Tietoa tulevasta ohjelmakaudesta 2014–2020

Vuoden 2013 aikana valmistellaan kiivaasti tulevan Euroopan Unionin ohjelmakauden rahoitusohjelmia samalla, kun käynnissä olevaa ohjelmakautta lopetellaan. Ohjelmakauden vaihtuminen on TKI-tiimissämmekin ollut vuoden alkaessa aktiivinen puheenaihe. Miten siihen valmistaudutaan? Miten varmistetaan projektitoiminnan jatkuminen ohjelmakauden vaihtumisen ylitse?

Alle on koottu lyhyet tietoiskut merkittävimmistä rahoitusohjelmista ja niiden ohjelmavalmisteluista. Linkeistä pääset lukemaan valmistelun aikataulusta ja sisällöistä tarkemmin.

Yleisesti uuden ohjelmakauden rahoituskehys on noin 3,5 prosenttia alhaisempi nykykauteen 2007–2013 verrattuna ja Suomen maksut EU-budjettiin kasvavat samalla kun saannot pienenevät. Kokonaisuudessaan EU:n budjetti seitsenvuotiskaudelle on Eurooppa-neuvoston ratkaisussa noin 997 miljardia euroa, mutta loppusumma saattaa vielä muuttua. Parlamentin ja neuvoston tavoitteena on löytää lopullinen sopu kesä-heinäkuun aikana.

Huomioithan, että alla olevien ohjelmien ehdotuksien rakenne, sisällöt ja säännöt voivat vielä muuttua!

Manner-Suomen Maaseudun Kehittämisohjelma
http://www.maaseutu.fi/fi/index/maaseudunkehittamisohjelmat/ohjelmakausi.html

Vuonna 2014 alkavalla uudella ohjelmakaudella muun muassa ilmastonmuutos, ympäristövaatimukset, uudet teknologiat ja yhteiskunnalliset muutokset luovat uusia tarpeita – ja mahdollisuuksia maaseudun kehittämiselle. Nykyisen ohjelmakauden kokemukset ovat pohjana tulevan kauden suunnittelulle.

Manner-Suomen Rakennerahasto-ohjelma 2014 – 2020
http://www.tem.fi/index.phtml?s=4875

Tulevan ohjelman päätavoitteena on kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen Suomessa. EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudelle 2014–2020 laaditaan yksi ohjelma-asiakirja, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimet.

Alueellinen suunnitelma valmistellaan kahdella alueella, Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä ja Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä. Suunnitelmat muodostavat pohjan toimenpideohjelman alueelliselle toiminnalle. Alueellisten suunnitelmien on perustuttava Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädännön lisäksi alueen maakuntaohjelmiin ja työ- ja elinkeinoministeriön antamiin valtakunnallisiin linjauksiin.

Rahoitusta tulee olemaan 20 – 35 % (?) vähemmän kuin aiemmalla ohjelmakaudella ja maakunnan yhteistyöryhmän merkitys tulee kasvamaan.

Teemat:

 • Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyky
 • Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
 • Vähähiilisen talouden edistäminen
 • Itä- ja Pohjois-Suomen ”extrat”
 • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
 • Koulutuksen, ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen
 • Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Yhteinen Erasmus (Erasmus For All)
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

Yhteinen Erasmus kokoaa yhteen kaikki nykyiset koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvät EU:n rahoitusohjelmat ja korvaa seitsemän olemassa olevaa ohjelmaa yhdellä ohjelmalla. Tämä lisää tehokkuutta, helpottaa tukien hakemista ja vähentää sirpaleisuutta ja päällekkäisyyttä. Ohjelman kokonaisbudjetiksi kaavaillaan 19 miljardia euroa, joka tarkoittaisi noin 70 % lisäystä nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna. Tukea annetaan kolmentyyppisiin toimiin:

 1. Yksilöiden oppimismahdollisuudet sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.
 2. Institutionaalinen yhteistyö oppilaitosten, nuorisojärjestöjen, yritysten, paikallis- ja alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kesken.
 3. Jäsenvaltioissa tehtävät uudistukset koulutusjärjestelmien uudenaikaistamiseksi ja innovoinnin, yrittäjyyden ja työllistettävyyden edistämiseksi.

Baltic Sea Interreg 20142020
http://eu.baltic.net/Future_period_2014_2020.26029.html?

Tuleva Itämeren Interreg- ohjelma tulee keskittymään ainakiin seuraaviin teemoihin:

 • Tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologisen kehityksen vahvistaminen,
 • Ympäristön suojelu ja resurssitehokkuus,
 • Kestävä liikenne ja liikenteen pullonkaulojen poistaminen keskisimmissä liikenneyhteyksissä.

INTERREG 2014–2020

Ohjelmakomitea valmistelee strategiaa tulevalle ohjelmakaudelle. Komitean seuraava tapaaminen on 25.–26. huhtikuuta Lillessä.

Horisontti 2020 (Horizon 2020)
http://www.horisontti2020.fi/

Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020. Sen budjetiksi on ehdotettu 80 miljardia euroa. Ohjelman avulla komissio ja jäsenmaat yhdessä toteuttavat Innovaatiounionia, joka on yksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaiva-aloitteesta.

Euroopan komissio asettaa Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteeksi luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja, turvata Euroopan asema globaalissa kilpailussa ja vastata Eurooppa 2020 -strategiassa nostettuihin haasteisiin.

Horisontti 2020 rakentuu kolmesta tavoitteesta

 • huipputason tiede
 • teollisuuden johtoasema
 • yhteiskunnalliset haasteet

Ohjelmapakettiin kuuluvat myös

 • ydinenergia-alan Euratom-ohjelma
 • suora rahoitus komission yhteisen tutkimuskeskuksen JRC:n toiminnalle

Ohjelman budjetista on määrä ohjata rahoitusta myös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin EIT:n toimintaan vuosille 2014–2020.

Jätä kommentti