Nuorissa on tulevaisuus – myös maatalouden kestävän kehityksen toteuttamisessa

Nuorten merkittävä potentiaali maatalouden kestävän kehityksen toteuttamisessa ja yleisesti maaseudun tulevaisuuden muovaamisessa on yleisesti tunnustettu, mutta on toistaiseksi jäänyt suurelta osin hyödyntämättä mm. maatalouden digitalisaatio- ja teknologian käyttöönottoprosesseissa. Nuoret ovat maaseudun tulevaisuuden asiantuntijoita, osaajia, loppukäyttäjiä, viljelijöitä ja päättäjiä, ja siksi on rakennettava pitkän aikavälin strategia tarvittaville tukipalveluille nuorten integroimiseksi kehitysprosesseihin paremmin. On myös saavutettava monen eri toimijan synergiaetuja ja tunnistettava ja rakennettava jatkuva palvelukehitysprosessi. Keskeiset sidosryhmät, kuten maatalouselintarvikeyhtiöt, yritykset ja sijoittajat, on myös otettava paremmin mukaan prosessiin. Synergioita pitää rakentaa niin sidosryhmien kuin sukupolvienkin välillä. Jamk Biotalousinstituutilla (BTI) tunnistettiin tarve integroida järjestelmällisesti tulevaisuuden osaamis- ja loppukäyttäjäpooli, nykyisten maatalouden loppukäyttäjien (viljelijät/maatalousyrittäjät) sekä eri maatalouden sidosryhmien vaatimukset ja intressit.

BTI:n älymaatalouden soveltava tutkimusryhmä käynnisti viime vuonna digitaalisen innovaatiohubin, AB Smart DIH (Agriculture & Bioeconomy Digital Innovation Hub), innovaatiokeskittymän, joka kokoaa maa- ja biotalouden keskeisiä osaajia ja soveltajia yhteiseen pöytään ratkaisemaan digitalisaatioon liittyviä haasteita. DIH palveluiden avulla yritykset, maatilayrittäjät, tutkijat, kehittäjät, kouluttajat, opiskelijat ja loppukäyttäjät toimivat monialaisesti yhteisten haasteiden ratkaisijoina. Innovaatiokeskittymä tuottaa käytännönläheisiä ratkaisuja, jonka tavoitteena on edistää ja nopeuttaa innovaatioiden ja digitalisaation käyttöönottoa. AB Smart DIH on osa sekä suomalaista Agrihubi- että kansainvälistä SmartAgriHubs (SAH)-verkostoja. SAH on 20 miljoonan euron Horisontti 2020 EU-hanke, joka kokoaa yhteen yli 164 kumppanin konsortion Euroopan maatalouselintarvikesektorilla. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Euroopan maatalouden digitalisointi edistämällä maatalouden innovaatioekosysteemiä. Yksi SAH:n toimenpiteistä on DIH:ien perustamiseen ja kehittämiseen tarkoitettujen rahoitushakujen järjestäminen ja sen myötä lupaavien kehityshankkeiden rahoittaminen, yhteensä 5 miljoonalla eurolla. Joulukuussa 2021 SAH myönsi BTI:lle rahoitusta AB Smart DIH palvelujen kehittämishankkeelle (EU Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 818182). Hankkeen koko nimi englanniksi on Smart Agriculture & Bioeconomy Digital Innovation Hub – Building Sustained Smart Farming and Bioeconomy Competence in Central Finland.

