Saadaanko rehevöitynyt Särkijärvi kuntoon?

Haasteen ottaa vastaan Särkijärven kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma -hanke.

Maastokäynti Särkijärvelle tehtiin 9.6.2020, jolloin soudeltiin järvellä tutustumassa rehevöitymisen merkkeihin. Pääsikö tästä ennen veneellä?
Maastokäynti Särkijärvelle tehtiin 9.6.2020, jolloin soudeltiin järvellä tutustumassa rehevöitymisen merkkeihin. Pääsikö tästä ennen veneellä?

Laukaan Lievestuoreella sijaitsevan Särkijärven kunto on aiheuttanut huolta jo pitemmän aikaa. Matala ja pieni (n. 47 ha) Särkijärvi on rehevöitynyt. Järvi on myös liettynyt ja mahdollisuudet virkistys- ja muuhun käyttöön ovat heikentyneet.

Särkijärven tilan parantaminen vaatii toimenpiteitä paitsi itse järvellä, mutta myös koko valuma-alueella ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi. Oikeiden toimenpiteiden löytämiseksi on ensiarvoisen tärkeää selvittää ensin järven todellinen nykytila, sekä valuma-alueelta tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen määrä. Järven kunnostaminen on aina pitkä prosessi ja tämä korostaa suunnittelun tärkeyttä, jotta valitut pitkäaikaiset/toistuvat toimenpiteet saavat halutun lopputuloksen aikaan.

Särkijärvelle on tehty aiemmin Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimesta Särkijärven valuma-alueen kuormitusselvitys. Lievestuoreen Särkijärven hoitoyhdistys ry on toiminut paikallisesti alueella järven tilan parantamiseksi. Aiemman työn jatkumona on käynnistynyt Särkijärven kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma -hanke.

Vesinäytteet ja koekalastus tuottavat tietoa kunnostukseen tarvittavista toimenpiteistä

Tavoitteena on tehdä Särkijärven sekä järven valuma-alueen (n.3 km²) kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma. Suunnitelma toimii pohjana varsinaisiin kunnostustoimenpiteisiin, joiden toteuttaminen ei kuulu tämän hankkeen sisältöön. Toki tähtäimessä ovat varsinaiset toteutettavat kunnostustoimet, joiden avulla Särkijärven tilaa voitaisiin parantaa.

Suunnitelma sisältää ehdotukset kunnostus- ja vesiensuojelutoimenpiteiksi, niiden toteutusajankohdat ja kustannusarvion jokaiselle toimenpiteelle. Suunnitelmassa tehdään myös rakennesuunnitelmat ja selvitykset eri rahoitusvaihtoehdoista kuhunkin toimenpiteeseen sekä ehdotuksen järvestä mahdollisesti poistettavan biomassan käsittelyyn.

Hankkeessa selvitetään Särkijärven nykyinen vedenlaatu ottamalla vesinäytteitä. Järvestä tutkitaan kalaston määrä ja lajijakauma koekalastuksen avulla. Alueelle tehdään linnusto- ja viitasammakkoselvitys. Lisäksi alueelle tehdään useita maastokäyntejä. Valuma-alueelta tuleva kuormitus arvioidaan nykyisen maankäytön mukaan.

Suunnitelmasta on iloa paikallisille asukkaille ja maanomistajille

Hankkeesta hyötyjät ovat paikalliset asukkaat ja maanomistajat, jotka saavat suunnitelman lähijärven tilan parantamiseen. Lisäksi suunnitelma tuottaa tietoa mm. järven kalastosta, linnustosta, mahdollisesta viitasammakon esiintymisestä, järven kuormitustilanteesta ja vedenlaadusta.

Suunnitelma ei maksa mitään maanomistajille tai asukkaille. Suunnitelmaan tulevat toimenpide-ehdotukset eivät myöskään velvoita ketään toteuttamaan niitä, vaan toteutus jää alueen omistajien vapaaehtoisuuden varaan.

Särkijärven kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma toteutetaan puolueettomasti eikä suunnitelmassa haeta ”syyllisiä”. Alueen elinkeinoja ja omavaraisuutta halutaan tukea ja ottaa huomioon suunnitelman laadinnassa.

Hankkeen toteutuksen on mahdollistanut Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämä avustus ympäristöministeriön vesien suojelun tehostamisohjelmasta. Lisäksi avustusta on antanut Laukaan kunta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu omarahoitusosuudellaan. Hankkeen toteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Projektipäällikkönä toimii Samuli Lahtela. Hankkeen toteutusaika on 1.4 – 31.12.2020.

Projektipäällikkö Samuli Lahtela, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti