Jamkin Kunta-Virveli – kuntien liikunnan edistämisen tietoalusta 

Liikunnan edistämisestä kunnissa kerätään ja kertyy useita kiinnostavia rekisteri- ja tilastoaineistoja. Esimerkkejä kuntien resursseja kuvaavista datoista ovat kuntien liikunnan alan toimintamenot, liikuntapaikkojen verkosto sekä liikuntapaikkarakentamisen ja liikunnan kehittämishankkeiden valtionavustukset. Indikaattoreita liikunnan edistämisen tilasta ovat esimerkiksi koululaisten liikkumiskäyttäytymisen, toimintakyvyn ja terveyden seurannat sekä aikuisten terveystutkimukset. Nämä ja useat muut aineistot on koottu yhteen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin interaktiiviseen aineisto- ja raportointipalvelu Kunta-Virveliin 

Kunta-Virveli – kuntien liikuntatiedon kokoaja 

Jamkin Likesin kokoaman ja ylläpitämän Kunta-Virveli-tietoalustan on tarkoitus palvella kuntien liikuntapäättäjiä liikunnan edistämisen työssä. Kuntien liikuntahallinnossa tiedolla johtaminen on ollut pääosin hyvällä tasolla (Korsberg, Ståhl, Ylöstalo & Stenvall 2021). Merkittävimmät puutteet ovat olleet suurissa kunnissa erityisesti seurannan ja arvioinnin osa-alueilla (Korsberg ym. 2021). Juuri tähän huutoon Kunta-Virveli on oiva työkalu vastaamaan, sillä se tuo yhteen ja helposti saataville kunnan liikunnan edistämisen oleelliset resurssit, rakenteet ja indikaattorit. 

Hyvinvointialueet tulevat – olemmeko valmiit? 

Ainakin Kunta-Virveli on valmis kohtaamaan uudet hyvinvointialueet. Kuntien liikunta-aineistot on järjestetty palvelussa siten, että aineistoja on saatavilla myös hyvinvointialueittain. Hyvinvointialueiden aineistoja voi verrata toisiinsa, tai tarkastella kuntien tilannetta tietyn hyvinvointialueen sisällä. Alueen kuntien väliset erot liikunnan resursseissa ja myös liikunnan ja terveyden indikaattoreissa ovat keskeistä tietoa hyvinvointialueiden toimijoille. 

Kuntapäättäjätkin hyötyvät mahdollisuudesta hyvinvointialueen tarkasteluun. Kunta-Virvelin perustietoihin sisältyvän väestöennusteen vertailu hyvinvointialueen kuntien välillä voi tuoda uusia realiteetteja näkemyksiin esimerkiksi siitä, onko oman hyvinvointialueen suurimmassa kaupungissa tehdyllä liikuntapoliittisella ratkaisulla sellaisenaan mahdollisuutta toimia omassa kunnassa pitkällä aikavälillä. 

Monipuolinen tietopalvelu interaktiivisilla toiminnoilla 

Kuntien liikunnan ja ulkoilun alan käyttötalouden kulurakenteista (Kuntatalous 2022) on koottu Kunta-Virveliin omat kunta- ja hyvinvointialuekoosteensa. Samoin valtion liikunnan kehittämisavustusten ja liikuntapaikkarakentamisen avustusten (Aluehallintovirasto 2022; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022) eurot on järjestelty pinoihin eri aluetasoilla. Kuntien toteuttaman poikkihallinnollisen liikuntaneuvonnan tilan seuranta (Kivimäki, Tuunanen & Nirhamo 2021) on saatavilla viimeisen viiden vuoden ajalta. Resurssien vuotuiset volyymit, niiden muutokset ja vertailut naapurikuntiin ovat helposti saatavilla.  

