Energiaköyhyys – mistä on kyse?

Agrologi (YAMK) koulutus antaa valmiudet monipuolisiin tehtäviin. Aiempi koulutus, työkokemus ja omat kiinnostuksen kohteet vaikuttavat millaisiin mahdollisuuksiin koulutuksen käytyään voi tarttua.

Oma taustani sosiaalialalta vaikutti vahvasti agrologi (YAMK) -koulutuksen aikana syntyneeseen energiaköyhyyttä koskevaan kiinnostukseeni. Asumisen ilmastovaikutusten tarkastelu köyhyyden näkökulmasta mahdollisti sujuvasti sosiaalialan osaamisen yhdistämisen agrologiopintoihin. Opinnäytetyössäni selvitin suomalaisten pienituloisten omakotiasujien energiaköyhyyttä, siihen suunnattuja tukitoimia ja erityisesti energiaköyhyyden kompensointia sosiaaliturvalla. Havaitsin mahdollisuuden kehittää energiaköyhyyden haittoihin sosiaalietuuksien muodossa käytettävää tukea nykyistä tehokkaammaksi niin taloudelliselta, sosiaaliselta kuin ekologiseltakin kannalta.

Energiaköyhyydessä on kyse siitä, että hintojen noustessa pienituloisilla on vaikeuksia selviytyä elämisen kustannuksista kuten kodin sähkö- ja lämpöenergian kuluista. Kuudessa Euroopan maassa toimiva ASSIST-hanke etsii keinoja tunnistaa ja tukea energiaköyhyydestä ja -niukkuudesta kärsiviä kotitalouksia poliittisin keinoin. Suomen hanketta hallinnoiva VaasaETT järjesti 25.3.2020 webinaarin, jonka tarkoituksena oli tutkia, mitä vähän tutkittu ja hankalasti määriteltävä energianiukkuus tai -köyhyyskysymys Suomessa aiheuttaa. Aihetta lähestyttiin kolmesta näkökulmasta: kansalaisen toimeentulo, ilmiöt ja ratkaisut.

Tapahtumaan osallistui muun muassa kansalaisjärjestöjen, sosiaaliturvan ja rakennusten korjausneuvonnan ammattilaisia. Asiantuntija-alustusten pohjalta pohdimme ratkaisuja suomalaisen energiaköyhyyden ilmiöön muun muassa seuraavien kysymysten pohjalta:

  • Onko Suomessa energiaköyhyyttä? Mitä se tarkoittaa ja ketä se koskettaa?
  • Tuleeko energiaköyhyys tai –niukkuus tai sen uhka vastaan työssäsi, toimessasi tai henkilökohtaisessa elämässäsi? Miten? Miten näitä ihmisiä voitaisiin auttaa?
  • Millaisin politiikkatoimin energiaköyhyyttä tai sen uhkaa voisi Suomessa lieventää? Miten se toteutettaisiin?
  • Millainen viesti pitäisi viedä päättäjille?

ASSIST-hanke laatii webinaari-esitysten, keskustelun ja osallistujien kyselyvastausten perusteella raportin Suomen energiaköyhyys tilanteesta ja lähettää sen muiden maiden hankekumppanille. Hankkeiden yhteinen koonti valmistunee kevään 2020 aikana ja se toimitetaan edelleen poliittisille päättäjille sekä kansallisilla että EU:n tasoilla. Koronaviruksesta johtuen aikatauluun on tullut hieman muutoksia.

Omalta osaltani olen tyytyväinen voidessani hyödyntää agrologi YAMK-opinnoissa hankkimaani asiantuntemusta tällaisella foorumilla. Seuraan energiaköyhyyteen liittyvää keskustelua tällä hetkellä omasta mielenkiinnostani -ehkäpä joskus myös löydän teemaan liittyvän kiinnostavan työn. Opintoihin hakeutuessani en osannut arvata millaisia mahdollisuuksia sen myötä syntyy enkä ainakaan sitä, että voisin näin kiinnostavalla tavalla yhdistää aiempaa osaamistani uuteen oppimaani.

Aiheesta lisää Biotalouskampuksen YouTube-kanavalla: https://youtu.be/1X7t8gI-DHk

Tutustu agrologi (YAMK) -koulutukseen!

Mirva Gullman, Tarvaalan alumni, agrologi YAMK