Työkaluja yrityksen kiertotaloustoiminnan mittaamiseen ja johtamiseen

Kiertotaloutta voidaan edistää yrityksissä monin tavoin. Kuvaan tässä blogissa muutamia avoimesti saatavilla olevia työkaluja, joilla yritys voi arvioida omaa toimintaansa kiertotalouden näkökulmasta ja tunnistaa, miten voi kehittää omaa toimintaansa kohti kiertotaloutta ja kestävämpää liiketoimintaa.

Kiertotalouden kuvaus, Sitra 2014

Tarkistuslistalla alkuun

Yksinkertaisimmillaan yrityksen resurssien käyttöä voi järkevöittää hyödyntämällä erilaisia omatoimisesti toteutettavia tarkistuslistoja ja resurssikartoituksia. Esimerkiksi Valonia on tuottanut tarkastuslistoja erityisesti mikro- ja pk-yrityksien tarpeisiin. Niillä yritys voi kartoittaa nopeasti yrityksen tilanteen liittyen energian ja veden kulutukseen, materiaali- ja resurssitehokkuuteen, tavaroiden logistiikkaan ja ihmisen liikkumiseen ja tuotteen elinkaareen. Lisäksi tarkastuslistoissa tarkastellaan vastuullisia hankintoja ja hankintaketjuja sekä yrityksen toiminnan vaikutuksia ympäröivään luontoon unohtamatta ympäristöriskien hallintaa sekä henkilöstön osaamista ja johtamista. Löydät tarkistuslistat Excel- ja PDF-muodossa Valonian verkkosivuilta.

Valonian tarkistuslistat eivät huomioi eri alojen ominaispiirteitä. Saatavilla on myös toimialakohtaisia tarkistuslistoja. Esimerkiksi kahdeksan konepajateollisuuden yritystä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia ammattikorkeakoulu ovat kehittäneet konepaja-alan pk-yrityksille tarkistuslistan ja muita työkaluja, kuten Konepajojen resurssiviisaat käytännöt -oppaan sekä raporttipohjan ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin.

Yrittäjän ilmasto-oppaasta ideoita

Yrittäjän ilmasto-oppaaseen (Yrittäjät 2021) on koottu yksinkertaisia keinoja, joilla yritykset voivat vähentää päästöjään ja kustannuksiaan sekä erottautua myönteisesti kilpailijoistaan. Yrittäjän ilmasto-opas käsittelee käytännönläheisesti energiansäästökeinoja sekä materiaalien käytön ja jätteiden vaikutusta ilmastonpäästöihin ja kustannuksiin. Siinä kuvataan yrityksille soveltuvia keinoja vähentää logistiikan aiheuttamia päästöjä huomioiden niin tavaralogistiikan kuin ihmisten liikkumisen. Ilmasto-opas pureutuu myös hankintoihin. Järkevällä hankintatoiminnalla yritys voi säästää rahaa ja vähentää energiankulutustaan, joka puolestaan vähentää yrityksen toiminnan aiheuttamia ilmastovaikutuksia.

Innovaatioilla ja kokeiluilla eteenpäin

Kiertotalous edellyttää useimmilta yrityksiltä uudenlaista tapaa toimia. Sen vuoksi erilaiset ideointi- ja kehittämismenetelmät, joilla voidaan kehittää liiketoimintamalleja, toimintatapoja ja yhteistyöverkostoja, ovat tarpeen. Esimerkiksi Hackathonit ovat voivat olla hyödyllisiä. Ne ovat kehittämis- ja innovaatiotapahtumia, joilla etsitään lyhyessä ajassa ratkaisuja yhteen tai useampaa haasteeseen. Niissä voidaan kehittää uusia teknisiä ratkaisuja, tuotteita tai palveluita. Tapahtumassa toimeksiantaja kuvaa haasteen ja tiimit rakentavat kilpailuhenkisesti erilaisia ratkaisuja, jotka esitellään sovitun ajan jälkeen toimeksiantajalle. Tiimit voivat saada Hackathonin aikana myös sparrausta toimeksiantajalta tai asiantuntijoilta. Useat eri ammattikorkeakoulut tarjoavat hackathonpalveluita. Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoululla on tarjolla bio- ja kiertotalouteen painottunut hackathonpalvelu. Halutessasi voit tutustua BioPaavon hackathonesimerkkeihin.

Helsingin kaupungin kiertotalous-testbed on puolestaan kokeiluympäristö, jonka tarkoituksena on kehittää uusia kiertotalousratkaisuja. Tarkoituksena on, että kehitystyötä on tekemässä eri toimijat yhdessä, kuten loppukäyttäjät, kaupungin henkilöstö ja rakennus-, purku- ja suunnittelualan yritykset.

Kiertotalousliiketoiminnan innovointityökalupakkia voi hyödyntää yrityksen kiertotalousliiketoiminnan kehittämistyössä. Englanninkielisessä työkalupakissa kuvataan liiketoimintamallin muokkausprosessi vaiheittain lähtien tiimin muodostamisesta ja nykyisen liiketoiminnan arvioinnista. Kehittämisprosessissa hyödynnetään useita liiketoiminnan kehittämisestä tuttuja työkaluja kuten Business Model Canvasia, SWOT analyysia ja arvoketjuanalyysia.

Materiaalivirrat haltuun

Circular Transition Indicators (CTI) -verkkopohjainen työkalu ja se soveltuu siihen, kun yritys haluaa tarkastella kiertotaloustoimintaansa erityisesti oman materiaalien käytön ja olemassa olevien prosessien näkökulmasta. Työkalu voidaan soveltaa koko yrityksen toimintaan, tiettyyn liiketoimintaan ja tuoteryhmään. Työkalu arvioi toimintaa materiaalien prosessien kannalta keskeisten indikaattorien avulla ja tuottaa yritykselle raportin, jonka avulla yritys voi ymmärtää entistä paremmin omaa materiaalien kulutustaan sekä tunnistaa materiaalien kiertotalousmahdollisuuksia. Työkalu myös tuottaa ideoita toiminnan kehittämiseen ja vertaa nykyistä toimintamallia vaihtoehtoisiin toimintatapoihin.

Työkalu painottuu materiaalivirtoihin ja prosessien tarkasteluun, mutta se ei se tue yrityksen laajempaa ilmasto- tai kestävyystyötä. Verkkosivuilta löytyy opas Circular Transition Indicators V2.0 – Metrics for business, by business, jossa yritystä neuvotaan vaihe vaiheelta työkalun käyttöön. Opas neuvoo yritystä tunnistamaan oman analyysin tavoitteet analyysin toteuttamiseen, tulosten arviointiin ja hyödyntämiseen toiminnan kehittämiseksi. Yritystä neuvotaan siinä, mitä materiaalivirtoja arviointiin kannattaa sisällyttää ja mitä ei. Yritystä autetaan valitsemaan oman toiminnan kannalta keskeiset indikaattorit sekä neuvotaan analyysissä käytettävän tiedon hankintaa.

Kiertotaloudesta liiketoimintaa

Kiertotalousliiketoiminnan suunnittelutyökalut ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden laatima kokoelma työkaluja, joiden avulla voi hahmottaa kiertotalouden hyötyjä ja esteitä sekä arvioida liiketoimintapotentiaalia, tuotteiden ja palveluiden vastaanottoa markkinoilla, kiertotaloustoiminnan kasvua ja kannattavuutta sekä toimintaympäristöä. Työkalupakettiin kuuluu kuusi Excel-pohjaista työkalua ja kaksi opasta.

Circulytics on mielestäni kiinnostavin kiertotaloustoiminnan kehittämis- ja seurantatyökalu. Se on Ellen MacArthur Foundation kehittämä ja sen avulla yritys voi arvioida ja johtaa omaa toimintaansa kohti kiertotaloutta. Työkalu arvioi erilaisten yritysten toimintaa niiden toiminnan kannalta keskeisillä kiertotalousindikaattoreilla. Se mittaa laajasti yrityksen toimintaa, eikä keskity ainoastaan materiaalivirtoihin tai päästöihin. Circulytics-työkalua voi käyttää yrityksen johtamisessa ja päätöksenteossa, ja se pyrkii tunnistamaan yrityksen kiertotalouteen liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia. Työkalu auttaa yritystä tunnistamaan asioita, joihin yrityksen kannattaa panostaa kiertotaloussiirtymässä.

Circulytics-työkalun laskentaperusta on avoimesti saatavilla. Palvelu on siis hyvin läpinäkyvä. Circulytics-työkalu soveltuukin erilaisten yritysten kiertotaloustoiminnan ja potentiaalin mittaamiseen, sillä se huomioi yrityksen toiminnan luonteen. Työkalulla yritys saa laskennallisen arvon, joka kuvaa yrityksen kiertotaloustasoa. Työkalun käyttäminen edellyttää kirjautumista. Tällä hetkellä työkalu on saatavilla englanniksi, espanjaksi ja portugaliksi. Työkalun käytöstä löytyy useita käyttäjäkokemuksia eri maista ja eri toimialoilta. Esimerkiksi suomalainen yritys Sulapac on hyödyntänyt työkalua omassa toiminnassaan ja kertoo siitä omalla verkkosivullaan.

Mistä lisää tietoa?

Jos kaipaat apua tai tietoa, miten edetä kiertotaloudessa, voit olla suoraan yhteydessä ammattikorkeakouluihin tai tutustua Kiertotalousakatemian sisältöön ja palveluihin.

