kokoustilanne

Seuratuki-Virveli paremmin kohdennetun ja tarkemman tiedon jäljillä

Tutkitun tiedon vieminen käyttäjille on liikuntapolitiikan kestoaiheita: miten saada tietoa niiden ihmisten käsiin, jotka tarvitsevat sitä arjessa ja päätöksenteossa? Yksi mahdollisuus ovat avoimet, käyttäjäystävälliset ja visuaaliset tietokannat, joista kuka tahansa voi etsiä tietoa tarpeisiinsa, milloin vain. Opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman seuratoiminnan kehittämistuen seuranta- ja arviointityökalu Seuratuki-Virveli on yksi Likesin kehittämistä Power BI -pohjaisista tietokannoista. Seuratuki-Virveliin on koostettu tietoa seuratuen jakautumisesta vuosina 2012–2022. 

Seuratuella urheiluseurat kehittävät toimintaansa tavoitteenaan lisätä lasten ja nuorten liikkumista  

Seuratoiminnan kehittämistuki (lyhyemmin seuratuki) on suurin yksittäinen avustusmuoto, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kohdistaa suoraan urheiluseuroille. Seuratuki on tarkoitettu liikkuvien lasten ja nuorten määrän lisäämiseen, liikunnasta luopumisen ehkäisyyn sekä monipuolistamaan, tasa-arvoistamaan ja yhdenvertaistamaan liikunnan harrastusmahdollisuuksia (OKM 2021a). Seuratukea myönnetäänkin eniten alueille, joilla asuu paljon lapsia ja nuoria. Yleisesti ottaen seuratuen kattavuutta voidaan pitää hyvänä, sillä tukea saaneiden urheiluseurojen kotikuntien alueella asuu 96 % väestön peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista. (Seuratuki-Virveli 2022.) 

Seuratuki ei ole tarkoitettu seurojen olemassa olevan perustoiminnan tukemiseen, vaan tukea myönnetään seurojen kehittämishankkeille, joiden päämäärä on lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisääminen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittäminen. Kehittämishanke voi keskittyä työntekijän palkkaamiseen tai seuran kehittämiseen ilman varsinaista palkkausta, esimerkiksi koulutuksin tai uusia ryhmiä lisäämällä. (OKM 2021a.) Viimeisten 10 vuoden aikana seuratukea on myönnetty vuosittain noin kolmesta ja puolesta viiteen miljoonaa euroa. Yksittäiselle hankkeelle myönnetyn tuen keskiarvo vuosina 2012–2022 on 10 100 euroa. Viime vuosina tukea on myönnetty vuosittain noin 350–400 hankkeelle. Hyväkin hanke voi jäädä ilman tukea, sillä joka vuosi noin puolet hakemuksista hylätään. (Seuratuki-Virveli 2022.) 

Staattisista seurantaraporteista kohti käyttäjäystävällisempää tiedonjakoa 

Seuratuen seurantaa on perinteisesti toteutettu laajojen tekstimuotoisten raporttien muodossa (esim. Metsälä 2018; Oja 2021). Seuratuki-Virvelistä tieto on saatavilla vaivattomammin ja nopeammin kuin staattisia raportteja selaamalla. Interaktiivisessa esityksessä graafit ja kartat täydentävät taulukoita, ja käyttäjä voi rajata tarkasteluja haluamallaan tavalla. Seuratuen jakautumista voi tarkastella muun muassa vuoden, kunnan tai lajin mukaan esitettynä. Valtakunnalliset ja paikalliset järjestö- ja seuratoimijat saavat siis halutessaan tietoa esimerkiksi siitä, miten oman kunnan tai lajin seurat ovat hakeneet tai saaneet tukea toimintansa kehittämiseen. Vuosittain seuratukea myönnetään hieman yli sataan eri kuntaan. Kaiken kaikkiaan 87 kuntaan ei ole myönnetty lainkaan seuratukea vuosina 2012–2022: näiden kuntien seurat eivät ole joko saaneet tai hakeneet seuratukea. (Seuratuki-Virveli 2022.) 

Seurat kehittävät toimintaansa vaikeinakin aikoina 

Seuratuen jakautumisen lisäksi Seuratuki-Virveliin on koottu tietoja viidestä opetus- ja kulttuuriministeriön urheiluseuroille myöntämästä korona-avustuksesta. Avustuksia myönnettiin toiminnan vaihtoehtoisten toteutustapojen (esim. etä- tai digivalmennus) tukemiseen sekä toiminnan turvaamiseen koronatilanteessa (esim. OKM 2021b). Yhteensä 947 seuraa sai ministeriön myöntämiä korona-avustuksia vuosina 2020–2021. 

