Heikot signaalit ennakoivat johtamisen muutoksia

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan ylempää restonomin tutkintoa suorittava ryhmä keräsi lokakuussa 2017 marata-alan heikkoja signaaleja, jotka ennakoivat tulevia muutoksia. Nämä aikaiset merkit nousevista haasteista tai mahdollisuuksista voivat auttaa suuntaamaan organisaation toimintaa tulokselliseen suuntaan tulevaisuudessa. Ryhmien löytämät heikot signaalit keskittyivät johtamiseen, ruokapalveluihin, matkailuun ja toimitilapalveluihin. Lähteinä ryhmät käyttivät artikkeleita ja julkaisuja, uutisia, ajankohtaisohjelmia, dokumentteja, keskusteluja sekä omia havaintojaan ympäristössään.

Johtamisen heikot signaalit nousivat esiin yllättävinäkin havaintoina suuremmista muutossuuntauksista, kuten teknologisen ja automaation kehitys, digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja väestön kasvu, ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä eriarvoisuuden lisääntyminen.
Johtamista tarkastelleet opiskelijat nostivat esiin tulevaisuuden johtajan hyvinä ominaisuuksina luovuuden, myötätunnon, vuorovaikutustaidot, inhimillisyyden, taidon innostaa ja rohkaista. Tunnetaidot korostuvat esimiestyössä. Työympäristö muuttuu siten, ettei kiinteää työpistettä enää tarvita, älykäs työympäristö pitää huolta työntekijän tarpeista. Esimies voi olla hyvinkin kaukana alaisistaan, mutta hänen on silti pystyttävä toimimaan vuorovaikutteisesti ja kannustavasti. Ristiriita syntyy siitä, että johtajuuden tulee olla tunnejohtajuutta, mutta työntekijät ovat fyysisesti etäällä virtuaalitiiminä. Kuitenkin johtajalta vaaditaan yksilöiden huomioonottamista.

Työn ja vapaa-ajan raja tulee hämärtymään, koska johtaminen ei ole aikaan eikä paikkaan sidoksissa. Tämä edellyttää sitä, että sekä johtajan että työntekijän täytyy osata johtaa myös itseään ja asettaa rajat työn ja vapaa-ajan välille. Johtaja joutuu pohtimaan, mikä motivoi työntekijää.  Tulevaisuuden johtajalla on hyvä itsetuntemus, ja hän kykenee oppimaan toisilta. Hän toimii esimerkkinä työyhteisössä, on läsnä sekä luo avoimen, tasa-arvoisen ja luottamuksellisen ilmapiirin.

JAMK tarjoaa koulutusta itsensä johtamisessa:
Itsensä johtaminen -seminaari 24.1.2018
https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/itsensa-johtaminen/
sekä valmennusohjelma Itsensä HUIPPUjohtajaksi esimiestyössä, alkaa 15.2.2018
https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Liiketalousala/itsensa-huippujohtajaksi/

Lähteitä:
Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 2. painos. Helsinki: WSOYpro.
Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY.
Hiltunen, E. 2010. Weak signals in Organizational Learning. Helsinki School of Economics. A-365.
Hiltunen, E. 2012. Matkaopas tulevaisuuteen. Helsinki: Talentum.
Kesti, M. 2013. Hiljaiset signaalit esimiestyössä. Finva Finanssi- ja vakuutuskustannus.
Salmimies, R. 2008. Onnistu itsesi johtamisessa. Helsinki: WSOYpro.
Ruutu, S. 2014. Itsensä johtaminen. Talentum Media Oy.

Teksti: Anne Mäntysaari ja Anne Törn-Laapio

Jätä kommentti