Terveisiä Testorista!

Testorissa testataan, tutkitaan, mitataan ja arvioidaan uusiutuvaan energiaan liittyviä laitteita, polttoaineita ja menetelmiä, Louhessa esikäsitellään näytteet. Tavoitteena on auttaa esimerkiksi yrityksiä puhtaampaan bioenergian tuotantoon.

Viime keväänä JAMK Biotalousinstituutin opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatun nimikilpailun tuloksena kattilatestauslaboratorion nimi muuttui Testoriksi. Nimenmuutoksen taustalla oli antaa tilalle parempi ja nykyistä toimintaa paremmin kuvaava nimi. Lukuisten nimiehdotuksien joukosta valitsijaraati päätyi Testoriin. Vaikka tilan nimi muuttuikin, siellä voidaan edelleen tehdä myös lämmityskattiloiden testauksia muun TKI-toiminnan ohessa. Samalla nimettiin myös uusi näytteiden esikäsittelytila Louheksi. Louhi sijaitsee Biotalousinstituutin lämpökeskuksen jatkeena olevassa uudessa punaisessa rakennuksessa. Samassa rakennuksessa on myös TKI-toimintaan liittyvän kaluston varasto.

Testorissa on kuluvankin vuoden aikana tehty monenlaista tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä erilaisia testauksia. Monet tehdyistä töistä ovat liittyneet suoraan yrityksiltä tulleisiin toimeksiantoihin, mutta on vuoden aikana myös toteutettu julkisrahoitettujen hankkeiden toimenpiteitä, sekä tehty yrityksille erilaisia testauksia Business Finlandin innovaatiosetelirahoituksella.

Lämmityskattiloiden markkinavalvontatestauksia ja paloturvallisuuden arviointia

Töitä on riittänyt esimerkiksi Turvallisuus- ja Kemikaalivirastolle eli Tukesille tehtävissä lämmityskattiloiden markkinavalvontatestauksissa. Testaukset liittyvät 2020 vuoden alussa voimaan tulleeseen ekosuunnitteluasetukseen, jossa kattiloille on asetettu määräyksiä päästöjen ja energiatehokkuuden osalta. Tukes seuraakin näillä Biotalousinstituutilta tilaamillaan mittauksilla markkinoilla olevien kattiloiden vaatimustenmukaisuutta. Vaikka työ onkin Tukesin tilaamaa kattiloiden markkinavalvontaa, sitä tehdään hyvässä yhteistyössä kattilavalmistajien kanssa, sillä saavathan hekin arvokasta mittaustietoa omien kattiloidensa suorituskyvystä. Markkinavalvontatestaukset jatkuvat alkusyksyllä.

Lämmityskattilan ekosuunnitteluasetuksen mukainen markkinavalvontatestaus (kuva: BTI).

Iso ponnistus on myös ollut kattiloiden paloturvallisuuteen liittyvät tutkimukset yhdessä vakuutusalan kanssa. Niitä on toteutettu sekä Testorin tiloissa erillisellä testilaitteistolla, että autenttisilla palopaikoilla. Tutkimuksissa selvitettiin mm. biomassaa polttoaineena käyttävien pienen kokoluokan kattiloiden tulipaloihin johtavia riskitekijöitä ja niihin liittyviä palonkulkuja. Saavutetut tulokset ovat siinä mielessä merkittäviä, että ne voivat näkyä tulevaisuudessa vakuutusyhtiöiden vakuutusehtojen muutoksina. Tutkimuksessa mukana ollut laitevalmistaja sai myös arvokasta tietoa palojen ennaltaehkäisyyn, jota se voi hyödyntää uusien kattiloiden suunnittelussa.

Ideat ja innovaatiot voi testata Testorissa

BIND-hankkeessa Testorin fasiliteetteja ja asiantuntijoita hyödynnettiin uusien ja vielä alkuvaiheessa olevien innovaatioiden testauksessa ja käyttökelpoisuuden selvittämisessä. Siellä mm. testattiin saunan kiukaiden päästöihin liittyvien innovaatioiden toimivuutta sekä mikrolevien käyttökelpoisuutta savukaasujen CO2-päästöjen hillinnässä. Saavutetut tulokset olivat vaihtelevia, kuten oletettavaa olikin, kun innovaatiot ovat niin varhaisessa vaiheessa.

Mikroleväreaktorin testaus savukaasujen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä (kuva: Aleksi Pylkäs).

Tänä keväänä Testorissa on lisäksi mitattu myös Finnstainless Oy.n uuden tyyppisen levylämmönvaihtimen suorituskykyä ja energiatehokkuutta. Kyseistä vaihdinta on tarkoitus käyttää teollisten prosessien hukkalämpöjen hyödyntämisessä.

Lämmönvaihtimen testaus (kuva: BTI).

Parhaillaan käynnissä olevissa projekteissa tutkimme mm.  autonrenkaiden kierrätykseen liittyvässä prosessissa muodostuvan sivutuotteen ominaisuuksia ja käyttökohteita. Lisäksi Testorin henkilökunnan mikrobiologista osaamista pääsemme hyödyntämään käynnissä olevassa tutkimuksessa, jossa testataan uudenlaisen pesuaineen tehoa uimahallissa.

Syksyn kuluessa Testorin henkilökuntaa työllistää edellä mainittujen lisäksi turvetta korvaavien polttoaineiden testaukset 500 kW:n testikattilassa sekä hukkalämpöjen hyödyntämisen uudet ratkaisut osana sähköntuotantoa.

Kuten edellä olevista projekteista käy ilmi, niin Testorissa pystytään toteuttamaan perinteisen kattilatestauksen lisäksi monenlaisia kestävään kehityksen ja vihreään siirtymään liittyviä TKI-toimeksiantoja.

JAMKin opiskelijat ovat myös käytettävissä: esimerkiksi opinnäytetyö on oiva keino koota tietoa ja tutkia esimerkiksi savukaasujen hiilidioksidin sitomista osaksi mikrolevien kasvuun. Alla linkki jo aiemmin mainittuun innovaatioon ja sen testaukseen.

Mikrolevien käyttö teollisuuden hiilidioksidipäästöjen hallinnassa – Theseus

Ole rohkeasti yhteydessä, jos tarvitset apuja tutkimus- ja kehitystöissä! Mukavaa ja innovatiivista syksyn alkua!

Projektipäällikkö, Uusiutuva energia -tiimin vetäjä Janne Salminen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti