Infopäivä matkailualan EU-rahoitukseen

DG Enterprise and Industry järjesti matkailun EU-rahoitukseen liittyvän infopäivän Brysselissä 20.3.2014. Tilaisuus koostui sarjasta rahoitusinstrumenttien esittelyjä, jota kutakin esiteltiin ohjelmavastaavien toimesta matkailun rahoituksen näkökannalta.

Matkailu tunnistetaan edelleen yhtenä merkittävimmistä Euroopan talouden sektoreista muodostaen koko Euroopan bruttokansantuotteesta 5 % ja työllistäen 12 miljoonaa Euroopan kansalaista. Alan kehittämiseen onkin tarjolla uudella ohjelmakaudella 2014–2020 enemmän rahoitusta kuin aiemmin.

Koska uudella ohjelmakaudella halutaan pois siiloista, voi matkailua olla ensisilmäyksellä vaikea nähdä ohjelmakuvauksista. Päivän tarkoituksena olikin esitellä esimerkkien avulla myös epäsuoria rahoitusvaihtoehtoja ja tarjota siten uusia vinkkejä rahoituksen hakemiseen. Toistuvat teemat kaikissa ohjelmissa ovat Eurooppa 2020 strategian tavoitteet: työllisyys, tutkimus ja kehitys, ilmastonmuutos ja kestävä energiapolitiikka, koulutus sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta.

Päivän aikana esiteltiin matkailun rahoitusta

 • Euroopan aluekehitysrahastosta
 • Euroopan alueellisesta yhteistyörahastosta
 • LIFE+ ohjelmasta
 • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta
 • Euroopan kalatalousrahastosta
 • Erasmus+ ohjelmasta
 • Kulttuurin ja luovan talouden ohjelmasta
 • Horisontti 2020 ohjelmasta
 • Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevasta ohjelmasta

Yhteenvedot esityksistä alla, lisätietoja saat allekirjoittaneelta!

EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto

Aluekehitysrahastoa koskevan esityksen avainviesti toimijoille oli, että älykkäät ja kestävät matkailun investoinnit ovat mahdollisia myös uudella ohjelmakaudella, kun ne tukevat työllisyyden ja kasvun kautta strategioita ja operationaalisia ohjelmia. Uutena fokuksena on rahoituksen strateginen keskittäminen, jossa yhdistetään EU:n ja alueiden tavoitteet.

Perustuen siihen mitä matkailun rahoituksesta opittiin edellisellä ohjelmakaudella, projektien indikaattorit ja mittaaminen tulevat olemaan yhä tärkeämpiä. Matkailu ei myöskään ole enää oma teemansa vaan pyritään pois siiloutumisesta. Perinteisten projektien rinnalle tulee uusia rahoitusmuotoja ja julkisten kilpailutusten rooli kasvaa.

Teemallisista tavoitteista ja investointiprioriteeteista matkailun kannalta tärkeimmäksi nostettiin pk-yritysten kilpailukyky. Tässä prioriteetissa korostetaan yrittäjyyttä, uusien yritysten luomista, uusia liiketoimintamalleja, uusien ideoiden käyttöönottoa, kansainvälistymistä ja pk-yritysten kapasiteetin vahvistamista. Tuki kohdennetaan yrityksille ja vain pienimuotoinen kulttuurin ja kestävän matkailun rahoitus on mahdollista. Muita matkailun kannalta hyödynnettävissä olevia prioriteettaja ovat tutkimus ja innovaatio, informaatioteknologia, vähähiilinen talous, ympäristönsuojelu ja resurssiviisaus, työllisyys ja työmarkkinatuki sekä opetus ja elinikäinen oppiminen.

