Tanssia ja sirkusta uusissa palveluympäristöissä

Tanssi erilaisissa ympäristöissä -käsite syntyi Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2009 asettamassa Tanssi ja hyvinvointi -työryhmässä. Sen käyttöä vahvisti Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n vuonna 2017 tekemä Tanssi ja sirkus erilaisissa ympäristöissä (2017) -ohjeistus ja palkkasuositus. Tämä kuvaa sitä, että tanssia ja sirkusta tehdään ja kohdataan monenlaisissa yhteyksissä perinteisen taidekontekstin ulkopuolella.

Erilaiset ympäristöt 

Erilaisissa ympäristöissä toimiminen voi tarkoittaa esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa tai hoitotyössä vanhusten kanssa toteutettavia hankkeita, sekä erilaisissa työ-, asuin- ja muissa yhteisöissä taiteen ammattilaisen toteuttamaa taidetoimintaa. 

Taidelähtöisen ja osallistavan toiminnan piiriin kuuluvat esimerkiksi yhteisötaide ja erilaisia sosiokulttuurisia menetelmiä hyödyntävä toiminta, monet yleisöjä osallistavat hankkeet sekä osa sosiaalisen koreografian piiriin kuuluvasta työstä. (Tanssi ja sirkus erilaisissa ympäristöissä 2017, 2, 5; Tanssissa on tulevaisuus 2009, 41.) 

Tanssi ja sirkus dialogissa osallistujien kanssa 

Opetus- ja kulttuuriministeriön -työryhmän visiona oli, että taiteen ja taiteellisen ajattelun mahdollisuudet tunnustetaan eri elämänalueilla ja tanssi ja sirkus ovat mukana ihmisten arjessa tuottaen virkistystä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Osallistava taidetoiminta lisää henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja antaa mahdollisuuden taiteen kokemiseen ja tekemiseen kaikille iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta tai fyysisestä kunnosta riippumatta. Taiteilija on suorassa dialogissa osallistujien kanssa ja taidetta tehdään heidän esille tuomistaan asioista ja arjestaan käsin. Työskentelytavat ovat taidelähtöisiä, mutta taide voi toimia myös välineellisenä tai yhteisöä muuntavana sekä eri hallinnonaloja yhdistävänä voimana. Tanssi erilaisissa ympäristöissä ei ole toisarvoista tai irrallaan perinteisestä esiintymistoimintaan tähtäävästä työstä. Tällä toiminnalla on merkittävä asema tanssitaiteen saavutettavuuden ja tunnettuuden lisääjänä koko Suomessa. (Laakkonen 2009, 1–2.) 

Valtion tanssitaidetoimikunta on laati strategiatyönä Tanssin strategia 2020 –julkaisun. Asiatuntijoista koostuva työryhmä linjasi tulevaisuuden kehitystä ja teki toimenpide-ehdotuksia. Se nosti esiin tanssin monimuotoisuuden ja peräänkuulutti innovatiivista ja uutta luovaa kulttuuripolitiikkaa. Siinä esitettiin myös ajatus, että tulevaisuudessa keholliseen tietoon ja tanssiin liittyvä asiantuntijaosaaminen on käytössä yhteiskunnan eri sektoreilla. Tanssia ja tanssilähtöisiä menetelmiä käytetään muun muassa hoito- ja hoivatyössä, kotoutumisen edistämisessä sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. (Tanssissa on tulevaisuus 2009, 5-6.) 

Erilaisissa ympäristöissä toimiminen tuottaa monella tapaa lisäarvoa (Laakkonen 2009, 1-2.): 

 • Parantaa taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta 
 • Lisää fyysistä ja henkistä hyvinvointia 
 • Lisää työssä viihtymistä ja jaksamista 
 • Auttaa vahvistamaan yhteisöjen sosiaalista pääomaa 
 • Synnyttää yhteisöllisyyttä 
 • Auttaa löytämään totutuista ajattelumalleista poikkeavia tapoja toteuttaa asioita  
 • Mahdollistaa uudenlaisia käytäntöjä 
 • Laajentaa ja vahvistaa taiteen asemaa osana yhteiskuntaa 
 • Vahvistaa poikkitaiteellista yhteistyötä ja taiteilijoiden yhteistyötä erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa 
 • Laajentaa käsitystä esittävän taiteilijan ammatista ja tarjoaa lisää ammatillisia mahdollisuuksia 
 • Tarjoaa taiteilijoille uusia ja haastavia työtilaisuuksia.  