Lisäksi esimerkiksi YmpyräKS-verkoston ja Kiertotalous Suomi -sivustoilla kerrotaan olemassa olevista erilaisista työkaluista, käsikirjoista ja menetelmistä, joilla voi edistää kiertotaloutta. Uusimpana käsikirjana mainittakoon Uusi Kiertotalous kuluttajakaupassa -pelikirja, jossa on kivijalkakauppaan, verkkokauppaan ja verkkoalustoille soveltuvaa tietoa ja ratkaisuja. Pelikirjassa on esimerkkejä käytettyjen tuotteiden myynnistä, vuokrauksesta sekä huolto- ja korjaustoiminnasta. Tarkoituksena on mahdollistaa ihmisille kestäviä kulutusvalintoja. 

Tämä blogi on tuotettu osana työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Climate & Circular Economy Factory -hanketta. Hanke toteutetaan vuosina 2021-23 ja se rakensi korkeakoulupohjaisen kiertotalouden osaamiskeskuksen, Kiertotalousakatemian. Hankkeen toteuttivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Blogin kirjoittaja Kirsi Knuuttila toimii hankkeessa kiertotalousasiantuntijana. Lisää tietoa hankkeesta: kiertotalousosaamiskeskus.fi

Tutustu alla oleviin verkkosivuihin ja inspiroidu kiertotaloudesta!

Sitran ja Deloitten yhdessä tekemä kaikille yrityksille soveltuva Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista -käsikirja,

https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf

Kansallinen kiertotaloustiedon ja osaamisen keskittymä Kiertotalous Suomi, Etusivu – Kiertotalous-Suomi (kiertotaloussuomi.fi) (julkaistu syksyllä 2021)

Korkeakoulupohjainen palveluportaali Kiertotalousakatemia.fi, Kiertotalousakatemia.fi – Kaikki kiertotalouteen koskeva tieto samassa paikassa (saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi) (julkaistu kesällä 2023)

Sitran kiertotalouteen liittyvien hankkeiden tulokset, löydökset sekä muu kiertotalousaineisto, Kiertotalous – Sitra

Ympäristöministeriön kiertotaloussivusto, Kiertotalouden edistäminen – Ympäristöministeriö

Ellen MacArthur Foundationin englanninkielinen kiertotaloussivusto, jossa on paljon erilaista aineistoa ja julkaisuja, kuten tässä blogissa esitelty Circulytics-työkalu, https://ellenmacarthurfoundation.org/

Kiertotalous kuluttajakaupassa -pelikirja, https://kauppa.fi/wp-content/uploads/2023/05/kiertotalous_saavutettava_kaikki.pdf

Kansallinen materiaalien kiertotalouteen keskittyvä sivusto Materiaalitkiertoon.fi, Materiaalit kiertoon

Etelä-Pohjanmaan Riihi-sivustolla on kerättynä useita erilaisia kestävämmän ja vastuullisemman toiminnan kehittämiseen liittyviä työkaluja ja laskureita, Työkaluja toiminnan kehittämiseen – Riihi (eepeeriihi.fi)

Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkoston Ympyräks -sivuston materiaalipankissa vastuullisuuteen liittyviä oppaita, työkaluja ja raportteja, https://ympyraks.keskisuomi.fi/

Projektipäällikkö Kirsi Knuuttila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Lähteet:

BioPaavo. N.d. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 21.6.2023. https://www.jamk.fi/fi/projekti/biopaavo

Circular Transition Indicators V2.0 – Metrics for business, by business.N.d. WBCSD. Viitattu 20.6.2023. https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/11256/166026/1

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle. 2014. Sitra. Sitran selvityksiä 84. Viitattu 20.6.2023. Selvityksia84-2.pdf (sitra.fi)

Kiertotalous. N.d. Testbed Helsinki. Viitattu 21.6.2023. https://testbed.hel.fi/kiertotalous/

McDermott, S., Morwood, D., Laczko, P., Slaughter, R. & Smith-Gillespie, A. 2019. Circular Business Model Innovation Toolkit. 2019. R2π – Transition from Linear to Circular projektin julkaisu, Viitattu 20.6.2023. https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5c88a8834&appId=PPGMS

Measuring business circularity. n.d. Circulytics. Ellen MacArthur Foundation. Viitattu 20.6.2023. Measuring a circular economy | Ellen MacArthur Foundation

Tarkistuslistat yrityksen ympäristönäkökohtien tunnistamiseen. 2022. Valonia. Viitattu 20.6.2023. https://valonia.fi/materiaali/tarkistuslistat-yrityksen-ymparistonakokohtien-tunnistamiseen/

 Työkaluja toiminnan kehittämiseen. N.d. Riihi. Viitattu 21.6.2023. https://www.eepeeriihi.fi/tietoa-ja-tyokaluja2/materiaalipankki/tyokaluja-toiminnan-kehittamiseen/#kiertotalousty%C3%B6kalupaketti

Yrittäjän ilmasto-opas. 2021. Yrittäjät. Julkaistu 6.7.2021. Viitattu 21.6.2023. https://www.yrittajat.fi/oppaat/yrittajan-ilmasto-opas/