Yhtenä hyvänä käytäntönä nostettiin RegioStars 2012 finalisti: Salzbur Region 2007–2013. Syrjäisestä vuoristoalueesta haluttiin luoda innovatiivinen matkailukohde hyödyntämällä Krimmlin vesiputousten tutkittuja terveyshyötyjä.  http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=AT&sto=2390&lan=7&region=ALL&obj=ALL

Euroopan alueellinen yhteistyö

Euroopan alueellinen yhteistyö on keskeinen yhteisen eurooppalaisen tilan luomiselle ja Euroopan integration avainkivi. Alueellisen yhteistyön budjetti on lähes 3 % koheesiopolitiikasta ja työtä tehdään kolmella tasolla: rajojen välillä, EU-maiden välillä ja kansainvälisesti.

Euroopan alueellinen yhteistyö kattaa kaikkiaan yli 80 eri ohjelmaa ja yli 800 projektia. Keski-Suomi ei ole mukana kaikissa ohjelmissa, mutta meille mahdollisia rahoituksia ovat mm. Baltian meren ohjelma (EUSBSR) ja INTERREG Europe.

Yhteistyöohjelmat kehittävät hallintoa alhaalta ylöspäin, sillä se pääasiassa tukee alueellisia ja paikallisia toimijoita. Kahden aiemman ohjelmakauden aikana matkailu on ollut suosituin aihe. Tulevalla ohjelmakaudella yksityisten yritysten määrää halutaan kasvattaa.

Euroopan alueellisen yhteistyön partnereiden kokemuksista liittyen kestävään ja vastuulliseen matkailuun on pyritty ottamaan oppia. Haasteina on koettu sesonkiluonteisuus eikä kestävän matkailun mallia ole ymmärretty. Liiketoimintalähtöinen innovaatiosysteemi ei ole riittävän kehittynyt ja osaamisessa on puutteita. Lisäksi finanssikriisi on vaikeuttanut toimintaa erityisesti eteläisessä Euroopassa ja ylipäätään tarvitaan parempaa lähdettä rahoitukseen.

Lisätietoja:

http://www.interract-eu.net
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

LIFE+ ohjelma

LIFE+ ohjelma ei selkeästi liity matkailuun, mutta esimerkiksi kestävään matkailuun liittyviä hankkeita on rahoitettu ohjelmasta aiemmin. Ohjelma tarjoaa alustan parhaiden käytäntöjen sekä tiedon kehittämiseen ja vaihtamiseen. Tämän avulla pyritään kehittämään, katalysoimaan ja kiihdyttämään muutoksia. LIFE+ onkin ideaalinen instrumentti osoittamaan alueellisille ja kansallisille päättäjille mitä hyötyjä voidaan saada investoimalla ympäristösektorille ja motivoida näitä tahoja kehittämään strategisia raameja.

LIFE+ on verrattain pieni ohjelma, jonka budjetti on €3,5 miljardia. Vuonna 2014 käytössä on €404,6 miljoonaa, josta 81 % jaetaan projekteille. Valtaosa (75 %) rahoituksesta jaetaan ympäristön alaohjelmalle ja loppuosa jaetaan ilmaston alaohjelmalle (25 %).

Matkailua ei mainita ohjelma-asiakirjassa laisinkaan, mutta matkailuun liittyviä teemoja voisivat olla esimerkiksi resurssiviisaus, vähähiilinen ja ilmaston kestävä talous, biodiversiteetti ja Natura 2000 -verkosto. Ohjelma ei tue tutkimusta tai markkinoille vientiä. Ensimmäiset haut avautuvat toukokuussa 2014 ja sulkeutuvat lokakuussa.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto)
Maaseuturahaston toimintalinjasta 313 jaettiin edellisellä ohjelmakaudella noin 2 miljardi euroa. Rahoitettujen projektien joukossa tuettiin mm. maaseutumajoitusta ja myös uudella ohjelmakaudella halutaan tukea matkailuun liittyvää kehittämistä, jolla tuetaan maaseutuyritysten siirtymistä puhtaasta tuotannosta esimerkiksi majoituksen tai muiden matkailupalveluiden tarjoamiseen.

