Pk-yritysten digiosaaminen tukee työhyvinvointia 

Hyvinvoivassa työyhteisössä ollaan motivoituneita ponnistelemaan yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työhyvinvoinnin keskeinen osatekijä on työn vaatimuksiin nähden riittävä osaaminen, mistä syystä työn tuottavuus ja työntekijöiden hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Digiosaamista edellytetään lähes kaikissa työtehtävissä. Yritysten kannattaakin aidosti panostaa henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen sekä tuottavuuden että hyvinvoinnin näkökulmista. (Ranki, 2022.)   

Suurin paine digiosaamisen kehittämiselle ja tuelle on pienissä, paikallisissa yrityksissä, jotka painivat yksin digihaasteiden kanssa ilman mittavia resursseja ja joilla on rajallisesti digitalisaation edellyttämää teknologista osaamista (Digi- ja väestötietovirasto, 2020). Tästä syystä DigiKyky-projektissa kymmenen keskisuomalaista pk-yritystä saa sparrausta toiminnan ja henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen.  Näissä yrityksissä on tunnistettu digitalisaation tarve sekä sen tuomat edut kilpailukyvylle ja toiminnan tehostamiselle; kyseiset yritykset myös näkevät digitalisaation henkilöstön hyvinvointia lisäävänä asiana. 

Mukana olevien yritysten tavoitteena on digitalisoida keskeisiä liiketoimintaprosesseja ja kehittää henkilöstönsä digitaalista osaamista.  Määrätietoinen digitaalisen osaamisen kehittäminen tuottaa suurella todennäköisyydellä osaamisen kehittymistä ja kilpailukykyä myös tulevaisuudessa (Suomen Yrittäjät 2019).  

Haastattelimme keväällä 2022 kymmenen kehitysprojektissa mukana olevan pk-yrityksen esihenkilöitä ja johtoa liiketoiminnan kannalta ajankohtaisista digitalisaatiotarpeista.  Haastattelut toimivat lähtötietona yritysten kehitystoimille ja digitaalisen osaamisen parantamiselle. Mukana olevat yritykset edustivat eri toimialoja: teollisuutta, sosiaali-, hoiva- ja taloushallinnon palveluja sekä matkailu- ja hyvinvointialaa. Näiden yritysten toimijoita yhdistää ajankohtainen, tunnistettu tarve ja motivaatio toiminnan sujuvoittamiseen digitalisaation keinoin.  

”Eikö tätäkin voisi tehdä jotenkin helpommin?” 

Työn sujuvoittamisen ja tehostamisen tarpeet oli haastateltavien helppo nimetä. Keskeisiksi kehityskohteiksi nousivat toimintojen välisen datan siirron ja läpinäkyvyyden sujuvoittaminen ja nopeutus. Noin puolella haastatelluista on käytössään tuotannonohjausjärjestelmä liiketoiminnan ydintoimintoja varten, mutta sen käyttöä tulisi monipuolistaa ja tehostaa. Myös markkinoinnin ja myynnin digitalisointi oli ajankohtaista. Tarpeet olivat yhteneviä pääkaupunkiseudun yrityksille vuonna 2020 toteutetun kyselyn tulosten kanssa. Niistä keskeisinä digitalisuuden kehittämiskohteina nousivat digimarkkinoinnin vahvistaminen, järjestelmien, sovellusten ja välineiden käyttäminen sekä prosessien automatisointi ja integraatio järjestelmien välillä (Pasi Hario 2020 Työnantajat ja digitalisaatio – Digiosaaminen on perustaito 2020-luvun työelämässä | Laurea Journal). 

Toisella puolella haastatelluista yrityksistä on käytössään lukuisia järjestelmiä sekä datan keruutapoja ja kanavia, jotka eivät keskustele keskenään. Tällöin ydintoiminta on sirpaloitunut asiakaskunnasta tai jakelukanavista johtuen erilaisille alustoille ja kanaviin. Arjessa aikaa kuluu tiedon kokoamiseen, varmistamiseen ja jäsentelyyn manuaalisesti, mikä edellyttää tiedon käsittelyä avustavissa dokumenteissa järjestelmien ulkopuolella. Tällöin tietoturva ja tietosuoja saattavat vaarantua tai unohtua. 