Työtä taideinstituutioiden ulkopuolella 

Tanssi ja sirkus erilaissa ympäristöissä -käsite on käytössä paitsi alan ammattilaisten keskuudessa, myös kuvattaessa ja kirjoitettaessa alalla toimivien ammattilaisten työstä taideinstituutioiden ulkopuolella. Lindy (2018) kirjoittaa taiteilijoista koostuvasta kirjoittajajoukosta, joka avaa työskentelyään erilaisissa näyttämön ulkopuolisissa ympäristöissä ja konteksteissa. Kirjoittajien tekeminen irrottautuu näyttämöille tai taidetiloihin suunnattujen teosten tekemiskulttuurista, eikä niitä välttämättä voi lukea perinteisemmän tanssiteosajattelun mukaan. (Mts.) 

Tanssia ja sirkusta arjessa 

Tanssi ja sirkus erilaissa ympäristöissä on sekä terminä että toimintana arkipäiväistynyt.  Tätä on edesauttanut termin sateenvarjomaisuus siten, että erilaisissa ympäristöissä toimivat taitelijat ovat kokeneet mahtuvansa tämän käsitteen alle ja termin kuvaavan riittävästi työn luonnetta. Se on käytössä laajalti myös kuvattaessa ja kirjoitettaessa alalla toimivien ammattilaisten työstä taideinstituutioiden ulkopuolella.  

Keski-Suomessa alkoi vuonna 2022 Kunnan tanssitaiteilija -hanke, jossa tuodaan esille tanssitaiteen toimintamahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä. Hanke lisää tanssitaiteen saatavuutta osana ihmisten arkea, tarjoaa uudenlaisia osallistavan toiminnan malleja sekä edistää taiteellisen ajattelun kehittymistä yhteiskunnan eri toimialoilla. Tanssitaiteilijat tekevät työtä muun muassa ikääntyneiden palvelutoiminnassa, nuorisotyössä ja matkailupalveluissa. (Kunnan tanssitaiteilija -hanke 2022.) Taide tulee lähelle ja sitä voi kokea erilaisissa ympäristöissä – ja mikä parasta, se voi yllättää! 

Kirjoittaja 

Jari Karttunen, TanssitM, Tanssinopettaja (YAMK), Erityisopettaja  

Lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu  

Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi  

Kuva

Matti Häyrynen
Kunnan tanssitaiteilija -hanke

Lähteet  

Kunnan tanssitaiteilija -hanke 2022. Keski-Suomen Tanssin Keskus. Kevät/kesä 2022 hankkeet. Viitattu 9.12.2022. https://tanssinkeskus.fi/ajankohtaista/kevat-kesa-2022-hankkeet/ 

Laakkonen J. 2009. Tanssi erilaisissa ympäristöissä. Muistio. Tanssi erilaisissa ympäristöissä -työryhmä 5.6.2009. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lindy P. 2018. Pääkirjoitus. Tanssitaiteilijoita eri ympäristöissä. Julkaisussa: Liikekieli : Tanssin verkkolehti. Tanssin Liikekieli ry. Viitattu 9.12.2022. http://www.liikekieli.com/tanssitaiteilijoita-eri-ymparistoissa/pia-lindy-paakirjoitus/ 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:20. Kulttuuri. Viitattu 9.12.2022. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79811/okm20.pdf  

Tanssi ja sirkus erilaisissa ympäristöissä -ohjeistus ja palkkasuositus 2017. Viitattu 9.12.2022. Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat r.y. https://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-stst/tanssi-ja-sirkus-erilaisissa-ymparistoissa/ 

Tanssissa on tulevaisuus 2009. Tanssin visio ja strategia 2010-2022. Toimittaja Johanna Laakkonen. Taiteen ja Valtion tanssitaidetoimikunta. Viitattu 9.12.2022. https://www.taike.fi/fi/julkaisut/tanssissa-tulevaisuus-tanssin-visio-ja-strategia-2010-2020