Uusi ohjelmakausi ei tuo maaseuturahaston toteutukseen suuria muutoksia. Maaseuturahasto tukee kannattavaa maataloutta, ympäristön säilyttämistä ja arvon luomista ympäristön kautta, jotka kaikki myös edistävät matkailun kehittämistä. Matkailun rooli nähdään tärkeäksi, sillä se edistää talouden kasvua, joka ei perustu maatalouteen. Kasvu maaseutumatkailun avulla mahdollistaa maaseutualueiden kehittymistä, joten sen merkitystä on korostettu strategioissa.

Ohjelma ei ole vielä valmis, mutta pitää sisällään ainakin viisi matkailua suoraan tai epäsuorasti kehittävää artiklaa.

Euroopan kalatalousrahasto

Euroopan kalatalousrahasto on pienin rahasto ja sen tarkoituksena on tukea kestävää, resurssiviisasta, innovatiivista, kilpailukykyistä ja tietopohjaista kalastusta ja vesiviljelyä. Rahaston tavoitteena on tukea työllisyyttä ja alueellista koheesiota rannikoiden ja sisävesien kalastus- ja vesiviljely-yhteisöissä. Lisäksi rahasto tukee yhtenäisen kalatalouspolitiikan kehittämistä.

Työllisyyden ja kouluttamisen keinoin Euroopan kalatalousrahasto voi epäsuorasti rahoittaa myös matkailusektoria. Matkailu myös mainitaan joidenkin maiden kalatalousrahastoa koskevissa temaattisissa tavoitteissa, mutta Suomi ei kuulu näihin maihin.

Aiemmalla ohjelmakaudella on rahoitettu mm. seuraavanlaisia projekteja:

 • MT: training programme ‘Advance: Training Tourism Leaders’
 • ES: training for tourism experts, aimed at job-seekers
 • RO: a transnational ESF project was carried out to train people in the tourism sector

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/esf

Erasmus + ohjelma

Erasmus koostuu kolmesta avaintoimesta: liikkuvuus, yhteistyöhankkeet sekä tuki toimintapolitiikan uudistamiselle. Laajempaa vaikuttavuutta haetaan tekemällä koulutuksesta ja nuorisotyöstä relevantimpaa kolmella tasolla: yksilöiden taidot, instituutit ja organisaatiot sekä koulutus ja nuorisotyö. Ohjelman budjettia on kasvatettu aiemmalta ohjelmakaudelta peräti 40 % 14,7 miljardiin euroon.

Erityinen painotus on opiskelijaliikkuvuudella, sillä tilastojen mukaan se vähentää pitkäaikaistyöttömyyden riskiä puolella ja lisää todennäköisyyttä 20 % työllistyä johtavaan asemaan 10 vuoden sisällä liikkuvuudesta. Lisäksi harjoittelujaksoilla on suuri lisäarvo yrityksille erityisesti kasvun, innovaation ja kilpailukyvyn näkökulmista.

Tavoitteena on uusien innovatiivisten oppimis- ja opetusmenetelmien kehittäminen, kansainvälinen yhteistyö ja kapasiteetin kasvattaminen. Nämä koskevat myös matkailualaa.

Mahdollisuuksina esitettiin tietoyhteenliittymiä (korkeakoulusektori) ja alakohtaisia osaamisyhteenliittymiä (ammatillinen koulutus). Tietoyhteenliittymien tavoitteena on kehittää uusia innovatiivisia tapoja oppimiselle, opettamiselle ja hallinnoinnille sekä stimuloida opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyyttä ja yrittäjyystaitoja. Yhteenliittymään tarvitaan vähintään kaksi korkeakoulua ja kaksi yritystä. Kesto voi olla kaksi tai kolme vuotta ja tuki 500 000 – 1 000 000 €.

Kulttuurin ja luovien alojen ohjelma
Uusi ohjelma integroi kaksi erillistä ohjelmaa edelliseltä ohjelmakaudelta ja on jaettu kolmeen alaohjelmaan: kulttuuri, media ja läpileikkaava ohjelma. Rahaa matkailun kehittämiseen ei ole tarjolla yhtä paljon kuin esimerkiksi Erasmus+ ohjelmassa. Kulttuurin alaohjelma on matkailun näkökulmasta mielenkiintoisin, sillä se kohdentuu kulttuuriperintöön.

Kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa tuetaan kulttuuria, taidetta ja muita luovia aloja hyödyntävien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, luomista, tuottamista, levittämistä ja säilyttämistä. Pienemmille yhteistyöhankkeille voidaan myöntää maksimissaan 200 000 € 60 % tukea ja laajemmille yhteistyöhankkeille maksimissaan 2 miljoonaa euroa 50 % tuella.

Läpileikkaavassa ohjelmassa tarjotaan lainoja kulttuurin ja luovien alojen yrityksille ja organisaatioille sekä tukea pilottiprojekteille, jotka ylittävät erilaisia kulttuureja ja luovia aloja.

Lisätietoa: http://ec.europa.eu/creative-europe

Horisontti 2020

Horisontti 2020 koostuu kolmesta osa-alueesta: huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet. Yhteiskunnallisiin haasteisiin on sisällytetty myös matkailua sivuavia teemoja, kuten 1) kulttuuriperintö, 2) energiatehokkuus, 3) osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat (kulttuuriperinnön digitalisointi) sekä 4) turvalliset yhteiskunnat (kulttuuriperintökohteiden turvallisuus).

Horisontti 2020 on edelleen maailman avoimin tutkimuksen rahoitusohjelma. Osallistujana on yleensä organisaatio, mutta myös yksittäinen henkilö voi hakea rahoitusta. Erityisesti pk-yrityksiä kannustetaan hakemaan osallistumaan.

Matkailuun liittyviä hakuja ovat haasteessa 6: osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat:

SME instrumentissa:

Lisäksi:

Yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME) 2014–2020

COSME vahvistaa EU:n yritysten kilpailukykyä ja kestävyyttä, rohkaisee yrittäjyyden kulttuuriin sekä promotoi pk-yritysten luomista ja kasvua. Ohjelmassa on oma matkailun työohjelma 2014, joka noudattaa toimenpidesuosituksia dokumentista 2010 Tourism Communication: ”Europe, world’s No 1 tourist destination”. Työohjelman tavoitteena on monipuolistaa EU:n matkailun tarjoomaa ja tuotteita kehittämällä kestäviä kansainvälisiä matkailutuotteita.

Matkailun työohjelmaan on kohdennettu yhteensä 8 miljoonaa euroa, joka on kansainväliselle ohjelmalle todella vähän. Tästä johtuen kilpailu on todella kovaa ja läpimenoprosentit pieniä. Matkailuun kohdennettuja hakuja on seuraavasti:

 • ”Diversifying the EU tourism offer and products – Sustainable transnational tourism products”, tuki 250 000 €, 4-5 projektia rahoitetaan, hakemusten deadline elokuussa
 • ”Increasing tourism flows in low/medium seasons”, tuki 150 000 – 200 000 €/projekti, 8-10 projektia rahoitetaan, hakemusten deadline syyskuussa
 • ”European Destination of Excellence – Selection 2014”, Theme of excellence: “Tourism and local gastronomy”, max 50 000€/projekti, 22-25 kansallista valintaa, deadline heinäkuussa
 • “Synergies between tourism, high-end and creative industries”, tuki 400 000 €/projekti, vain yksi projekti rahoitetaan, hakemusten deadline aikaisin heinäkuussa
 • PREPARATORY ACTION – “Promotion of European and transnational tourism products with special emphasis on cultural and industrial products”, budjetti 200 000 €/projekti, 5 projektia rahoitetaan, hakemusten deadline heinäkuussa
 • PREPARATORY ACTION – “TOURISM ACCESSIBILITY FOR ALL”, budjetti 200 000€/projekti, 3-4 projektia rahoitetaan, hakemusten deadline aikaisin syyskuussa

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

Jätä kommentti