Kuka ostaa tukkipuun?

Tällä palstalla oli erittäin tärkeä ja huomion arvoinen näkökulma Heikki Sikaselta (24.1.2017). Asia on merkityksellinen monella tapaa. VTT on näinä päivinä julkistamassa vision biotalouden kehitysnäkymistä seuraaville vuosikymmenille. Vision mukaan sahatavaran tuotannon arvo Suomessa on laskevalla trendikäyrällä, aika yllättäen, ja varsinaiset biotalouden menestystuotteet tehdään kuitu- ja biojalostamoprosesseihin liittyen. Metsävaratietojen perusteella, ja etenkin, mikäli metsänhoitoa entisestään tehostetaan, biotuoteteollisuutta on mahdollista rakentaa lisää.

Metsätalous nojaa tukkiin

Arvioissa vain ei oteta huomioon, että Suomen metsien lisäkasvu koostuu suurimmaksi osaksi tukkipuusta. Metsät ovat järeytyneet kovaa vauhtia viime vuosikymmeninä ja lisämotit tulevat erityisesti rungon tukkiosaan. Tämä on ollut metsänkasvatuksen keskeinen tavoite. Metsänomistajalle ja metsätalouden kannattavuudelle tällä on paljon merkitystä. Tuleehan jo nyt 76 % metsänomistajien puunmyyntituloista tukkipuun myynnistä. Sahatavaran tuotannossa iso osa tukista menee sivutuotteina korkealaatuiseksi selluhakkeeksi ja polttoaineeksi, joten se on myös tärkeä väylä kuiduttavan teollisuuden raaka-ainehankinnassa ja energiasektorilla.

Mikäli tukkipuun kysyntä pienenee ja kuitu- sekä energiapuun kysyntä merkittävästi lisääntyvät, aiheuttaa se hankalan tilanteen suomalaiseen metsätalouteen. Kun puun kysyntä kasvaa lähelle kestävää hakkuumahtoa, ei voida enää turvautua siihen, että metsissä on yltäkyllin kaikenlaista tarjontaa, vaan kysynnän rakenteen tulee olla lähellä puun tarjonnan rakennetta. Metsänomistajat eivät ole heti valmiita tukkipuun alennusmyynteihin, ja toisaalta kuiduttavalla teollisuudella tuskin löytyy puustamaksukykyä merkittävästi korkeampiin kuitupuun hintoihin. Mikäli tukkipuun myynnin tulovirrat alentuvat, romahduttaa se metsätalouden kannattavuuden ja metsäomistajien halukkuuden investoida metsien tuotantoon. Aiemmat satsaukset tukkipuun tuottamiseksi menettävät arvoaan, ja pohja biotalouden kasvulta putoaa pois.

Ensin tukille käyttöä

Väitän, että Suomen biotalouden keskeisin kysymys on löytää järeälle puutavaralle sellaista käyttöä, joka luo kysyntää tukkipuulle. On erinomainen asia, että kuitu- ja biojalostamoprosesseihin perustuvia uusia tuotteita kehitetään, mutta niidenkin menestyksen edellytys on, että tukkipuun käyttö kasvaa. Heikin esittämä puurakentamisen lisääminen tukee tätä oivallisesti. Suomalaisten puun käytöllä ei ratkaista koko metsäteollisuuden markkinoita, mutta merkittävänä apuna se kuitenkin on. VTT:n skenaario alenevasta sahatavaran tuotannon arvosta on varmasti perusteltu, mutta toivottava kehitys se ei ole. Jotta ajautumiselta taantuvaan metsätalouteen vältytään, tulee meidän ottaa ensisijaiseksi kansalliseksi tavoitteeksi järeään puutavaraan perustuvien biotuotteiden kehittäminen.

– Markku Paananen, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti