Joustavaa aikuisopiskelua kotoa käsin

Joustavien opiskelutapojen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Usein tämä jousto tarkoittaa verkossa toteutettavia opintojaksoja ja koulutuksia, joissa opiskelija voi valita opiskelupaikkansa ja opiskeluaikansa. Joustavia opintomuotoja hyödyntävät varsinkin aikuiset, jotka opiskelevat työn ohella.

Yksi joustavan verkko-opetuksen muoto on hybridiopetus (engl. hybrid teaching). Sillä tarkoitetaan opetustilannetta tai kurssia, jossa osa opiskelijoista on samassa tilassa opettajan kanssa ja osa osallistuu samanaikaisesti verkon välityksellä. Usein rinnakkaisena terminä käytetään myös monimuoto-opetusta (engl. blended teaching). Monimuoto -termillä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi kurssia, jossa osa opetuksesta tapahtuu verkossa, osa luokkahuoneessa tai muuten niin sanotusti lähikontaktissa. Käsitteitä hybrid teaching ja blended teaching käytetään usein rinnakkain (Gerbic, 2011.)

Hybridiopetuksessa osallistujat ovat samaa ryhmää, riippumatta siitä osallistuvatko he verkossa vai luokassa. Kuva: Sanna Häkkinen.

JAMKissa ensimmäiset hybridimuotoiset opintojaksot toteutettiin liiketoimintayksikössä vuonna 2015, nykyään hybridimuotoista opiskelua järjestetään kaikissa yksiköissä. Jotta hybridimuotoista opetusta voitaisiin edelleen kehittää, syksyllä 2018 JAMKissa selvitettiin opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä hybridiopiskelun hyvistä ja huonoista puolista.

Opiskelijoiden näkemyksiä hybridimuotoisesta opiskelusta kerättiin kyselyn avulla, johon vastasi 166 monimuotoryhmien opiskelijaa eri koulutusyksiköistä. Vastaajista 25% oli liiketoimintayksiköstä, 51% Hyvinvointiyksiköstä, 14% Teknologiayksiköstä ja 6% Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Opiskelijakyselyn perusteella rauhallinen opiskeluympäristö on keskeinen opiskelun edistäjä. Lähes kaikki vastaajat (96%) kertoivat opiskelevansa kotoa käsin. Kyselyn avoimista vastauksista selviää, että koti on valikoitunut opiskelupaikaksi nimenomaan työrauhan vuoksi. Rauhallinen opiskeluympäristö tarkoittaa esimerkiksi omaa työhuonetta ja kuuloke-mikrofoni-yhdistelmää (tietokoneen kaiuttimien sijaan). Monen vastaajan tekstissä myös toistui lause ”Olen yksin kotona”. Muu perhe on työssä, koulussa tai hoidossa tai muuten vaan ulkona, jotta opiskelijan työrauha säilyy. Myös muut perheen kesken tehdyt järjestelyt mainittiin opiskelua tukevina tapoina; puoliso ehkä hoitaa lasten iltatoimet ja nukuttamisen tai opiskelu ajoittuu pääasiassa lasten uniaikoihin.

Kukaan vastaajista ei opiskellut työpaikalla, mitä voidaan pitää jopa vähän yllättävänä. Monet hybridimuotoiset opintojaksot, ainakin liiketalouden alalla, ovat suoraan soveltuvia työpaikkojen täydennyskoulutukseen. Ehkä työpaikoilla ei vielä olla valmiita siihen, että toimistossa voisi opiskella työpäivän aikana. Esimerkiksi hektinen työrytmi, avokonttori ja jatkuvat keskeytykset saattavat vaikuttaa siihen, ettei oma työpaikka sovellu keskittymistä vaativaan opiskeluun. Voi myös olla, että opiskelijat opiskelevat enemmän itselleen, tähtäimenä vaikkapa ammatinvaihto, eivätkä niinkään nykyisen työnantajansa toimintaa kehittääkseen. Kyselyssä ei erikseen kysytty vastaajien työssäkäynnistä, joten vastauksiin saattaa vaikuttaa myös se, etteivät opiskelijat käy työssä samanaikaisesti.

Tässä tuloksessa voisi olla JAMKille yksi innovatiivisen kehittämisen paikka: miten pystyisimme kehittelemään sellaisia koulutussisältöjä, jotka soveltuisivat nimenomaan työpaikoille opiskeltaviksi? Entä miten innostaisimme yrityksiä sellaiseen kulttuuriin, joka paremmin tukisi työpaikalla opiskelua?

Riikka Ahlgren

Kirjoittaja Riikka Ahlgren on kauppatieteiden tohtori, joka työskentelee JAMKilla digitaalisen liiketoiminnan lehtorina. Opetustehtävien lisäksi hän on suunnitellut useita digitaalisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuuksia. Lisäksi hän on mukana monialaisessa tutkimusryhmässä, joka tutkii ja kehittää JAMKin hybridiopetuksen laatua.

Lähteet: Gerbic, P. 2011. Teaching using a blended approach–what does the literature tell us? In Educational media international, 48, 3, 221. Viitattu 29.8.2019. https://doi.org/10.1080/09523987.2011.615159

Lisätietoja: Riikka Ahlgren, Digitaalisen liiketoiminnan lehtori, JAMK/LIKE, riikka.ahlgren(a)jamk.fi, 040 480 2094

Jätä kommentti