Ammatillinen opettajakorkeakoulu mukana Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeessa

Eriytyminen miesten ja naisten aloihin näkyy yhteiskunnassamme muun muassa mies- ja naisenemmistöisten alojen palkkaeroina sekä miesten ja naisten erilaisina urapolkuina. Henkilökohtaisella tasolla yksilö ei pääse hyödyntämään koko potentiaaliaan, jos hän ei koe voivansa hakeutua alalle esim. sukupuolensa takia. Kansantaloudellisesti segregaatio voi ilmetä esimerkiksi kohtaanto-ongelmana, jossa työpaikat ja työntekijät sijoittuvat alueellisesti eri paikkoihin. Monilla aloilla hyödyttäisiin myös monipuolisemmasta työntekijöiden kirjosta, joka voisi tuottaa alalle uudenlaisia näkökulmia ja työskentelytapoja.

Segregaation purkamisessa avainasemassa ovat ohjaajat ja opettajat, joiden kanssa opiskelija tai asiakas pohtii opintojaan ja uraansa eri koulutusasteilla sekä erilaisissa ohjauspalveluissa. JAMKin ammatillinen opekorkea on mukana tässä stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämistyössä Potentiaali-hankkeen kautta, jossa opekorkea toimii osatoteuttajana. Hankkeessa kartoitetaan ohjauksen ongelmakohtia ja kehitetään työskentelymenetelmiä ja välineitä. Näiden avulla segregaatiota ylläpitäviä ajatusmalleja ja toimintatapoja on mahdollista purkaa. Kehitystyötä tehdään yhdessä eri yhteistyökumppaneiden ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen taustalla on kysymys segregaatiosta eli koulutus- ja ammatinvalintojen vahvasta sukupuolittumisesta nais- ja miesenemmistöisille aloille, ja erityisesti toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Potentiaali-hankkeen www-sivuilta voi käydä tutustumassa Tilastokeskuksen analyysiin, jonka mukaan Suomessa segregaatio on pysynyt lähes samana 1970-luvulta saakka, ja jonka mukaan Suomen työmarkkinat ovat EU-maiden vertailussa viidenneksi voimakkaimmin sukupuolittuneet.

Potentiaali-hankkeessa tullaan kehittämään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamalli ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle, sekä kytkemään ne osaksi uraohjausta. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta (kuten Ohjaamot, TE-toimistot) että yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat. Hankkeessa edistetään opiskelijoiden ja asiakkaiden osaamisidentiteetin kehittymistä, sekä kykyä nähdä vaihtoehtoisia urapolkuja.

Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (S21690) toteutetaan 1.4.2019–31.12.2021 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 871 425 euroa, ja sitä osarahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –ohjelmasta (toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen). Hanketta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ja osatoteuttajina hankkeessa ovat JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun lisäksi HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, Nuorisotutkimusseura sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö.

Toimenpiteet käyntiin alkukartoituksen suunnittelulla

Hankkeen toimijat tapasivat toisensa kehittämispäivissä Tampereella 26.-27.9.2019. Kehittämispäivillä kävi kova kuhina, kun eri toimijat tutustuivat toisiinsa paremmin sekä miettivät tulevia toimenpiteitä hankkeen edistämiseksi. Kehittämispäivien ansiosta hankkeessa toimivat osapuolet tuntevat nyt toisensa paremmin, ja työtä on helpompi viedä eteenpäin yhteistoiminnallisesti määriteltyjen hankkeen termien ja toimintatapojen kanssa. Tästä tapaamisesta innostuneena hankkeessa on päästy kunnolla vauhtiin ja eri osapuolet ovat aloittaneet esiselvitykset ja -kartoitukset.

Potentiaali-hankkeen työntekijät Tampereella kehittämispäivässä, seisovat ulkona.

Potentiaalin alkukartoitus käynnistyi tutkimalla aikaisempia hankkeita, jotka ovat sivunneet saman aihealueen teemoja. Näistä aikaisemmista hankkeista tehdään ensin kooste, jonka jälkeen koosteen pohjalta rakennetaan alkukyselyä. Alkukyselyn tuloksista saadaan arvokasta tietoa hankkeen tulevien koulutusten aiheisiin. Siitä selviää, minkälaista sisältöä ja mitä toimintatapoja koulutuksiin kaivataan.

Potentiaalin teemoja silmällä pitäen samaan aikaan hankkeiden kartoittamisen kanssa toimijat ovat käyneet läpi eri oppilaitosten opintosuunnitelmia niiltä osin kuin ne ovat julkisesti nähtävillä verkossa. Näistä opintosuunnitelmista on nostettu esiin potentiaalin teemoihin kuuluvat asiat kuten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Kartoituksella on tarkoitus selvittää, kuinka näitä aiheita huomioidaan opetuksessa sekä kuinka niitä opetetaan tuleville opettajille ja opinto-ohjaajille. Eri oppilaitoksilla nämä teemat tulevat niiden opintosuunnitelmissa esille hiukan eri tavoin, ja niiden sisältöihin sekä eri opetusmalleihin paneudutaankin syvällisemmin hankkeen edetessä.

Potentiaali haluaa edistää tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutuksessa. Hyviä vinkkejä tähän työhön saadaan esimerkiksi uudesta Opetushallituksen julkaisemasta ”Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella” -oppaasta (2019). Opasta lainaten ”Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa oppilaitoksessa kaikkien on innostavaa ja turvallista opiskella sekä hankkia onnistumisen kokemuksia ja eväitä opinnoissa etenemistä, jatko-opintoja ja työelämää varten”. Tätä tavoitetta kohti myös Potentiaali -hanke tekee kovasti töitä seuraavat vuodet.

Kirjoittajat:

Johanna Pitkänen, asiantuntija, JAMK/AOKK
hankkeessa osatoteuttajan vastuuhenkilö

Sanna Juutinen, asiantuntija, JAMK/AOKK
hankkeessa ohjauksen asiantuntija

Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke

Lähteet:

Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella –opas. Viitattu 20.10.2019. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/mukana_tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuustyo_toisella_asteella.pdf

Potentiaali-hankkeen www-sivut. Viitattu 22.10.2019. www.potentiaalihanke.fi