Villa tuotteiksi -yritysryhmähankkeella hyviä tuloksia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Villa Tuotteiksi -yritysryhmähanke päättyi vuoden 2022 lopussa.  Hankkeen lopuksi on hyvä tehdä koostetta, mitä kaikkea hankkeen aikana tehtiin ja millaisia tuloksia ja palautetta toiminnasta saatiin. Samalla voidaan arvioida hankkeen aikaansaamia muutoksia ja vaikuttavuutta.

Hankkeessa oli mukana kymmenen villa- ja käsityöalan yrittäjää Keski-Suomesta ja naapurimaakunnista Etelä-Savosta ja Etelä-Pohjanmaalta. Hanke toimi ajalla 1.9.2020-31.12.2022. Tavoitteena oli lisätä hankkeeseen osallistuvien yrittäjien ammatillista osaamista, kouluttautua villan laatuun ja käsittelyyn liittyvissä asioissa, sekä luoda yhteistyötä villaketjun toimijoiden välille ja parantaa ansaintamahdollisuuksia maaseudulla. Tavoitteena oli myös tiedottaa kotimaisen ekologisen villan ominaisuuksista ja käyttökohteista ja lisätä siten kotimaisen villan käyttöastetta.

Yritysryhmähankkeen aloitus vuoden 2020 loppupuolella osui vaikeaan ajankohtaan covid-19 pandemian ollessa päällä. Koronarajoitukset haittasivat pitkään hankkeen toimenpiteiden tekemistä ja yrittäjien keskinäistä verkostoitumista, ja hankkeelle jouduttiinkin hakemaan vuosi jatkoaikaa. Vasta aivan hankkeen loppuvaiheessa tilanne alkoi normalisoitua niin, että yrityskohtaisiksi toimenpiteiksi ja opintomatkakohteiksi suunniteltuja ulkomaan messutapahtumia alettiin järjestää.

Monipuolista toimintaa hankkeen aikana

Mukana olleet yrittäjät osallistuivat hankkeen yhteisinä toimenpiteinä järjestettyihin koulutuksiin ja opintomatkoille, sekä tekivät omia yrityskohtaisia toimenpiteitään. Yhteisiin toimenpiteisiin kuuluivat myös hankkeen aloitus- ja lopputapaamiset.

Hankkeen yhteisinä toimenpiteinä järjestettiin yrittäjille koulutusta markkinointiin, hinnoitteluun ja tuotteistamiseen sekä villan lajitteluun ja luonnonvärjäämiseen. Yhteisiä kotimaan opintomatkoja järjestettiin hankeaikana kaksi. Näillä opintomatkoilla yrittäjät vierailivat useammassa kotimaisessa villa-alan yrityksessä sekä osallistuivat omalla osastolla Helsingissä järjestettyyn villapäivään syksyllä 2021. Suurin osa yrittäjistä oli koko hankeajan aktiivisesti mukana yhteisissä toimenpiteissä.

Yrityskohtaisina toimenpiteinä yrittäjät tekivät muun muassa joko kokonaan uusia tai päivitettyjä verkkosivuja ja -kauppoja, verkkosivujen ja verkkokaupan käännösversioita, erilaisia villan käsittelyyn ja työstämiseen liittyviä kursseja ja koulutuksia, yritystoimintaan liittyvää konsultointia, valokuvausta, yritysilmeen suunnittelua ja opintomatkoja ulkomaille.

Yrittäjät kouluttautumassa villanlajittelun saloihin.

Hankkeen tuloksena jalostui useita uusia tuotteita ja palveluita

Hankkeen päätyttyä voidaan todeta, että hanke saavutti tavoitteensa mukana olleiden yrittäjien osaamisen kehittämisen osalta. Kaikki yhteisiksi toimenpiteiksi suunnitellut koulutukset, työpajat ja opintomatkat saatiin järjestettyä ja hankkeen loppupalautteessa yrittäjät kertoivat osaamisensa kasvaneen hankkeen aikana.

Koronarajoitukset häiritsivät erityisesti hankkeen alkuaikoina yrittäjien verkostoitumista ja vaikka yhteiset tilaisuudet lisääntyivätkin loppua kohden, jäi yritysten välinen yhteistyö toivottua vähäisemmäksi. Hyviä kontakteja kuitenkin luotiin, joten yhteistyön kehittyminen on mahdollista vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Yrityksissä syntyi hankkeen myötävaikutuksella peräti 11 kappaletta uusia tuotteita tai palveluita, mikä ylitti moninkertaisesti tavoitteen, joka oli kaksi uutta tuotetta tai palvelua. Uusina tuotteina yritykset kehittivät erilaisia villasta tehtyjä tuotteita, kuten huovutettu hattu ja tossut, koneneulottu huivi ja erilaisia villalankoja. Uusina palveluina kehitettiin kirkkotekstiilien suunnittelupalvelu, yhteisötaideteoksen opetuspaketti sekä lankojen luonnonvärjäyspalveluita. Suurin osa uusista tuotteista tai palveluista kehittyi hankkeessa tehtyjen yrityskohtaisten toimenpiteiden kautta.

Konkreettista apua yritystoiminnan kehittämiseen

Yrittäjiltä saadun palautteen mukaan konkreettinen hankkeesta saatu hyöty osallistuneiden yritystoiminnalle oli osaamisen lisääntyminen tiedon ja käytännön oppien kautta. Tietoa ja oppia saatiin niin villan käsittelystä kuin yritystoiminnan eri osa-alueistakin. Konkreettiseksi hyödyksi koettiin myös verkostoituminen, vertaistuki ja uudet yhteistyökumppanit. Yrittäjät saivat ideoita uusiin tuotteisiin ja palveluihin, asiantuntija-apua yrityksen toimien kehittämiseen sekä rahallista tukea yrityksen kehitystoimiin. Uusien tuotteiden ja palveluiden ohella yrittäjät kehittivät myös yritysten vanhoja jo olemassa olevia tuotteita ja palveluita.

Yrittäjät kokivat saaneensa myös uusia asiakkaita. Hankkeessa tehtyjen uusien verkkosivujen kautta yrittäjät ovat saaneet uusia kontakteja ja lisää näkyvyyttä. Myös hankkeessa syntyneiden uusien tuotteiden ja palveluiden kautta on saatu uusia asiakkaita. Yrittäjät kokivat hankkeen tuoneen yritystoiminnalleen taloudellista hyötyä jo heti hankkeen aikana ja myös tulevaisuudessa toiminnan kehittymisen myötä. Saadun taloudellisen hyödyn koettiin myös olevan pitkäaikaista.

Saadun palautteen mukaan kaikista eniten hankkeeseen osallistuneita yrittäjiä jäi harmittamaan koronan aiheuttamat haasteet ja vaikutukset. Osa suunnitelluista yrityskohtaisista toimenpiteistä peruuntui koronan vuoksi kokonaan. Yhteisiä tapahtumia ja verkostoitumista olisi haluttu enemmän ja niitä jäätiin kaipaamaan, vaikka hankkeen loppupuolella mahdollisuus yhdessä tekemiseen parantuikin ja osa yrittäjistä osallistuikin yhdessä opintomatkoille ja erilaisille kursseille yrityskohtaisina toimenpiteinä.

Yritysryhmähanke mahdollistaa paljon

Hankkeen yhteisillä toimenpiteillä voidaan kehittää yritysten välistä yhteistyötä ja kaikille yhteistä alaan liittyvää osaamista. Yhteistyön lisääntymisen, yhteisten tilaisuuksien ja tapaamisten sekä verkostojen kasvamisen myötä hankkeen vaikuttavuus leviää laajemmallekin joukolle. Yritysryhmähanke on Maaseuturahaston hankemuodoista se, joka sallii kaikista eniten yrityskohtaisia toimenpiteitä. Se tarjoaakin hyvin onnistuessaan yrittäjien usein kaipaamaa yrityskohtaista vaikuttavuutta, koska yrityskohtaisilla toimenpiteillä on mahdollisuus kehittää juuri sitä oman yrityksen toimintaa. Yrittäjät osaavat hyödyntää näitä yritysryhmähankkeiden tuomia mahdollisuuksia hieman vaihtelevasti, mutta parhaimmillaan tämän tyyppisistä hankkeista voi saada irti paljonkin buustia omaan yritystoimintaan: yrittäjä harvoin saa mistään vastaavan suuruista tukea yrityksensä kehittämistoimiin.

Marianne Reinikka, projektipäällikkö, Villa Tuotteiksi -yritysryhmähanke, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Villa tuotteiksi oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima yritysryhmähanke. Hanketta rahoitti Keski‐Suomen ELY‐keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanke toimi ajalla 1.9.2020‐31.12.2022.