Riistataloudesta ammattimaista liiketoimintaa

Kirjoittajana Tommi Häyrynen

Metsästyspalveluiden kysyntä on Suomessa voimakkaassa kasvussa seuraten metsästysmatkailun kansainvälistä kysyntätrendiä. Toimijoiden osaaminen on kehittynyt viime vuosien aikana vastaamaan paremmin kotimaisten sekä kansainvälisten asiakkaiden vaatimuksia, mutta liiketoimintaa leimaa edelleen osittainen epäammattimaisuus, toimintamallien laaja kirjo sekä osin epärealistiset käsitykset liiketoiminnan edellytyksistä.

Metsästyspalvelujen tuottaminen, markkinointi ja jakelu edellyttävät alan liiketoimintaosaamisen lisäksi laajan sidosryhmän hyväksyntää asialle. Hyväksynnän edellytyksenä puolestaan on avoin, läpinäkyvä toteutusmalli, jonka myötä sidosryhmien jäsenet tunnistavat yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan tuotettujen metsästyspalvelujen konkreettiset hyödyt. Oikein toteutettuna metsästysmatkailu voi tuottaa merkittäviä hyötyjä niin liiketoiminnan ydin- ja oheispalvelujen tuottajille, maanomistajille, metsästysseuroille kuin järjestötoimijoillekin.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on käynnistetty projekti metsästysmatkailun toteutusedellytysten parantamiseksi Keski-Suomessa. Projektin aikana kontaktoidaan metsästysmatkailun ydin – ja oheispalvelujen tuottajia ja toiminnan mahdollistajia sekä kartoitetaan eri osapuolien suhtautumista riistan kaupalliseen hyödyntämiseen. Samalla kerrotaan taloudellista mahdollisuuksista sekä riistanhoidollisista hyötynäkökulmista. Näiden keskustelujen ja taustatietojen pohjalta selvitetään uusia, kaikkien osapuolien tavoitteet huomioonottavia kaupallisen metsästyksen toimintamalleja.

Projektissa tullaan kuvaamaan kahden metsästysmatkailua toteuttavan keskisuomalaisen yrityksen toimintamallit ja mallinnetaan eri osapuolien tavoitteita tukeva tapa toteuttaa metsästysmatkailua Keski-Suomessa.

Organisaatio-osapuolina projektissa toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi MTK Keski-Suomi sekä Metsästäjäliiton Keski-Suomen piiri sekä Ammattiriistanhoitajat ry.

Hanke on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja EU:n osarahoittama ESR-hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2014–31.12.2014.

Lisätietoja:

Tommi Häyrynen
KTM, Projektipäällikkö
Project Manager
Mobile + 358 40 7558226
Email: tommi.hayrynen@jamk.fi
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
JAMK University of Applied Sciences
Liiketoiminta ja palvelut
School of Business and Services Management
Piippukatu 3, FIN-40100 Jyväskylä

Jätä kommentti