Datan siirron pullonkaulat ja tarve datan läpinäkyvyydelle on tunnistettu, mutta aikaa ja perehtymistä toiminnan kehittämiselle ei tunnu löytyvän. Myös digitalisoinnin investointi- ja kiinteät kustannukset mietityttävät. Ei tiedetä, mitä kautta asiaan tarttuisi. Valtakunnallisen tutkimuksen mukaan digitaalisen osaamisen kehittämisen suurimmat esteet yrityksissä ovat ajan puute ja sopivan kehittämistavan löytäminen. Digitalisoitumista vaikeuttavat myös tarpeiden määrittely ja sopivien palveluratkaisujen hankintaosaamisen puute (Suomen Yrittäjät, 2019; EK, 2019). Näitä esteitä pyrimme taklaamaan projektin kuluessa. 

”Kyllä jottain tarttis asioille tehdä…” 

Haastattelemissamme yrityksissä prosessien tehostamisen tarve on tunnistettu niin työn sujuvoittamisen kuin liiketoiminnan kilpailukyvyn ja tuottavuuden kannalta. Lisäksi haastateltavat näkivät toimintojen digitalisoinnin ja datan läpinäkyvyyden lisäävän työhyvinvointia kaikille sidosryhmille ja vaikuttavan positiivisesti sekä työantajamielikuvaan että toiminnan laatuun.  

Työhyvinvoinnin kohentumisen lisäksi liiketoiminnan digitalisoitumisen kautta yrityksille avautuu   mahdollisuus kehittää toimintaansa entistä enemmän oman henkilöstön voimin. Kysyimme projektiin osallistuvien yritysten henkilöstöltä mitä he tekisivät, jos arjen rutiinitehtävistä vapautuisi lisää aikaa käytettäväksi. Monissa vastauksissa toistui yrityksen prosessien ja töiden sujuvuuden kehittäminen, asiakas- ja myyntityöhön panostaminen ja uuden oppiminen. Näin yrityksen kehittämisestä tulee itseään ruokkiva kehä, jossa henkilöstö voi käyttää aikaansa entistä paremmin yrityksen ydinliiketoimintojen tehostamiseen ja työtyytyväisyyden lisäämiseen.   

Näiden havaintojen pohjalta jatkamme yritysten kanssa uusien toimintatapojen kokeilua syksyn 2022 aikana. Yhteisöllisen tekemisen kautta haemme kullekin osallistuvalle yritykselle toimivimmat ratkaisut digitalisaation haasteisiin ja henkilöstön digiosaamisen lisäämiseen. Tavoitteenamme on saattaa yritykset matkalle kohti digitaalista transformaatiota.  

Kirjoittajat:

Pauliina Silvennoinen

Pauliina Silvennoinen (KTM, AmO) työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa asiantuntijana, yritysten ja yksilöiden kouluttajana ja valmentajana. Hänellä on monipuolinen kokemus yhteisöllisestä kehittämisestä, projekteista ja oppimisen pedagogiikasta digitaalisissa ympäristöissä.  

Essi Säynätmäki, Jamk Kuva Mari Varonen, Jamk

Essi Säynätmäki (Restonomi, AMK) työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa projektityöntekijänä Liiketalousyksikön kehittämisprojekteissa. Hän kokeilee rohkeasti uusia digitaalisia työkaluja ja haluaa innostaa muutkin oppimaan ja kehittämään uusia tapoja toimia digitaalisen liiketoiminnan parissa. 

DigiKyky – Digitaalinen kyvykkyys pk-yrityksen kilpailukyvyn parantajana -projektissa lisätään yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden henkilöstön osaamistasoa digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käytössä. Projektin toteutusaika on 1.11.2021–31.8.2023. Projektin toteutuksesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Projekti rahoitetaan Euroopan Unionin sosiaalirahastosta. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Lue lisää projektista: jamk.fi/digikyky 

Lähteet:  

Pääkuva: Fauxels/Pexels 

Jätä kommentti