Avauksia ja ajatuksia oppimisenarviointiin Kosovossa 23.-25.3.2017

Pristinan yliopiston ammatillisten opettajien maisterikoulutuksessa (VET MA) on pyörähtänyt käyntiin toinen lukukausi. JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa Tempus-hankerahoituksella kehitettyä koulutusohjelmaa. Tällä kertaa opettajankouluttajat Harri Keurulainen ja Eila Burns olivat avaamassa kosovolaisille opettajaopiskelijoille oppimisen arviointiin liittyviä kysymyksiä.

Aloitimme arviointiteeman pohtimalla omia vahvuuksiamme. Jokainen opiskelija ja kouluttaja löysi itsestään useita myönteisiä puolia – huomasimme olevamme esimerkiksi ystävällisiä, periksi antamattomia, luovia, aikaan saavia, uteliaita tai innokkaita oppimaan uusia asioita. Edes koulutukselle osunut ajankohta (perjantai-ilta) ei näyttänyt lannistavan opiskelijoiden kiinnostusta.

Opiskelijat miettimässä omia vahvuuksiaan kuvien avulla.

Opiskelijat pohtivat pienryhmissä, millaiset arviointiin liittyvät kysymykset heitä askarruttivat ja millaisia periaatteita opettajien tulisi huomioida oppimisen arvioinnissa. Useita kiinnostavia näkökulmia ja kysymyksiä, kuten esimerkiksi arvioinnin objektiivisuus ja luotettavuus, nousikin yhteisen keskustelun aiheiksi.

Maisteriopiskelijat miettimässä mitkä kolme arviointiin liittyvään asiaa tärkeitä opettajan näkökulmasta. Tulokset post-it lapuilla albaniaksi.

Pohdimme arvioinnin 100-vuotista historiaa ja sitä mikä merkitys arvioinnilla on eri aikakausina ollut. Hyvin pitkään, lähes 50 vuotta, fokus on ollut opiskelijoiden vertaamisessa ja valintojen tekemisessä. Sen jälkeen päähuomio kohdistui oppimisen kontrollointiin ja vasta viimeisen kymmenen – kahdenkymmen vuoden aikana arvioinnista on puhuttu oppimisen tukemisen näkökulmasta.  Nämä ajatukset ja se miten niitä toteutetaan käytännössä, saivat kuulijat miettimään omia arviointikäytäntöjään.  Pohdimme myös itsearvioinnin suurta merkitystä oppimisen arvioinnissa. Itsearviointi ei ole itsestään selvyys, opettajien on tuettava prosessia. Opiskelijat tarvitsevat peilejä, joihin omaa oppimista voi verrata.

VET MA-ohjelman seuraavia vaiheita: harjoittelu alkaa ja lopputyötä on lähdettävä miettimään

Teksti ja kuvat Eila Burns