Kiinnostavaa on, että lähes 400 seuraa on saanut sekä korona-avustusta että seuratukea vuosien 2020–2022 välisenä aikana. Korona-ajan seuratoiminnan turvaamiseen sekä seuratoiminnan kehittämiseen on ministeriön tukea saanut 362 seuraa. Havainto voi kertoa siitä, että tietyissä seuroissa hakemus- ja hankeosaaminen on kehittynyt niin hyväksi, että ne pystyvät ja osaavat hyödyntää erilaisia avustusmuotoja. Toisaalta se voi olla myös osoitus siitä, että seuratuen avulla seurat ovat yrittäneet kehittää toimintaansa vaikeinakin aikoina. 

Tietokantojen mahdollisuudet ovat laajat 

Seuratuki-Virvelin kaltaiset Power BI -pohjaiset tietokannat ovat ketterästi muokattavissa, mikä mahdollistaa eri kohderyhmien tarpeiden huomioimisen jouhevasti. Myös Seuratuki-Virvelin kehittämisessä on vastattu kentältä tulleeseen tarpeeseen ja lisätty mahdollisuus tarkastella seuratukea alueellisen jakautumisen ohella myös seurakohtaisesti. Jatkossa erilaisia mahdollisuuksia avautuu lisää, kun Huippu-urheilun instituutti Kihun perustama Seuratietokanta siirtyi Likesin ylläpidettäväksi ja kehitettäväksi (Seuratietokanta 2022). Tietokantojen sisältämät tiedot yhdistetään, mikä avaa näkymiä seuratuen vaikuttavuuden arviointiin kaikkien lajiliittojen jäseninä olevien urheiluseurojen kontekstissa. 

JÄTE – Liikunnan järjestötiedon kehittäminen – on 1.6.2022-31.5.2023 toteutettava kehittämisprojekti. Hankkeen tavoitteena on kehittää liikunnan järjestötoimintaan liittyvää tietopohjaa systematisoimalla tilastotiedon keruuta sekä toteuttamalla aihepiiriin liittyvä syventävä selvitys. Hankkeen rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. Lue lisää: https://www.jamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-projektit/jate-liikunnan-jarjestotiedon-kehittaminen 

Lähteet 

Hakamäki, M., Lehtonen, K., Oja, S. & Kukko, T. 2022. Seuratoiminnan kehittämistuen arviointi ikkunana urheiluseurojen murrokseen. TiKI-talk. JAMKin hyvinvointiyksikön hanke- ja palvelutoiminnan blogi. Viitattu 24.8.2022. https://blogit.jamk.fi/tikitalk/2022/03/11/seuratoiminnan-kehittamistuen-arviointi-ikkunana-urheiluseurojen-murrokseen/ 

Metsälä, L. 2018. Seuratukihakemusten arviointi 2018. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 348. LIKES-tutkimuskeskus. Viitattu 24.8.2022. https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2020/03/2745-Seuratuen_hakemusarviointi_2018-final.pdf 

Seuratietokanta. 2022. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.8.2022. www.seuratietokanta.fi 

Seuratuki-Virveli. 2022. Seuratoiminnan kehittämistuen seuranta 2012–2022. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 24.8.2022. likes.fi/tutkimus/seuratuki/ 

Oja, S. 2021. Seuratukihankkeiden hakemusarviointi 2021. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 399. Likes. Viitattu 24.8.2022. https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2021/10/Seuratuen-hakemusarviointi-2021.pdf 

OKM. 2021a. Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki). Seuratoiminnan kehittämistuen hakuohjeet. Viitattu 24.8.2022. https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki- 

OKM. 2021b. Covid-19 pandemia-avustus liikunta- ja urheiluseuroille 2021, nro 2 (erityisavustus). Avustuksen hakuohjeet. Viitattu 24.8.2022. https://okm.fi/-/covid-19-pandemia-avustus-liikunta-ja-urheiluseuroille-2021-erityisavustus- 

Kirjoittajat 

Samuli Oja tutkija Likes, Jamk 

Kaisa Jokiranta tutkimusavustaja Likes, Jamk 

Tuomas Kukko tilastoasiantuntija Likes, Jamk 

Matti Hakamäki erikoissuunnittelija Likes, Jamk 

Kati Lehtonen johtava tutkija Likes, Jamk