Asenteiden, arvojen ja eettisten kysymysten viidakko maahanmuuttajien koulutuksessa

Jyväskylän Ammattikorkeakoulun maahanmuuttajille suunnatussa yrittäjyyskoulutuksessa osana koulutuksen sisältöä oli työhyvinvointi. Erilaisista kulttuureista tulevien henkilöiden voi olla vaikea ymmärtää työhyvinvoinnin merkitystä, vaikka asiaa kuvaavat suomenkieliset sanat olisivatkin tuttuja.

Pyrittäessä avaamaan maahanmuuttajille uusia ja abstrakteja käsitteitä, on hyvä kiinnittää huomiota erityisesti asenteisiin, arvoihin ja eettisiin kysymyksiin koulutuksen suunnittelussa ja oppimisen tukemisessa. Koska osallistujien kokemukset poikkeavat paljon opittavasta asiasta, tulisi koulutuksessa käyttää aikaa asian kontekstin ymmärtämiseen ja erojen tarkasteluun. Omien havaintojeni mukaan oppimista tukee suomalaisen yhteiskunnan ja osallistujien lähtömaiden yhteiskuntien historiallisten kehitysten tarkastelu. Tästä syystä jo koulutussisältöjä suunniteltaessa olisikin hyvä kiinnittää huomiota osallistujien kokemusten erilaisuuteen, koska opittavan asian liittyessä erilaiseen arvokulttuuriin, myös oppinen vie enemmän aikaa.

Suomessa työhyvinvoinnin kehittymisen taustalla on ollut työturvallisuuden ja työsuojelun kehittyminen. Näiden jälkeen huomio on kiinnittynyt abstraktimpiin kysymyksiin, kuten työssä jaksamiseen, johtamiseen, työntekijän hyvinvointiin tai työhyvinvoinnin erilaisiin malleihin. Nämä voivat kuulostaa kaukaiselta sellaisesta henkilöstä, joka tulee esimerkiksi sotaa käyvästä maasta tai paikasta, jossa työnantajan ja työntekijän välinen suhde ei ole tasavertainen. Työhyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää myös työntekijöiden omaa vastuuta ja itseohjautuvuutta sekä tasavertaisuutta työntekijän ja työnantajan välillä. Koulutukseen osallistujat totesivat, että erilaisia työhyvinvoinnin malleja ei olisi mahdollista siirtää heidän maidensa työkulttuuriin sellaisenaan. Osasyynä voi olla yhteiskunnan rakenteiden organisoimattomuus (esim. lainsäädäntö) tai, kuten osallistujat mainitsivat, työntekijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät erilaiset arvot ja asenteet.

Työhyvinvointi ja siihen sisältyvä lainsäädäntö, ovat yrittäjäksi tai työntekijäksi aikovalle tärkeitä asioita. Tieto lainsäädännöstä, työturvallisuudesta ja työsuojelusta suojaa maahanmuuttajatyöntekijöitä väärinkäytöksiltä, esimerkiksi ylipitkien työpäivien teettämiseltä. Yrittäjäksi aikovalle maahanmuuttajalle työhyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen voi antaa paremmat mahdollisuudet yrityksen menestymiseen.

Leila Nisula, YTT
leila.nisula@jamk.fi
Sosiaalialan lehtori,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Jätä kommentti