Saatavilla on myös lasten ja nuorten sekä aikuisten liikkumisen ja terveyden indikaattoreita. Kouluterveyskyselyssä on selvitetty mm. liikkumissuosituksen täyttävien lasten ja nuorten osuutta eri ikäluokissa sekä Move! -mittauksissa toimintakykyä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022). FinSote-tutkimuksen (Parikka, Koskela, Ikonen, Kilpeläinen, Hedman, Koskinen & Lounamaa 2021) aineistot aikuisten liikunnasta ja ylipainosta on saatavilla hyvinvointialueittain. Lisäksi valtakunnallisten liikunnan edistämisen ohjelmien (esim. Liikkuva koulu 2022) seurannoissa kerätään kunnittaista seurantatietoa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen liikunnan edistämisen rakenteista. Kaikki edellä mainitut tilastot ovat interaktiivisten toimintojen avulla suodatettavissa alueittain tai kuntaryhmittäin. 

Onko ruoho vihreämpää naapurikylällä? 

Sokerina pohjalla, Kunta-Virveliin on päivitetty myös joitakin kuntatietoa tarkempia rekisteriaineistoja. Tilastokeskuksen postinumeroalueiden avoimia aineistoja (Paavo 2022) sekä liikuntapaikkojen Lipas-tietokannan dataa (LIPAS Liikuntapaikat 2022) on visualisoitu Tilastokeskuksen uudesta paikkatietopalvelusta saatavilla olevalla postinumeroalueita kuvaavalla karttapohjalla. 

Kuntapäättäjille postinumeroalueittainen tarkastelu avaa objektiivisen ikkunan väestöpohjan ja liikuntapaikkojen alueellisten jakaumien tarkasteluun kunnan sisällä. Kiinnostuneille kansalaisille palvelun tarkin mittakaava antaa mahdollisuuden varmistaa ruohon olevan varmasti vihreämpää postinumeroalueen rajan toisella puolella – ja maan vihreintä Espoon Westendissä. 

Kirjoittajat 

Tuomas Kukko, tilastoasiantuntija, Likes, Jamk 

Henni Syväoja, tutkija, Likes, Jamk 

Kaarlo Laine, johtava tutkija, Like, Jamk 

Lähteet 

Aluehallintovirastojen myöntämät kehittämisavustukset. 2022. Aluehallintovirasto 2022. Viitattu 22.8.2022. https://www.aviavustukset.fi  

Kivimäki, S., Tuunanen, K. & Nirhamo, E. 2021. Liikkuva aikuinen. Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2021. Viitattu 22.8.2022. https://liikkuvaaikuinen.fi/wp-content/uploads/2022/04/Tyoikaisten_liikuntaneuvonnan_tila_2021.pdf 

Korsberg, M., Ståhl, T., Ylöstalo, T. & Stenvall, J. 2021. Johdetaanko kuntia tiedolla? Tiedolla johtamisen tila liikuntahallinnossa REPOPA-mittarin perusteella. Liikunta & Tiede 58, 5, 93–101. 

Kouluterveyskyselyn aikasarjat 2006–2021. 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastokuutio. Viitattu 22.8.2022. https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk 

Kuntapohjaiset alueluokitukset. 2022. Tilastokeskus. Viitattu 22.8.2022. https://www.stat.fi/fi/luokitukset/tupa/ 

Kuntatalous. 2022. Suomen virallinen tilasto (SVT). Tilastokeskus. ISSN 2343-4147. Viitattu 22.8.2022. http://www.stat.fi/til/kta/meta.html 

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE! -mittaus). 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi. Viitattu 22.8.2022. https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index.  

Liikkuva koulu. 2022. Liikkuva koulu -ohjelman nykytilan arviointi. Viitattu 22.8.2022. https://www.liikkuvakoulu.fi/nykytila 

Liikuntalaki. 2015. 5 §/10.4.2015/390 ja 13 §/1.5.2015/390. 

LIPAS Liikuntapaikat. 2022. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 2.3.2022. https://www.lipas.fi/liikuntapaikat  

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2022. Viitattu 22.8.2022. http://www.okm.fi/avustukset (myönnetyt avustukset).  

Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). 2022. Tilastokeskus. Viitattu 22.8.2022. https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto__2022/ 

Parikka S, Koskela T, Ikonen J, Kilpeläinen H, Hedman L, Koskinen S, & Lounamaa A. 2020. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. Viitattu 22.8.2022. https://www.thl.fi/finsote  

Väestöennuste 2021: Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain, 2021–2040. Tilastokeskus 2021. Viitattu 22.8.2022. https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/statfin_vaenn_pxt_139f.px/