestötoimijoita ja korkeakouluopiskelijoita”, ideoi Vaissi ja pohtii kaikenikäisten ihmisten kaipuuta yhteisölliseen toimintaan. 

Palaute ja kehittämisideat arvokkaita 

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeen työ jatkuu. Hankkeen keskiössä ovat korkeakouluopiskelijat ja henkilöstö. Palautteet ja kehittämisideat ovat tärkeässä roolissa ja niitä otetaan vastaan niin opiskelijoilta, henkilökunnalta kuin harjoittelijoiltakin. Joulukuussa julkaistussa KOTT-tutkimuksessa oli kaksi kysymystä osallisuuden kokemuksista. Noin 30 prosenttia ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoista eivät kokeneet kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Yli viidesosa vastanneista kokee itsensä myös yksinäiseksi. (Parikka, Holm, Ikonen, Koskela, Kilpeläinen & Lundqvist 2021.) Koronan mukanaan tuoma lisääntynyt itsenäinen ja etäopiskelu näkyvät tuloksissa. Opiskelijat kokivat, että yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen oli haasteellista, koska lähiopetus oli lakkautettu, opiskelijatapahtumat keskeytetty ja vuorovaikutus opiskelukavereiden kesken siirtynyt etäyhteyksien varaan. Porukkaan kuulumattomuuden tunne lisääntyi arkipäiväisten kohtaamisten vähentyessä tai loppuessa kokonaan. (Hyvönen & Turve 2021, 61.)  

”KOTT-tuloksista ja opettajaharjoittelijan tuomasta tiedosta SPR:n ystävätoiminnasta vahvistui entisestään tarve kehittää kolmannen sektorin toimijoiden ja korkeakoulujen yhteistyötä”, pohtii hankkeen projektipäällikkö Essi Heimovaara-Kotonen ja kiittää Vivi Vaissia ja opiskelijoita ja henkilökuntaa hyvistä ideoista.  

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu – valtakunnallisesti levitettävän toimintamallin kehittäminen  

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu –hanke on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Ilmasotakoulun yhteishanke, jonka tarkoituksena on kehittää, kokeilla ja juurruttaa valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli. Hanke on osa Liikkuva opiskelu -ohjelmaa ja sitä osarahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö valtakunnallisesta Liikunnallisen elämäntavan elinikäisen vahvistamisen kehittämisavustuksesta. 

Toimintamallin tavoitteena on lisätä aktiivista ja opiskelua edistävää toimintakulttuuria, opiskelupäivän aikaista arkiliikkumista sekä vähentää päivittäistä istumista. Yhteishankkeessa kehitetään oppimis- ja opiskelijaympäristöjä vahvistamalla opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä aktiivista elämäntapaa. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että hyvinvoinnista ja liikunnasta tulee korkeakouluissa läpileikkaava teema, jossa myös rakenteet ohjaavat niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin liikkumiseen. Tavoitteena ”liikuttavan hyvinvoiva korkeakoulu”. Lue lisää: www.jamk.fi/aktiivinenjahyvinvoivakorkeakoulu  

Lähteet: 

Hyvönen, J. & Turve, N. 2021. Korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemukset poikkeusaikana, 61. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.2. 2022. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/502932/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6_Hyvonen%26Turve2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT). Viitattu 15.2.2022.  

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/korkeakouluopiskelijoiden-terveys-ja-hyvinvointitutkimus-kott-/kott-tutkimuksen-tuloksia

Parikka S, Holm N, Ikonen J, Koskela T, Kilpeläinen H & Lundqvist A. 2021. KOTT 2021-tutkimuksen perustulokset 2021. Viitattu 22.2.2022. https://www.terveytemme.fi/kott/tulokset/index.html  

Lisätietoa: 

OsaajaKS-hanke: https://osaajaks.fi/fi 

SPR:n ystävätoiminta: https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta 

Kirjoittajat: 

Maarit Honkonen-Seppälä toimii Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän kampuksella lehtorina ja Humanistisen ammattikorkeakoulun edustajana Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeessa. 

etunimi.sukunimi@humak.fi 

Essi Heimovaara-Kotonen on Jyväskylän ammattikorkeakoulun projektiasiantuntija ja Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeen projektipäällikkö. 

etunimi.sukunimi@jamk.fi