Hankkeen perimmäinen tarkoitus on vastata toisaalta yllä mainittuihin haasteisiin, mutta myös sen tuomiin mahdollisuuksiin. BTI:n älymaatalouden kehittämis- ja pilotointiympäristö -esiselvitys hankkeen kyselytutkimustulosten perusteella kävi ilmi, millaisilla intresseillä eri maatalousalan sidosryhmät (esim. elintarvike- ja teknologiayritykset, kunnat) lähtevät hankeyhteistyöhön BTI:n tai ylipäätänsä koulutusalan TKI-organisaatioiden kanssa. BTI on tulevien agrologien ja biotalousalan asiantuntijoiden vahva kouluttaja, ja tämä kytkentä osoittautui tärkeäksi kannustimeksi ko. sidosryhmille. BTI:ssä TKI-toiminta ja koulutus menevät käsi kädessä, ja näin erilaisten hankeyhteistyötahojen kanssa tehty työ ja tulokset ovat helposti koulutettavien saavutettavissa ja hyödynnettävissä. Näin nuoret, eli tulevat maa- ja biotalouden asiantuntijat ja loppukäyttäjät voidaan integroida tehokkaasti TKI- ja DIH-toimiin, mitä sidosryhmät pitävät tärkeänä pitkän aikavälin toimintastrategian kannalta. Sidosryhmille, varsinkin yritysyhteistyökumppaneille motiivi voi olla osa pitkän aikavälin markkinointistrategiaa, esim. myynnin (tulevat loppukäyttäjät) tai rekrytoinnin (tulevaisuuden asiantuntijat) suhteen. Pitkällä aikavälillä ja suuressa kuvassa tällainen strategia luo sekä monialaisia ​​että sukupolvien välisiä synergiaetuja, jotka ovat välttämättömiä paitsi kestävän digitaalisiirtymän, myös maaseudun liiketoimintamallien kehittämisen ja vahvistamisen ja viime kädessä kestävän maaseudun kehityksen kannalta.

Hankkeessa mukautamme DIH-strategiamme ja kehitämme palveluvalikoimaamme havaittujen tarpeiden mukaiseksi integroimalla nuoret ja mainitut kohderyhmät kiinteämmin nykyiseen DIH-portfolioon sekä lisäämällä erityisiä palveluita tukemaan ja kehittämään yli sektoreiden ja sukupolvien välisiä synergioita. Toteutettavat toimenpiteet perustuvat sekä nuorten, eli opiskelijoiden, että loppukäyttäjien ja alueellisten yritysten ja sidosryhmien aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Strategiamme toteuttamiseksi noudatamme Multi-Actor Approach-lähestymistapaa DIH-palveluiden kehittämisessä, yhdistämällä keskeiset kohderyhmät ja kiinnittämällä siten erityistä huomiota opiskelijoiden ja nuorten kykyjen integroimiseen prosessiin. Tavoitteena on luoda win-win synergioiden kautta kestävää pohjaa maatalouden digitalisaation ja vihreän siirtymän nopeuttamiseen ja toteuttamiseen. Hankkeessa on vahvasti mukana myös Biotalousinstituutin yrityskiihdyttämö BioPaavo. Kaikkien palveluiden ytimessä ovat tulevaisuuden asiantuntijat ja loppukäyttäjät, eli opiskelijat. Keskeiset uudet tai muokatut palvelut ovat:

Urapolku & mentorointiohjelma

Urapolku ja mentorointiohjelma antaa yrityksille mahdollisuuden rakentaa opintojaksoihin ja -moduuleihin heidän tarpeisiinsa kohdistettuja elementtejä, kuten ideointi- tai työelämän kehittämisprojekteja, erikoistumisharjoitteluja tai opinnäytetöitä. Opiskelijat saavat arvokkaita työelämäkokemuksia ja -kontakteja, ja heillä voi sen myötä avautua urapolkua. Palvelu pilotoidaan yhteistyössä Valtran kanssa, eli Valtra-polkuna osana Jamkin agrologikoulutusta.

Teknologiaratkaisuja tarjoavien toimijoiden ja niiden loppukäyttäjien yhdistäminen

Eri kohderyhmien, kuten esim. teknologiaratkaisuja tarjoavien toimijoiden ja niiden loppukäyttäjien yhdistäminen on yleisesti yksi DIH:ien ydinpalvelua. Hankkeen aikana pilotoidaan mm. Valtra Experience Squad -konseptia, jossa valitut opiskelijat toimivat asiakasvieraiden oppaina Suolahden traktoritehtaalla ja Tarvaalan Biotalouskampuksella, missä Valtran asiakaskoeajot toteutetaan.

BTI:n tutkimustoiminnan esittely & välitys teknologiapilottien järjestämiseksi Tarvaalan älymaatilalla

TKI-toiminnan esittely & välitys, mm. erityistilaisuuksissa tai näytteilleasettajana yleisissä maatalouden tapahtumissa, tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua esittelyjen suunnitteluun ja toteutukseen sekä olla suorassa yhteydessä kiinnostuneisiin yrityksiin/sidosryhmiin. Opiskelu- ja taitotasosta riippuen opiskelijat voivat toimia nuorempina neuvonantajina, mutta ovat samalla myös aina kokeneiden asiantuntijoiden valmentamana koko prosessin ajan. Tämän kautta rakennetaan tehokkaasti opiskelijoiden osaamista ja todellisia taitoja ja kokemuksia sekä vahvistetaan sukupolvien välistä synergiaa ja verkostoitumista.

Prototyyppi-demojen fasilitointi

Tarvaala Smart Farm tarjoaa todelliset maatalouden koeolosuhteet, mikä tekee siitä ihanteellisen ympäristön testata ja demonstroida teknologisten ratkaisujen prototyyppejä. Osana prototyyppifasilitointipalvelua rakennamme konseptia, jossa maatalousopiskelijoiden innovaatioryhmät pyrkivät kehittämään ratkaisuja yritysten toimeksiannosta saatuihin haasteisiin. Näin opiskelijat ovat mukana koko innovaatioketjussa ideasta ongelmanratkaisuun.  Arvokkaat ratkaisut viedään seuraavalle tasolle, prototyyppiesittelyyn. Opiskelijoille koko prosessi on myös helposti integroitavissa opintokokonaisuuksiin. Tämä innovatiivinen prosessi on monitieteinen, yhdistää eri sukupolvet ja antaa eri sidosryhmille mahdollisuuden työskennellä luovasti yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen.

Opiskelija-Yritys Foorumit

Maatalouden alalla Suomessa ei juuri järjestetä opiskelijoille suunnattuja business-foorumeita. Opiskelijoiden ja yritysten saaminen yhteen osana fasilitoituna tapahtumana ja paneelikeskusteluna olisikin erittäin arvokasta. Nuoret opiskelijat ovat tulevaisuuden asiantuntijoita ja heidän äänensä saaminen kuuluviin oikeassa ympäristössä on erityisen tärkeää ja mahdollistaa aidon sukupolvien välisen tiedonvaihdon. Opiskelija-yritysfoorumit luovat uusia verkostoitumis- ja työllistymismahdollisuuksia opiskelijoille sekä tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia etsiä ja rekrytoida nousevia asiantuntijoita. BioPaavossa järjestettiin hiljattain ”Opiskelijat ja Yrittäjät kohtaavat” -tilaisuus, jossa eri yrityksien edustajat ja Jamkin agrologiopiskelijat keskustelivat keskenään mm. harjoittelu-, opinnäytetyö- ym. mahdollisuuksista. Hankkeessa tullaan myös järjestämään ja kehittämään vastaavia tapahtumia.

Opiskelija hackathonit ja innovaatiokilpailut

Jamk BTI:n yrityskiihdyttämö BioPaavo tarjoaa avaimet käteen -palveluita yrityksille maa- ja biotalouteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi toimeksiantopohjaisesti, ja hackathonit ovat yksi käytetyistä työkaluista. Hackathon on innovaatiokilpailu, jossa tiimit etsivät lyhyessä ajassa ratkaisuja asiakasyrityksen osoittamaan haasteeseen. BioPaavo-hackathoneissa yhdistyvät monitieteinen lähestymistapa ja tiimiyhteistyö. Hackathon-prosessin aikana osallistujat saavat asiantuntijoilta tukea ja sparrausta ideansa hiomiseen ja yhteistyön rakentamiseen asiakasyrityksen kanssa. Hankkeen yhteydessä AB Smart DIH ja BioPaavo tulevat edistämään aktiivisesti a) opiskelijatiimien osallistumista avoimiin hackathoneihin ja b) käynnistämään erityisiä, vain opiskelijoille suunnattuja hackathoneja.

Lisätietoa älymaatalouden tutkimuksesta ja -hankkeista Jamkissa: Research in the field of Bioeconomy | JAMK University of Applied Sciences – JAMK

Vanhempi tutkija Gilbert Ludwig, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti