Maaseutumatkailuasiakkaat ja -yrittäjät arvostavat kestävyyttä

Useat maaseutumatkailuyritykset toimivat jo monin eri tavoin kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Erityisesti luonnon arvostus, ekologisuus ja kulttuurinen kestävyys sekä asiakkaan arvostaminen ja palvelun laatu korostuvat toiminnoissa. Kestävyys koetaan luonnollisena osana yritysten toimintaa, joten sitä ei juurikaan painoteta asiakkaille eikä käytetä argumenttina markkinointiviestinnässä. Yritykset eivät vielä täysin hyödynnä kestävyyden eteen tekemäänsä työtä viestinnässä ja markkinoinnissa.

Ympäristötietoisuuden merkityksen arvioidaan tulevaisuudessa yhä kasvavan matkailukohteen valintakriteerinä. Ympäristön lisäksi kestävässä matkailussa kiinnitetään huomiota matkailun sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen sekä esteettömyyteen. Esteettömien matkakohteiden kysyntä lisääntynee jatkossa, sillä ikääntyvien sekä aisti- ja liikuntarajoitteisten osuus väestöstä ja matkailijoista on jatkuvassa kasvussa.

Konkreettisina toimenpiteinä kestävyyden edistämiseksi yrittäjät korostivat kulttuurin ja perinteiden esiintuomista sekä vanhojen rakennusten hyödyntämistä ja kunnostamista. Yritysten päivittäisessä toiminnassa kestävyys näkyy lähinnä lähiruuan ja lähialueen tuotteiden hyödyntämisenä, jätteiden lajitteluna, kierrätyksenä, energiankulutuksen minimoimisena sekä asiakkaiden ohjeistamisena.

Matkakohteen kestävä toiminta on suurelle osalle matkailijoista tärkeää. Kuitenkin kestävyyttä tärkeämpiä valintakriteereitä ovat kohteen luonnonkaunis sijainti, hinta ja turvallisuus. Vaikka hinta onkin tärkeä kriteeri, on suuri osa matkailijoista myös valmiita maksamaan korkeampaa hintaa ympäristön ja perinnekulttuurin huomioon ottamisesta matkakohteessa.

Kestävään matkailuun liitetään mielikuvissa erityisesti luonto ja ympäristöystävällisyys sekä aitous ja paikallisuuden korostaminen esimerkiksi lähiruoan ja muiden paikallistuotteiden ja palvelujen avulla. Ekologisen kestävyyden näkökulmasta matkailijat suhtautuvat ympäristöystävällisyyteen yleisesti positiivisesti, mutta ympäristötietoisuudessa ja halukkuudessa maksaa ympäristöystävällisistä tuotteista enemmän on eroja. Perinteitä arvostetaan ja asiakkaiden erityistarpeiden huomioon ottamista toivotaan.

Nämä tulokset saatiin vuoden 2011 aikana tehdyissä selvityksissä, joiden kohteensa oli kestävä matkailu ekologisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Selvitykset tehtiin neljän maakunnan alueella (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa) ja ne olivat osa KESMA I – hanketta. Hanke toteutettiin Jyväskylän, Tampereen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyönä. Hankkeen on rahoittanut Keski-Suomen ELY-keskus / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lue lisää julkaisuista:
Artikkelijulkaisu
Asiakastutkimusraportti
Yrittäjähaastatteluraportti
Nykytila-analyysi

Lisätietoja:
www.kestavamatkailu.fi
Petra Blinnikka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 040 539 9185, petra.blinnikka@jamk.fi
Katja Kivikangas, Tampereen ammattikorkeakoulu, 050 337 1244, katja.kivikangas@tamk.fi
Peter Smeds, Vaasan ammattikorkeakoulu, 040 011 3982, peter.smeds@puv.fi
Anne Matilainen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 050 415 1156, anne.matilainen@helsinki.fi

Jätä kommentti