Kulttuurista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä kehittämässä

Kulttuuriseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen maaseutumatkailuyrityksissä liittyy monia eri näkökulmia ja haasteita. Meneillään olevassa KESMA II -hankkeessa pyritään löytämään käytännön ratkaisuja siihen, miten maaseutumatkailuyritys voi kehittää kestävyyden ulottuvuuksia omassa toiminnassaan. Kehittämistyötä tehdään neljän maakunnan (Keski-Suomi, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Etelä-Savo) ja 30 maaseutumatkailuyrityksen kanssa yhteistyössä. Vuoden 2013 aikana tehdyissä alkuanalyyseissä nousi esiin selkeitä kehittämistarpeita, joihin hankkeen toimenpiteillä on pyritty löytämään vastauksia. Mm. tarinallistamiseen, asiakkaiden ohjeistamiseen ja opastamiseen sekä kestävyyden esiin tuomiseen markkinoinnissa kaivattiin tukea. Toimenpiteitä ovat olleet mm. työpajat, kehittämissuunnitelmat, benchmarking -matkat sekä opiskelijoiden tekemät projekti- ja opinnäytetyöt.

Kuvaaja: Hanna Hauvala
Kuvaaja: Hanna Hauvala

Parhaillaan kokoamme materiaalia työkirjaan, jota mukana olevat pilottiyrittäjät pääsevät testaamaan kesän 2014 aikana. Työkirjan tarkoituksena on ohjeistaa yrittäjiä arvioimaan omaa kestävyyttään sekä antaa konkreettisia käytännön vinkkejä kulttuurisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden integroimiseen  yritysten omaan liiketoimintaan.

Hankkeen toteuttajana Keski-Suomessa toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä Lahden ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savossa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Projekti saa rahoituksensa Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta.

Lue lisää hankkeen kuulumisia blogistamme:

http://www.kestavamatkailu.fi/blogi/

 

Jätä kommentti