Digitaalinen materiaalipankki ruotsin kielen opetuksessa

Uutena haasteena monialaiset opiskelijaryhmät

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintoihin kuuluvien kielten ja viestinnän opintojaksojen ilmoittautumiskäytänteet muuttuivat lukuvuoden 2017 alussa. Suurin osa kyseisten opintojaksojen kurssitarjonnasta siirtyi tuolloin avoimeksi kaikille opiskelijoille, mistä seurasi opintojaksojen muuttuminen sekaryhmätoteutuksiksi. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että opiskelijat ilmoittautuvat haluamalleen kielten opintojaksolle ja opiskelevat kieltä samassa ryhmässä eri alojen opiskelijoiden kanssa alakohtaisen ryhmän sijaan.

Tämä uudenlainen tilanne loi kieltenopettajille tarpeen kehittää oppimateriaalia, joka soveltuu sekaryhmätyöskentelyyn ja palvelee eri alojen opiskelijoiden tarpeita. Elinikäistä oppimista edistävän hankkeemme perusta oli syntynyt.

Materiaalipankki avuksi työelämän ruotsin opintoihin

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskuksessa toteutetun ruotsin kielen hankkeen lähtökohtana oli kehittää Työelämän ruotsin digitaalista oppimateriaalia. Uuden sekaryhmätyöskentelyn myötä kieltenopettajat saattavat kohdata tilanteen, jossa heiltä itseltänsä ei välttämättä löydy materiaalia kaikille opetusryhmässä edustetuille aloille. Omaan alaan liittyvä oppimateriaali on opiskelijan näkökulmasta kielissä kuitenkin olennaista, minkä takia sen sisällyttäminen opittavaan ainekseen on keskeistä.

Täten projektimme päätavoite oli saada ruotsin yleistä ja alakohtaista oppimateriaalia helposti ruotsin opettajien saataville ja eteenpäin opiskelijoille jaettavaksi. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen loimme digitaalisen materiaalipankin ja sinne selkeän kansiorakenteen, josta opettajan on vaivatonta löytää tai jakaa haluamansa oppimateriaali. Hankkeen aikana työstimme jo olemassa olevaa ruotsin oppimateriaalia ja loimme uutta alakohtaista materiaalia jaettavaksi materiaalipankkiin.

Tavoitteet saavutettiin

Peilatessa hankkeemme eri vaihteita ja tuloksia voimme todeta, että alussa asetettu päätavoite on saavutettu kiitettävästi. Olemme onnistuneet kehittämään toimivan alustan digitaalisen materiaalin vaivattomalle jakamiselle ja hyödyntämiselle sekaryhmäopetuksessa. Kaiken perustana on materiaalin selkeä kategorisointi ja helppo saatavuus.

Jos kieltenopettajamme tarvitsee kurssillaan esimerkiksi logistiikan alaan liittyviä ruotsin kuuntelutehtäviä, tarvitsee hänen avata vain pari kansiota materiaalipankissa päästäkseen selailemaan jaettua tarjontaa kyseisestä aihepiiristä. Hanke on luonut hyvät toimintaedellytykset elinikäisen oppimisen tukemista ja tulevaisuuden opetuksen kehittämistä varten.

Sekä opiskelijoiden että opettajien elinikäisen oppimisen tukeminen

Toteutettu hanke avasi elinikäisen oppimisen periaatetta useasta näkökulmasta. Elinikäinen oppiminen on prosessi, jossa opiskelija omalla aktiivisuudellaan ja panoksellaan kehittää haluamaansa taitoa. Jotta tämä prosessi pysyisi käynnissä, opiskelija tarvitsee työkaluja oppimiseen. Keskitetysti eri aihepiireittäin koottu materiaalipankki toimii ideana kuin työkalupakki, josta opiskelija voi poimia tarvitsemansa virikkeet ja kehittää taitojansa itsenäisesti eteenpäin.

Kehitetyn materiaalipankin ja sen materiaalin avulla voimme opettajina siis tukea opiskelijoiden elinikäistä oppimista kieltenopiskelussa. Kieltenopettajat kulkevat hekin opiskelijoiden tapaan elinikäisen oppimisen poluilla kehittäen jatkuvasti kielitaitoansa eri alojen kieliasiantuntijoina. Nämä polut on helpompi kulkea yhdessä tekemisen ja jakamisen avulla. Kollegoilta saa hyviä ideoita opetuksen toteutukseen ja konkreettista oppimateriaalia eri aiheisiin ja aloille.

Kaiken kaikkiaan hankkeemme luo mielestämme hyvän pohjan yhteisen oppimateriaalin digitaalisen jakamisen kulttuurille. Opitaan toisiltamme jakamalla. Luodaan yhteistä ja kehitytään käyttämällä sitä. Annetaan opiskelijoille tätä kautta eväitä elinikäisen oppimiseen.

Kirjoittajat: Piia Anttonen ja Pirjo Lehtonen, Kielikeskus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017
ELO-toimituskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu