Maaliskuussa 2020 alkanut valtakunnallinen projekti kannustaa uudenlaiseen yksityisten sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen (sotehy) tuottamiseen. Projektissa tuotamme tietoa sotehy-kentän moninaisuudesta, kehitämme työhyvinvointia tukevia toimintatapoja ja kutsumme alalla toimivia ammattilaisia työpajoihin keskustelemaan ja oppimaan toisilta yrittämiseen liittyvistä teemoista.

Sosiaali- ja terveysalan muutospaine on todellinen ja sen rakenteita on pyritty uudistamaan pitkään. Sote-uudistuksen myötä sote-palvelujen järjestämisen vastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Rakenteiden uudistamisen lisäksi vaaditaan palveluiden kehittämistä. Moninaisuus on yksi ratkaisu kestävämpään palvelutuotantoon. Ansaintalähteiden yhdistämisen ja esimerkiksi kevytyrittäjyyden pitää yleistyä. KEMUSOTE-projektissa nähdään uudenlaiset palvelujen tuottamisen ja tarjoamisen tavat ennen kaikkea mahdollisuutena asiantuntijoille itselleen, mutta myös koko toimialalle. Kevytyrittäjyys voi olla yksilölle mahdollisuus toteuttaa ammattiaan arvojensa mukaisesti tai ylläpitää hankittua erityisosaamista, jota varsinainen päivätyö ei ehkä mahdollista.

Osuuskuntamallin tulee yleistyä

Maaseututaajamien ja haja-asutusalueiden palvelujen turvaaminen sekä väestön ikääntymisestä johtuva hoivan tarpeen kasvu, ovat kiinteästi yhteydessä sote-palvelujen tuottamiseen. Monin paikon maaseututaajamat ovat yksityisen palvelutuotannon varassa. Osuuskuntatoimintamalli on yksi haja-asutusalueen potentiaalinen palvelujen tuottamisen malli. Siinä yrittäjät tai kolmannen sektorin toimijat tuottavat palvelut asiakkaalle paikallisesti yhteistyössä kunnan kanssa. Etuna on lähipalvelujen saatavuuden paraneminen asiakkaalle, paikallisen palvelutuotannon monimuotoisuus ja yrittäjyyden työllistävä vaikutus. Yrittäjälle osuuskunnassa toimiminen mahdollistaa mm. suurempien palvelukokonaisuuksien tuottamiseen osallistumisen, alan kehittymisessä mukana pysymisen, markkinointiedun yhteisen brändin alla sekä uusien palvelukonseptien, vaikkapa digitaalisten palveluiden kehittämisen.Mies ja vanhus, joka on pyörätuolissa.

Palvelujen tuottamisen moninaisuus esille

Sote-alan haasteena on tällä hetkellä osaajien saaminen alalle ja pitäminen siellä. Korona-aikana terveydenhoidon henkilöstön uupumus on korostunut, ja kyselyjen mukaan moni onkin harkinnut alan vaihtoaSe pahentaa sote-alan työvoimapulaa entisestään. Osaamista ei kuitenkaan pitäisi jättää käyttämättä, vaan työtä voisi tehdä uudella tavalla, mielekkäästi ja omia arvoja kunnioittaen vaikkapa kevytyrittäjänä.

Yksi kiinnostava sote-palvelujen tuottamisen tapa on yhteiskunnalliset yritykset. Yritykselle myönnettävä yhteiskunnallisen yrityksen merkki, on merkki toiminnan avoimuudesta, kestävyydestä ja vastuullisuudesta. KEMUSOTE-projektissa tiedotamme yhteiskunnallisen yrityksen merkin hankkimisesta ja sen hyödyntämisestä esimerkiksi markkinoinnissa. Yhteiskunnallisen yrityksen merkki voi toimia asiakkaisiin ja heidän omaisiinsa päin toiminnan laadun takeena, esimerkiksi ikääntyvien palveluja tuottavassa yksikössä.

Uusia ratkaisuja työhyvinvoinnin turvaamiseksi

Sotehy-palvelutuotannon rakenteellinen muutos ravistelee luomaan uusia ratkaisuja myös alan ammattilaisten työhyvinvoinnin turvaamiseksi. Yrittäjämäisesti työskennellessä vastuu työhyvinvoinnin ylläpidosta on pääasiallisesti itsellä. KEMUSOTE-projektissa kartoitetaan uudenlaisissa työntekemisen muodoissa toimivien tarpeita työhyvinvointia edistäville toimenpiteille. Projektissa myös kehitetään työn erityispiirteet huomioivia työhyvinvointia edistäviä palvelukonsepteja. Työterveyshuollon käyttöön kehitetään palveluja, joiden avulla on mahdollista lisätä kevytyrittäjien erilaisten ja vaihtuvien työympäristöjen turvallisuutta, edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä.

Uudenlaiset palveluntuotantomallit vaativat monen asian uudelleen ajattelua: ovatko kunnat valmiita ostamaan palveluja vaikkapa osuuskunnalta, luottaako sotehy-ammattilainen kykyihinsä tuottaa palveluja yrittäjämäisesti, onko meillä työhyvinvointia tukevia ratkaisuja sote-alalla uudenlaisissa työnteon muodoissa työskenteleville. KEMUSOTE-projektilla tuotamme tähän keskusteluun uutta tietoa, jotta työuraa voisi rakentaa sote-alalla uusin tavoin.

Ulla TeppoKirjoittajat UllaAnu Raulo Teppo (vas.) ja Anu Raulo toimivat projektipäällikkönä ja asiantuntijana JAMKin hallinnoimassa KEMUSOTE-projektissa. 

 

KEMUSOTE – Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä on valtakunnallinen 1.3.2020 – 28.2.2023 toteutettava kehittämisprojekti, jossa rakennetaan sote-alalla uudenlaisissa työnteon muodoissa työskentelevien työuran rakentamisen ja hallinnan mallia. Projektin aikana kehitetään sote-alan toimijoiden yrittäjäosaamista sekä työhyvinvointia tukevia palvelukonsepteja uudenlaisille palveluntuottajille kuten yhteiskunnallisille yrityksille. Lisäksi projektissa luodaan toimintasuunnitelma haja-asutusalueiden hyvinvointi- ja sotepalvelujen tuottamiselle osuuskuntamallilla. Projektia rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Voit käydä tutustumassa KEMUSOTE-projektiin osoitteessa www.jamk.fi/kemusote

Lähteet:

Sairaanhoitajaliiton uutinen 5.10.2020. (Viitattu 27.11.2020)
Yli puolet Sairaanhoitajaliiton koronakyselyn vastaajista mietti alanvaihtoa koronapandemian aikana
https://sairaanhoitajat.fi/yli-puolet-sairaanhoitajaliiton-koronakyselyn-vastaajista-mietti-alanvaihtoa-koronapandemian-aikana/

Tehyn mediatiedote 07.10.2020. (Viitattu 27.11.2020)
Tehyn laaja kysely: Koronasta ei ole korvattu mitään, alan vaihto kiinnostaa yhä enemmän
https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehyn-laaja-kysely-koronasta-ei-ole-korvattu-mitaan-alan-vaihto-kiinnostaa-yha-enemman