Kansainvälisen biotalouden T&K-verkosto Biobordin tarina jatkuu

Biobord-verkoston tuloksia, osa 5/5

Kansainvälisen Biobord-verkoston taustalla on haja-asutetun maaseudun innovaatiovaje sekä tarve liiketoiminnan kestävälle kehitykselle. Kaikki alkoi kansainvälisestä RDI2CluB-projektista (Rural RDI milieus in transition towards smart bioeconomy clusters and innovation ecosystems), jossa innovaatiovajetta ratkaistiin muodostamalla Itämeren maaseudulle innovaatiokeskittymiä. Mukaan valikoituivat alueet, jotka toteuttavat EU:n Älykkään erikoistumisen strategiaa biotalous keskiössä (Keski-Suomi, Inland Norja, Świętokrzyskie Puola, Vidzeme Latvia sekä Viro). Lisäksi jokaiselta alueelta valikoitui mukaan innovaatioita edistävä Triple helix -kokoonpano eli joukko eri sektorin toimijoita (aluehallinto, yrityssektori sekä tutkimus- ja kehityssektori).

Innovaatiokeskittymän luominen

Innovaatioekosysteemityö alkoi alueiden profiloinnilla. Ensimmäisenä päätuloksena syntyikin alueelliset biotalousprofiilit, sillä innovaatiokeskittymien synnyttämiseksi oli tärkeää tunnistaa alueiden biotalousosaaminen ja siihen linkittyvät mahdollisuudet. Keski-Suomessa korostui muun muassa alueellisen biotalousstrategian tärkeys sekä Saarijärven Biotalouskampuksen keskeinen rooli toimijoiden yhdistäjänä. Profiloinnin ansiosta partnerialueiden oli helppoa löytää yhteisiä kiinnostuksen ja kehityksen kohteita. Yli toimialojen ja maiden rajojen tapahtuva verkostoituminen ja tiedonvaihto ovatkin oivia lähtökohtia innovaatiotoiminnalle.

RDI2CluBin toinen päätulos, Joint Action Plan, kokosi yhteen Biobord-verkoston suunnitellut toimenpiteet ja tavoitteet. Tulosta jatkojalostettiin käytännönläheisempään suuntaan RDI2CluBin jatkohankkeessa ConnectedByBiobordissa, jossa valittiin kolme kiinnostavinta teemaa kansainväliseen pilotointiin. Teemat olivat samat kuin verkoston nykyiset yhteistyöteemat (ruoka, metsä ja uudet teknologiat). Jatkohankkeen päätuotoksina syntyi kolme parannettua versiota Joint Action Planista: Joint Agendas. Keskittymällä tiettyihin biotalouden aloihin, verkosto voi valjastaa alueidensa eritysosaamisen kansainvälisiin projekteihin ja sitä kautta alueiden kehitykseen. Tämä hyödyttää niin verkoston jäseniä että partnerialueita, sekä pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen etenemistä ja sen haittavaikutuksia.

Mutta kuinka harjoittaa kansainvälistä innovaatiotoimintaa, kun kaikki toimijat sijaitsevat suuren välimatkan päässä toisistaan? Biobord-verkkoalustan avulla! Alustatalouden ratkaisut ovat kiistaton osa tulevaisuutta. Alustataloudessa kehitykseen tarvittava tieto ja palvelut sijaitsevat verkkoinfrastruktuurissa – kaikkien saatavilla. Tiedon jaon avoimuus ja saatavuus ovatkin Biobord-verkoston tärkeimpiä periaatteita. Kansainvälisen ja avoimen Biobord-verkkoalustan avulla biotalouden kehittäjät ovat pystyneet tapaamaan muita alan toimijoita eri puolilta Eurooppaa ja täysin eri toimialoilta.

Verkkoalusta mahdollistaa tiedonvaihdon, verkostoitumisen ja innovoinnin henkilön sijainnista tai toimialasta riippumatta. Alusta on ollut myös tukemassa JAMK Biotalousinstituutin kansainvälistymistä, projektisuunnittelun muodossa. Esimerkiksi Latvian aluehallinnon asiantuntijat ovat yhdistäneet voimansa Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa Uzbekistanin luonnonvarakoulutuksen kehittämiseksi. Ilman Biobord verkostoa, nämä toimijat eivät olisi löytäneet toisiaan. Biobord onkin oiva työkalu partneruuksien löytämiseen!

Biobord edistää kestävien innovaatioiden synnyttämistä

Myös itse innovaatiotoiminnan tutkiminen ja testaaminen on ollut tärkeää edellisissä hankkeissa. Tämä on luonut vahvan pohjan Biobord-verkoston toimintamallille. Jatkohanke ConnectedByBiobord pilotoi valittujen kolmen teeman ympärillä yhteisesti sovittua innovaatioprosessia (Co-learn, Co-design, Co-effectuate), sillä innovaatiot ovat luonnollinen osa biotaloutta yhdistäen useaa perinteistä luonnonvara-alaa. Innovaatiot ovat myös taloudellisen kasvun avaimia.

Hankkeen pilotointi sisälsi erilaisten kansainvälisten innovaatiotapahtumien ja työkalujen testausta. Tapahtumiin osallistuneet yritykset kokivat tapahtumat tärkeinä ja kasvua edistävinä. Täältä pääset katsomaan ruoka hackathonin kokemuksia. Tukemalla omien yritystemme innovointia erilaisten innovaatiotapahtumien ja palveluiden kautta pystymme kehittämään koko Keski-Suomen kestävää kasvua ja kilpailukykyä, sekä kehittämään kaikkien resilienssiä tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. ConnectedByBiobord innovaatiopilottien opit kerättiin yhdeksi ilmaiseksi ja helppokäyttöiseksi oppaaksi, joka on kaikkien saatavilla. Pilotoinnin oppeja kannattaakin jatkossa hyödyntää kansainvälisten projektien toteuttamiseen, sillä opas kokosi yhteen myös vinkkejä kansainvälisestä verkkoyhteistyötä.

Vaikka molemmat hankkeet ovatkin päättyneet, hankkeiden partnerit ovat sitoutuneita kansainväliseen yhteistyöhön pitkällä aikavälillä. Virallistettu Biobord verkosto jatkaa yhteistyötään hankkeiden jälkeen, mukanaan vankka luottamus toisiaan kohtaan, läjä uusia hankeideoita sekä yhteinen ymmärrys pystyvästä verkostomallista. Mikäli kiinnostuit Biobord-verkostosta tai sen yhteistyöagendoista, ole rohkeasti yhteydessä.  Etsimme aina uusia biotaloudesta kiinnostuneita asiantuntijoita joukkoomme!

RDI2CluB -hanke sekä jatkohanke ConnectedByBiobord osa toteutettiin EU:n kehittämisrahalla, Interreg Baltic Sea Region -ohjelman viitekehyksessä vuosina 2017–2021. Lue lisää hankkeista sekä sen tuloksista rdi2club.eu

Projektipäällikkö Riikka Kumpulainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti