Lietelannan separointi

Mitä se separointi oikein on? Separoinnilla tarkoitetaan kuiva-aineen ja nesteen erottamista toisistaan lietelannassa. Menetelmänä voi käyttää joko mekaanista tai kemiallista reaktiota. Mekaanisessa separoijassa on ruuvipuristimet mitkä puristavat lietettä ja näin erottavat kuiva-aineen märästä. Ruuvipuristimien määrä riippuu laitteen koosta, traktorikäyttöisessä separoijassa on 1-2 puristinta ja isommissa kuorma-auton lavalla olevissa laitteissa enemmän. Separoitu liete pitää kompostoida, tällöin siinä olevat aineet saadaan kasveille käyttökelpoiseen muotoon.

Kemiallisessa separoinnissa lietelannan sekaan laitettaan polymeerejä ja rautakemikaaleja. Näiden tarkoitus on helpottaa kuivan ja märän aineen erottumista ja ravinteiden sitoutumista kuiva-aineeseen. Vaikka käytetään kemiallista reaktiota, joudutaan lietelanta silti separoimaan mekaanisesti, kemiallisesti työtä voidaan vain helpottaa. Lopputulos saadaan paremmaksi ja tarkemmaksi kemiallisesti mutta maatilakokoluokassa asialla ei ole suurta merkitystä.

Separointi laitteita on erilaisia. Kaikissa mekaanisissa separoijissa on kuitenkin ruuvipuristimet. Traktorikäyttöinen separoija sopii hyvin keskikokoiselle tilalle, koska tilan lietemäärä ei ole kovin suuri ja lietettä voidaan separoida aina tarvittaessa. Traktorikäyttöinen separoija on myös halvempi verrattuna kalustoon mitä urakoitsijat käyttävät. Urakoitsijoilla on monesti isompi ja tehokkaampi separoija rakennettuna kuorma-auton lavalle. Näin voidaan liikkua nopeasti tilalta toiselle ja työ on myös nopeampaa tehokkailla vehkeillä.

Lietelannan separoinnilla saavutetaan monia eri hyötyjä. Suurimpana niistä voidaan pitää fosforin ja typen parempaa hyväksikäyttöä. Separoidun lietteen nesteosassa on paljon typpeä, jos pellolla on typestä puutetta, saadaan separoinnilla asiaa korjattua. Typpi on myös kasveille käyttökelpoisessa muodossa eikä haihtumia synny raakalietteeseen verrattuna. Typpeä ei tarvitse levittää peltoon niin paljoa kemiallisilla lannoitteilla. Suurin osa lietelannan fosforista on separoinnin jälkeen kuiva-aineessa. Jos pelto kärsii fosforin puutteesta, on se helppo korjata separoidun lietteen kuiva-aineella. Näin myös saadaan logistiikan kannalta säästöjä, kun pellolle tarvitsee kuljettaa vain tiettyä ravinnetta. Eli joko kuiva-ainetta tai nesteosaa. Enää ei tarvitse kuluttaa turhaan aikaa ja rahaa pelkästään raakalietteen kuljettamiseen. Kun pellolle levitetään rehunteon jälkeen lietettä varmistamaan kasvuston uusi kasvu, jää pintaan raakalietteellä orgaanista ainesta, varsinkin jos levitetään hajalevityksellä eikä sijoittamalla. Separoidun raakalietteen nesteosan levityksen jälkeen ei kasvuston pinnasta huomaa selvää eroa onko levitystä tehty ollenkaan. Näin rehuhygienia paranee. Separoidessa saadaan myös lietesäiliöön lisätilaa tarvittaessa, kun orgaaninen aine saadaan pois. Lietesäiliön sekoittaminen myös helpottuu huomattavasti, kun lietesäiliössä ei ole kuin nestettä.